WSO Gimnazjum

 

Załącznik nr 1 do

 Statutu Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW

W CHMIELNIKU

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 roku. Nr 83 poz. 562, wraz z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.        Ocenianiu podlegają :

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć eduka­cyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.

 

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

4.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
i  specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)            formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;

2)            ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych/ rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania według skali oraz  form  przyjętych w Gimnazjum;

3)            ustalanie śródrocznych/ rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz klasyfikacyjnej oceny zachowania, według obowiązującej skali;

4)            ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5)            ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

6)            ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce.

 

6.  W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)      Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

2)      Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)      Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)       Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)      Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

7. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele­  informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo­wiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć eduka­cyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych.

 

8.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oce­niania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż prze­widywana rocznej oceny zachowania;

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej ro­cznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

9. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wy­nikającym z programów nauczania. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-peda­gogicznej szkoła organizuje dla ucznia nauczanie indywidualne.

 

10. Na dwa tygodnie przed kla­syfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nau­czyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o prze­widywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

11. Informacje, o których mowa w ust. 10 umieszczane są odpowiednio w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie do kontaktów z wychowawcą. Fakt zapoznania się z informacją jest potwierdzany podpisem ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). 

 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem. Uczeń klasy trzeciej kończący gimnazjum otrzymuje honorowy tytuł „PRIMUS INTER PARES” jeśli spełnia następujące kryteria:

1)      zachowanie wzorowe;

2)      średnia ocen minimum 5,0;

3)       wynik egzaminu przeprowadzanego przez OKE minimum 80 % z każdej części;

4)      jego imię i nazwisko umieszcza się
w „Złotej Księ­dze”;

5)      średnią ocen oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ II

Skala  ocen z zajęć edukacyjnych

§2.

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy pierwszej Gimnazjum, ustala się według następującej skali ocen:

1)      stopień celujący                 6    cel

2)      stopień bardzo dobry         5   bdb

3)      stopień dobry                     4     db

4)      stopień dostateczny            3    dst

5)      stopień dopuszczający        2    dop

6)      stopień niedostateczny       1    ndst

Dopuszcza się stosowanie znaków „ +” lub „ –” w bieżącym ocenianiu.

 

Wymagania na poszczególne stopnie

§ 3.

1. Wymagania konieczne na stopień dopuszczający

1)      uczeń wymienia (pamięta) elementarne i nie­zbędne pojęcia, które dają mu szansę dalszej edukacji;

2)      uczeń rozpoznaje i odczytuje wyłącznie elementarne pojęcia w podanym materiale programowym;

3)      uczeń potrafi częściowo wyselekcjonować pozna­ne wcześniej elementarne treści i podejmuje próby wykonania najprostszych czynności poprzez naśladowanie;

4)      uczeń uczestniczy w zajęciach dodatkowych danego przedmiotu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

 

2. Wymagania podstawowe na stopień dosta­teczny

1)      uczeń pamięta podstawowe, niezbędne i przy­stępne treści bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym;

2)      uczeń potrafi analizować proste procesy, zadania dydaktyczne;

3)      uczeń potrafi obserwować i opisywać typowe zja­wiska oraz porównywać wyniki obserwacji;

4)      uczeń potrafi wyjaśniać treści niezbyt złożone, przystępne dla wszystkich uczniów;

5)      uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania i stosować wiadomości w prostych
i typowych sytuacjach;

6)      uczeń potrafi odtwarzać wiadomości niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

7)      uczeń potrafi korzystać z podstawowych źródeł wiedzy;

8)      uczeń podejmuje próby rozwiązywania za­dań;

9)      uczeń opanował treści nauczania i umie­jętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe, o nie­wielkim stopniu złożoności.

 

 3. Wymagania rozszerzające na stopień dobry:

1)      uczeń pamięta i stosuje treści podstawowe i rozsze­rzające (przydatne i istotne w strukturze treści przedmiotu);

2)      uczeń potrafi charakteryzować obiekty, po­staci, zdarzenia;

3)      uczeń potrafi hierarchizować treści wg ich przydatności, ważności;

4)      uczeń potrafi wnioskować na podstawie obse­rwacji, doświadczeń, eksperymentów, te­kstów;

5)      uczeń potrafi sprawnie wykonywać typowe za­dania z wykorzystaniem umiejętności i wiadomości  zdobytych w trakcie kształcenia;

6)      uczeń potrafi korzystać ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela;

 

4. Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry:

1)      uczeń wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych;

2)      uczeń radzi sobie w sytuacjach nowych;

3)      uczeń ocenia sytuacje i uzasadnia swoje sta­nowisko;

4)      uczeń interpretuje zebrane informacje;

5)      uczeń wartościuje zdobyte wiadomości;

6)      uczeń potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł wiedzy;

7)      uczeń planuje własną pracę i wyciąga wnioski;

8)      uczeń opanował złożone, trudne i ważne treści - wymagające korzystania z różnych źródeł, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, umożliwiające rozwiązywanie  problemów;

9)      uczeń wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,

10)  uczeń bierze udział w konkursach przedmio­towych.

 

5. Wymagania wykraczające na stopień celuj­ący:

1)      uczeń opanował treści nauczania znacznie wykraczające poza program, a wynikające z indywidualnych zainteresowań;

2)      uczeń potrafi uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwią­zania problemu;

3)      uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł;

4)      uczeń posługuje się bardzo bogatym słowni­ctwem;

5)      uczeń potrafi wykorzystać myślenie przy­czynowo - skutkowe do rozwiązywania problemów;

6)      uczeń wykazuje stałą aktywność na lekcjach;

7)      uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.                        

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

§ 4.

1.      Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

 

2.    Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).

 

3.    Ocenie podlegają następujące płaszczyzny akty­wności ucznia:

a)      zdobyte wiadomości i umiejętności;

b)      aktywność;

c)      kreatywność i samodzielność (praca indywidualna,  praca w grupie). W pracy w grupie oceniamy - organizację pracy, komunikację w grupie, za­angażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy;

d)      twórczość własna;

e)      warsztat pracy;

f)       systematyczność i wkład pracy;

g)      stosunek do przedmiotu;

h)      systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, osiągnięcia w konkursach itp.

 

4. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

1) ocenianie bieżące

 1. prace domowe,
 2. odpowiedzi ustne,
 3. kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji),
 4. sprawdziany,
 5. prace klasowe,
 6. testy różnego typu - otwarty, zamknięty wyboru, problemowy, zadaniowy,
 7. aktywność na lekcji.

 

 

 

 

 

         2) ocenianie sumujące

 1. test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku,
 2. w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania (na początku cyklu i na jego zakończenie) wyznaczone przez dyrektora  Zespołu Szkół.

 

5. Narzędzia pomiaru dydaktycznego i częstotliwość oceniania:

1)      praca domowa - ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia. Formy pracy domowej: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat;

2)      odpowiedź ustna na lekcji z trzech ostatnich tematów - ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia w czasie lekcji;

3)      aktywność na lekcji - indywidualna i grupowa;

4)      kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana forma odpo­wiedzi nie przekraczająca 15 min. i obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji. Wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu;

5)      sprawdzian - przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, może być po­przedzony lekcją powtórzeniową (czas trwania 45 min.). Wyniki sprawdzianu nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż 2 tygodnie po jego przeprowadzeniu. Maksymalna ilość - 3 sprawdziany tygodniowo, jednego dnia maksymalnie  - 1 sprawdzian.

6)      Praca klasowa - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedze­niem, poprzedzona wpisem w dzienniku. Czas trwania 1-2 godz. lekcyjne. Poprawa - nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu;

7)      Testy różnego typu - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprze­dzeniem. Czas trwania do 90 min;

8)      Uczniowie nieobecni na sprawdzianach, pracach klasowych z powodu dłuższej choroby (min. 1 tydzień) mają obowiązek w ciągu 14 dni od momentu przyjścia do szkoły poddać się w/w formom sprawdzania wiedzy, w przeciwnym wypadku otrzymują ocenę niedostateczną. W przypadku krótszej nieobecności uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian na najbliższej lekcji z danego przedmiotu.

 

 

 

 

 

Metody ustalania ocen bieżących

§ 4a.

1. W każdym półroczu są przeprowadzane sprawdziany wiadomości i umiejętności w formach wymienionych w §4 ust. 5.

 

2. Zakres treści objętych sprawdzianem i kryteria jego oceniania znane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zakres treści kartkówki zapowiedzianej może być podawany na lekcji poprzedzającej.

 

3. W półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji uwzględniające formy kontroli, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt1 i 2 bez podania przyczyn. Ilość nieprzygotowań do lekcji określa nauczyciel danego przedmiotu.

 

4. Poprawione i opatrzone oceną pisemną prace przekazywane są uczniom w terminie do 14 dni, licząc od daty ich napisania.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

6. Uczeń ma prawo do ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności na zasadach ustalonych z nauczycielem, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wyniku.

 

7. Ocena otrzymana z poprawy jest oceną ostateczną, przy czym uwzględnia się również poprzednią ocenę z danej pracy.

 

8. Ocena prac pisemnych, które zawierają zadania wykraczające poza program ustalana jest z uwzględnieniem ilości rozwiązanych zadań w skali procentowej gdzie:

1)      (100÷97) % - celujący,

2)      (96÷90 )% - bardzo dobry,

3)      (89÷75) % - dobry,

4)      (74÷51) % - dostateczny,

5)      (50÷31) % - dopuszczający,

6)      (30÷0) % - niedostateczny.

 

10. Ocena prac pisemnych, które nie zawierają zadań wykraczających poza program ustalana jest z uwzględnieniem ilości rozwiązanych zadań w skali procentowej gdzie:

      1)   (100÷91) % - bardzo dobry,

      2)  (90÷75) % - dobry,

      3)  (74÷51) % - dostateczny,

4)  (50÷31) % - dopuszczający,

      5)  (30÷0) % - niedostateczny.

 

11. Aktywność ucznia na lekcji oceniana jest przy pomocy znaków „+” lub przy pomocy oceny. Decyzję związaną ze sposobem oceny aktywności podejmuje nauczyciel.

 

12. Nauczyciel może wpisać do dziennika ocenę równą ilości plusów. 

 

13.  Znaki „+”, „-” lub „np.”  nauczyciel zaznacza w odpowiedniej rubryce dziennika lekcyjnego.

 

Metoda ustalania oceny śródrocznej/rocznej metodą średniej ważonej

§4b.

1. W szkole przyjmuje się zasadę, że każdy uczeń w półroczu posiada, co najmniej 5 ocen, przy dwóch godzinach zajęć tygodniowo i co najmniej 3 oceny przy jednej godzinie.

 

2.      Ocena śródroczna i roczna, w odniesieniu do średniej ważonej, jest ustalana według wzoru: S = 0,4 x średnia ważona I semestru + 0,6 x średnia ważona II semestru.

 

3.      Nauczyciel może przyporządkować odpowiednie wagi poszczególnym formom sprawdzania wiedzy uczniów. Przykładowo:

 

 

Forma pracy P

Waga oceny W

P1

Praca kontrolna: zadanie klasowe, sprawdzian

5

 

P2

Odpowiedź ustna

4

 

P3

Kartkówka, test

3

 

P4

Prace domowe, aktywność na lekcjach

2

 

P5

Prowadzenie zeszytu

1

 

P6

Prace dodatkowe, projekty eduka­cyjne, opracowywanie referatów, prezentacje multimedialne

3

 

P7

Umiejętności praktyczne

3

 

P8

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły

5

 

P9

Finaliści konkursów przedmiotowych

6

 

           
 

4.      Za osiągnięcia w konkursach przedmioto­wych na szczeblu szkoły uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobry. 

5.      Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę celujący.

6.      Sposób obliczania oceny śródrocznej
 i rocznej;

 

Przeliczenie na oceny - np.:

Forma

P1

P2

P6

Waga

5

3

3

Oceny

4,5

5,3

3,3

 

Liczymy średnią ważoną według przykładu:

W – waga; O – ocena; n – ilość ocen danej wagi:

 

 

7. Przy przeliczaniu średniej ważonej na oceną śródroczną  przyjmuje się zasadę, że

Średnia ważona

Ocena

5,55 ­ 6,0

celujący

4,55 – 5,54

b. dobry

3,55 – 4,54

dobry

2,55 – 3,54

dostateczny

1,55 – 2,54

dopuszczający

do 1,54

Niedostateczny

 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych

§ 4c.

 W przypadku powtarzających się niepowodzeń szkolnych nauczyciel przedmiotu we współpracy
z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ustala przyczyny i sposób ich przezwyciężania:

a)      pomoc koleżeńska,

b)      pomoc nauczyciela przedmiotu, konsultacje przedmiotowe,

c)      współpraca z rodzicami,

d)      współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną lub inną. 

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele pro­wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Ocenianie zachowania

§ 5.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się
w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

3. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt uwag
i spostrzeżeń, do którego wpisywane są przez wychowawcę i innych nauczycieli uwagi
o zachowaniu i aktywności ucznia.

 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, stosując kryteria ocen zachowania i biorąc pod uwagę opinię pracowników szkoły, innych osób mających kontakt z uczniem, opinie rówieśników, samego ucznia, pochwały i uwagi zapisane w dzienniku i zeszycie uwag.

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

7. O wpisach na bieżąco informowani są uczniowie, a w uzasadnionych przypadkach rodzice, co pozwala na pełną informację
o ocenie  zachowania.

 

8. W przypadku, gdy uczeń otrzyma uwagi negatywne w okresie między konferencją
a zakończeniem roku szkolnego uczniowi klas I-II zalicza się je na poczet następnego roku szkolnego, a uczniowi klasy III na wniosek rady pedagogicznej może zostać obniżona ocena z zachowania.

 

9. Uczeń zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole
w terminie do 7 dni od momentu powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. Nieterminowe usprawiedliwianie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

 

10. W szkole zabrania się korzystania
z telefonu komórkowego podczas lekcji.  Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

 

11. Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.

 

12. Uczeń nosi stosowny i schludny strój
i obuwie zmienne.

 

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania

§ 5a.

 Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następujących kryteriów: 

 

1.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) rażąco lekceważy Statut i regulaminy szkolne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, narusza dobre imię szkoły;

b) ma agresywny stosunek do innych osób, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, powoduje bójki;

c) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych, demoralizuje i  prowokuje innych do niegodnych zachowań;

d) celowo dewastuje mienie klasy, szkoły, kolegów, itd., (za zniszczenie mienia prywatnego i szkolnego uczeń ponosi koszty naprawy);

e) świadomie i celowo używa wulgarnego języka;

f) kradnie, podrabia podpisy rodziców lub nauczycieli, wyłudza pieniądze, oszukuje, wagaruje, itp.;

g) pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozprowadza środki odurzające;

h) popada w konflikt z prawem;

i) nie wykazuje chęci poprawy, a podejmowane środki wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów;

j) nie uczestniczył lub odmówił udziału
w realizacji projektu gimnazjalnego;

k) często opuszcza zajęcia szkolne, ma więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego; 

 

2. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) ma lekceważący stosunek do nauki
i obowiązków szkolnych;

c) nie wywiązuje się z powierzanych mu zadań;

d) utrudnia prowadzenie lekcji, nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości i wycieczek szkolnych;

e) często  niekulturalnie, nieuprzejmie zachowuje się, używa wulgarnego słownictwa, jest arogancki, kłamie, uczestniczy w bójkach, zaczepkach, stwarza sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych,  ma zły wpływ na zachowanie koleżanek i kolegów, niszczy mienie szkolne i prywatne;

f) nie wykazuje zaangażowania w pracę na rzecz szkoły;

g) wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

h) opuszcza zajęcia szkolne, ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne – nie więcej niż 35 godzin w ciągu roku szkolnego;

 

3. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki ucznia zapisane
w Statucie i regulaminach szkolnych,  ale nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych, lecz zdarza mu się je łamać;

c)  nie zawsze zachowuje się właściwie
w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów;

d) pracuje w szkole nie zawsze na miarę swoich możliwości, nie wykazuje inicjatywy;

e) szanuje mienie szkolne i prywatne, stara się brać udział w akcjach na rzecz szkoły
i środowiska;

f) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie ulega nałogom;

g) sporadycznie zdarza mu się nie nosić stosownego stroju (biało-czarny, biało-granatowy na uroczystościach szkolnych takich, jak: początek i koniec roku szkolnego, Dzień Patrona, Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, wigilijki klasowe, Święto Konstytucji 3-go Maja), ubioru zgodnego
z normami obyczajowymi, zmiennego obuwia;

h) bywa nieprzygotowany do zajęć;

i) otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania w szkole i poza nią;

j) wykazuje chęć poprawy zachowania i ocen poprzez współpracę z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym;

k) wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając powierzane mu zadania, ale podejmował je na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

l) uczęszcza na zajęcia szkolne, ma nie więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych w roku szkolnym.

 

4.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki ucznia zapisane
w Statucie i regulaminach szkolnych, stosuje się do przepisów BHP obowiązujących w szkole;

b) jest uprzejmy, zachowuje się i wyraża
w sposób kulturalny, nie stosuje przemocy;

c) jest koleżeński w stosunku do innych uczniów, w miarę możliwości służy im pomocą;

d) stara się, w miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce;

e) troszczy się o mienie klasy i szkoły;

f) bierze udział w konkursach, turniejach,  kampaniach organizowanych w szkole oraz akcjach na rzecz szkoły i środowiska;

g) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;

h) nosi stosowny strój i ubiór szkolny, obuwie zmienne;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania;

k) uczestniczy w zajęciach szkolnych, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszcza się maksymalnie 5 spóźnień w roku szkolnym;

 

5.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą, a  ponadto:

a) sumiennie wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) prezentuje wysoką kulturę osobistą,

c) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji;

d) wyróżnia się aktywnością na rzecz społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne;

e)  czynnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych lub udziela się w organizacjach szkolnych i  innych formach szkolnej działalności uczniowskiej;

f) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, turniejach, akcjach, kampaniach itp.;

g)  bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych;

h) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością;

j) uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,
a nieobecności są usprawiedliwiane systematycznie, dopuszczalne są 3 spóźnienia w ciągu roku;   

 

6. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto:

a)    wzorowo spełnia wszystkie wymagania  zapisane w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole;

c)  wyróżnia się kulturą osobistą;

d)  inicjuje, planuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły,  środowiska;

e)  wyróżnia się indywidualnymi osiągnięciami w konkursach, zawodach, projektach i innych przedsięwzięciach  (szkolnych i pozaszkolnych);

f)  osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;

g)  na miarę swoich możliwości pomaga innym w nauce lub w rozwiązywaniu problemów;

h) uczęszcza systematycznie na zajęcia pozalekcyjne i pracuje w organizacjach
i innych formach działalności szkolnej;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością
i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu lub pełnił funkcje lidera, wykazał się także umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

j) uczęszcza na zajęcia, nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności
i spóźnień, nieobecności usprawiedliwia terminowo;

 

ROZDZIAŁ IV

Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zajęć edukacyjnych

§6.

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Gimnazjum.

 

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  jeżeli oceny cząstkowe na to wskazują.

3. Uczeń nie może ubiegać się o podwyższenie oceny na stopień celujący, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

 

4.    Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)      frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)      uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również
w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)      skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu  dwóch dni od podania przewi­dywanej oceny mogą składać do wychowawcy klasy ustny lub pisemny wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana. 

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien w szczególności zawierać uzasadnienie ze wskazaniem przedmiotu i oceny, o której zmianę wnioskodawca się ubiega.

 

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu i wychowawca wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

 

9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel informuje wnioskodawcę o przyczynie jej odrzucenia.

 

10. Nauczyciel nauczanego przedmiotu, którego dotyczy wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), przygotowuje w formie pisemnej informacje o zakresie kontrolowanych treści pro­gramowych zawierającą przykładowe zadania.

 

11. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż prze­widywana jest wykazanie się przez ucznia poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych wskazanych przez nauczyciela na daną ocenę.

 

12.  Kontrola wiedzy i umiejętności, o której mowa w ust.8 odbywa się w formach i wa­runkach określonych specyfiką danego przedmiotu, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności form pisemnych, w terminie do pięciu dni od złożenia wniosku.

 

13.  Sprawdzian,  oceniony  zgodnie 
z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ V

Egzamin klasyfikacyjny

§7.

1. Uczeń może być niesklasyfikowany
z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.  Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Gimnazjum.

 

4.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z  rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) - po konferencji klasyfikacyjnej. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

6. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna.

 

7. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

8. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VI

Egzamin poprawkowy

§8.

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena zachowania.

 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej
o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do 3 dni po konferencji klasyfikacyjnej.

 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii info­rmacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Gimnazjum, nie później niż do końca września.

 

8. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów popra­wkowych określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§9.

1.Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna lub semestralna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  od dnia ustalenia oceny, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych .

 

2. Dyrektor  Gimnazjum  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów sprawdzających określają odrębne przepisy (Rozp. MEN z dn. 30 kwietnia 2007r.).

 

ROZDZIAŁ VIII

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej  zachowania

§10.

2. 1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone  od dnia ustalenia oceny, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych .

 

2. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną w drodze głosowania większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor  Szkoły  –  jako przewodniczący komisji;

2)      wychowawca klasy;

3)      wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)      pedagog;

5)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6)      przedstawiciel Rady Rodziców

 

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów sprawdzających określają odrębne przepisy (Rozp. MEN z dn. 30 kwietnia 2007r.).

 

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§11.

1.      Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych; obowiązkowych, dodatkowych i nauki religii lub etyki co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

2.      Począwszy od klasy pierwszej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych; obowiązkowych, dodatkowych i nauki religii co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Gimnazjum przez ucznia, któremu
w szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4.      Uczeń kończy gimnazjum jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.

 Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 roku.

 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2014 r.