WSO Szkoły Podstawowej


 

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Chmielniku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

OSIAGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

UCZNIÓW I ETAPU EDUKACYJNEGO ( KL. I – III )

 W ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY

W CHMIELNIKU

 

I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocena opisowa ma dostarczyć uczniowi, rodzicowi, a także nauczycielowi informacji o efektach działań edukacyjnych.

Dziecko nie powinno odczuwać lęku przed oceną, musi wiedzieć, że ma prawo do popełniania błędów.

Ma szansę na zdobycie oceny pozytywnej, jeśli oceniający nauczyciel weźmie pod uwagę:

·         zaangażowanie i włożony wysiłek

·         umiejętność stosowania pytań i formułowania problemów

·         dobór metod w poszukiwaniu rozwiązywania problemów

·         stopień opanowania materiału

·         nauczyciel powinien wziąć pod uwagę konstrukcję psychiczną ucznia.

 

Podstawa prawna i postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę  prawną stanowi :

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r. nr256 poz.2572 z późn. zmianami).

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych( Dz. U z 30 kwietnia 2007r. nr83, poz. 562 z późn. zmianami).

1.      Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2.      Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§ 2

1.      Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

§ 3

1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego

1.      Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie.

2.      Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3.      Motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce

4.      Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

1.      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.      Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 4

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1.      Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2.      Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3.      Warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 5

1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

2.      Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie Szkoły.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia, inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 6

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 7

1.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

§ 8

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych , określonych zajęć dodatkowych.

2.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w Statucie Szkoły.

3.      Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym.

4.      Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach.

 

§ 9

1.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3.      Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

§ 10

1.      W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

§ 11

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 12

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

2.      Niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

§ 13

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni  opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

2.      Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie zgodnym ze Statutem Szkoły.

 

§ 14

1.      W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I- III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

2.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I , II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

§ 15

Ustalenie ocen zachowania

1.    Ocena zachowania w klasach I-III  ma charakter opisowy.

2.    Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących, kolegów i innych pracowników szkoły.

3.    Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

4.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej.

6.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:

a)      kultura osobista,

b)      wypełnianie obowiązków szkolnych

c)      postawa wobec rówieśników i osób dorosłych,

d)      aktywność w życiu  klasy, szkoły.

7.      W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty zapisu w dzienniku lekcyjnym w postaci znaków:

+ oznacza pozytywne przejawy zachowania w wyszczególnionych wyżej zakresach,

- oznacza negatywne przejawy zachowania w wyszczególnionych wyżej zakresach.

 

 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Klasyfikacja uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku będzie dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego wg obowiązujących podstaw prawnych:

- podsumowanie osiągnięć edukacyjnych nastąpi po zakończeniu I semestru nauki,

- klasyfikacja roczna będzie podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 1. Uczniowie otrzymują (za pośrednictwem rodziców) po zakończeniu I semestru indywidualną kartę osiągnięć edukacyjnych ucznia – ocenę opisową i na koniec roku szkolnego świadectwo opisowe wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania.
 2. Ocenianie opisowe zajęć edukacyjnych I etapu edukacyjnego odbywa się według kryteriów  oceny z poszczególnych edukacji w nauczaniu zintegrowanym w klasie I, II, III.
 3. Ocenianie śródroczne w klasach I – III odbywać się będzie według następującej skali:

Wspaniale - świetnie pracujesz, osiągasz wspaniałe wyniki w nauce, twoje wiadomości i umiejętności wykraczają poza ustalone wymogi programowe.

Bardzo dobrze -  pracujesz bardzo dobrze i twoje wiadomości umiejętności są bardzo dobre.

Ładnie - pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce, popełniasz jednak błędy, zastanów się czy nie możesz poprawić oceny.

Postaraj się - osiągasz dostateczne wyniki w nauce, jednak popełniasz wiele błędów, postaraj się lepiej wykonywać zadania.

Pomyśl – osiągasz słabe wyniki w nauce, słabo opanowałeś wiadomości i umiejętności. Jeśli popracujesz więcej i lepiej osiągniesz lepsze wyniki.

Pracuj więcej – nie opanowałeś wiadomości i umiejętności by można je ocenić pozytywnie. Musisz wykazać się chęcią i jeszcze więcej popracować w celu uzupełnienia braków programowych.

 1. Dla potrzeb szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia, nauczyciele prowadzić będą teczki obserwacji osiągnięć zawierające m. in.: wytwory pracy dziecka.
 2. Pod koniec roku szkolnego w klasie III będzie przeprowadzony sprawdzian wiadomości i umiejętności, a wnioski z jego analizy będą stanowiły dla nauczycieli II etapu edukacyjnego diagnozę na wejściu do II etapu kształcenia.

 

Sposoby oceniania zajęć edukacyjnych

 1. W kl. I – III po opracowaniu działu programowego w ramach poszczególnych edukacji w czasie 30 – 45 min będą przeprowadzane sprawdziany, testy, które będą oceniane wg następujących kryteriów pomiaru dydaktycznego:

a)      wspaniale     -       100%- 90% + zadania dodatkowe

b)       bardzo dobrze  -  100%- 90%

c)       ładnie    -              89% - 75%

d)      postaraj się -         74% - 50%

e)      pomyśl -               49% - 30%

f)       pracuj więcej -      29% -  0%

 

 1. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, powinien napisać go w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
 2. Opisowa kontrola i ocena dotyczyć będzie również aktywnego udziału w zajęciach. Aktywność ucznia I etapu edukacyjnego będzie oceniana wg systemu plusów (+) i minusów ( -).
 3. Plusem (+) ocenione będą

- przygotowanie dodatkowych materiałów na zajęcia

- przygotowanie krzyżówek, rebusów i ilustracji

- praca aktywna w grupie

- pomoc koleżeńska w zakresie treści nauczania

- inne zagadnienia uzgodnione i zapisane w kontrakcie nauczyciela z uczniami

 1. Minusem (-) oznaczone będą

- brak prac domowych w zeszycie

- brak ćwiczeń, w których należało wykonać pracę domową

-brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia zajęć np. ruchowych, artystycznych

- brak aktywności w pracy grupy

- inne zagadnienia uzgodnione i zapisane w kontrakcie nauczyciela z uczniami

 1. Sposoby zapisu osiągnięć edukacyjnych w dzienniku zajęć w kl. I-III.

Program materiału nauczania w I etapie edukacyjnym podzielony jest na poszczególne edukacje i obszary aktywności (w tym język angielski i zajęcia komputerowe).

 

Ustala się stosowanie w dzienniku zajęć ocen cząstkowych w stopniach wg następującej skali:

a)      wspaniale – 6

b)      bardzo dobrze – 5

c)      ładnie – 4

d)      postaraj sie – 3

e)      pomyśl – 2

f)       pracuj więcej – 1

 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności z religii.

Ocena z religii pozostaje cyfrowa.

Oceny przyznawane są zgodnie z kryteriami ocen z religii w kl. I-III

 

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 września 2014 r.

 

Regulamin obowiązuje od 15 września 2014r.

 

 


Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chmielniku

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

klas IV- VI

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 roku. Nr 83 poz. 562, wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.  Ocenianiu podlegają:

1)          osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)          zachowanie ucznia.

 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania i formułowaniu oceny.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)          poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczenie  rodzicom  (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych

zajęć edukacyjnych i oceny zachowania według skali oraz form przyjętych w Szkole Podstawowej nr 1,

3) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

6. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)  informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 umieszczane są odpowiednio w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie do kontaktów z wychowawcą. Fakt zapoznania się z informacją jest potwierdzany podpisem ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).

 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia  lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej szkoła organizuje dla ucznia nauczanie indywidualne.

 

9.      Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1)  informacje o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów wpisywane są przez nauczycieli do zeszytu przedmiotowego ucznia, przewidywana ocena z wychowania fizycznego wpisywana jest przez nauczyciela przedmiotu do zeszytu usprawiedliwień,

2)      informacje o przewidywanej ocenie zachowania wpisywane są przez wychowawcę klasy do zeszytu usprawiedliwień,

3)      fakt otrzymania przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacji o przewidywanych ocenach potwierdzany jest własnoręcznym podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

10.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub  bardzo  dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

 

Rozdział II

 

§ 2

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

 

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
 2. Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).
 3. Ocenie podlegają następujące płaszczyzny aktywności ucznia:

1)      zdobyte wiadomości i umiejętności,

2)      aktywność,

3)      kreatywność i samodzielność,

4)      twórczość własna,

5)      warsztat pracy,

6)      systematyczność,

7)      wkład pracy,

8)      stosunek do przedmiotu.

 1. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę:

1)      poziom w opanowaniu wiadomości i umiejętności,

2)      postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

5.      Specyfika oceniania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na:

1)      w przypadku ucznia z trudnościami w nauce: umożliwieniu uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na współpracy z nauczycielem, 

2)       w przypadku ucznia zdolnego: umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych, wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna,

3)      ocenianiu podlegają nabyte wiadomości i umiejętności zawarte w realizowanych szkolnych programach nauczania, uwzględniających podstawy programowe,

4)              ocenianiu ucznia zdolnego, poza wiadomościami i umiejętnościami zawartym w szkolnych programach nauczania, podlegają w maksymalnym stopniu zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.  

 1. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

1) prace domowe,

2) odpowiedzi ustne,

3) kartkówki,

4) sprawdziany,

5) prace klasowe,

6) testy,

7) aktywność na lekcji,

8) zeszyt przedmiotowy,

9) prace nadobowiązkowe, dodatkowe,

10) kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku.

 

Postępy uczniów zdolnych są dokumentowane:

1)       w karcie obserwacji rozwoju zdolności,

2)      w formie oceny opisowej, polegającej na recenzowaniu prac ucznia, analizie dążenia do twórczego rozwiązania problemów,

3)   ocenianie dokonuje się na podstawie szczegółowych wymagań edukacyjnych (koniecznych, podstawowych, rozszerzających, dopełniających i wykraczających) opracowanych przez poszczególne zespoły przedmiotowe, zawarte  w przedmiotowych systemach oceniania (PSO)

 

§3

Narzędzia pomiaru dydaktycznego i częstotliwość oceniania

 

1.      W szkole obowiązują następujące normy dotyczące klasowych prac pisemnych:

1)      kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana forma odpowiedzi, obejmuje treści programowe z jednej lub trzech ostatnich lekcji. Jest równorzędna odpowiedzi ustnej. Czas trwania: 5 – 15 minut,

2)  praca klasowa – obejmuje treści programowe maksymalnie z jednego działu. Musi być zapowiedziana uczniom na tydzień przed jej terminem. Zapowiedź klasówki nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika. Czas trwania; jedna lub dwie godziny lekcyjne,

3)      sprawdzian – musi być zapowiedziany uczniom na tydzień przed jego terminem. Zapowiedź sprawdzianu nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika. Czas trwania: jedna lub dwie godziny lekcyjne:

a)      w klasie VI przeprowadza się pod koniec I semestru próbny sprawdzian wiedzy i umiejętności obejmujący materiał szkoły podstawowej,

b)      w klasie VI przeprowadza się sprawdzian w terminie, formie i warunkach dostosowanych do rozporządzenia OKE w Krakowie.

4)      praca domowa – może mieć formę ćwiczenia, notatki, referatu, własnej twórczości; ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia,

5)      dyktando – pisane z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście; może być poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi; czas trwania: do jednej godziny lekcyjnej,

6)      różnego typu testy – otwarty, zamknięty, wyboru; zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania: od jednej do dwóch godzin lekcyjnych,

7)      odpowiedź ustna na lekcji z trzech ostatnich tematów,

8)      aktywność na lekcji – indywidualna i grupowa.

 

 1. Ustala się następujący limit klasówek i sprawdzianów:

1)  w ciągu tygodnia – 3,

2)  w ciągu dnia – 1.

 

 1. Kartkówki nie są objęte limitami dotyczącymi ograniczenia ich ilości w ciągu dnia lub tygodnia.

 

 

 1. Zapowiedziana klasowa praca pisemna może zostać przełożona na inny termin w przypadku:

1)  umotywowanej prośby uczniów – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów nie stosuje się ustaleń zawartych w ust. 2,

2)  nieobecności nauczyciela lub innego zdarzenia losowego – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów stosuje się ustalenia zawarte w ust. 2.

 

 1. Uczeń, który z klasówki otrzymał ocenę od niedostatecznej do dostatecznej, ma prawo do jej poprawy. Zgłoszenie chęci poprawy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny, natomiast poprawa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wystawienia oceny. Uczeń ma prawo do poprawy danej klasówki tylko jeden raz.

 

 

 1. Uczeń, który był nieobecny podczas pisania klasówki, z przyczyn:

1)  usprawiedliwionych, ma prawo do pisania jej w innym terminie. Termin i formę ustala nauczyciel indywidualnie z uczniem,

2)  nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności objętych klasówką w najszybszym możliwym terminie.

 

§ 4

Nieprzygotowanie do lekcji

 

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:

1) z powodu nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 4 dni nauki szkolnej. W tym przypadku uczeń na uzupełnienie zaległości ma 3 dni od powrotu do szkoły,

2)      przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium, uzdrowiska lub po dłuższej chorobie,

3)      wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.

 

 1. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania od jednego do trzech razy w semestrze (w zależności od tygodniowej siatki godzin danego przedmiotu), bez podania przyczyny. Ta forma nieprzygotowania jest dopuszczalna wyłącznie po zgłoszeniu nauczycielowi na samym początku lekcji.

 

 

 1. Fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m.in. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń lub książki, brak niezbędnych przyborów itp.

 

 

 1. W przypadku zajęć wychowania fizycznego fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m.in. brak wymaganego stroju sportowego.

 

 

 1. W przypadku zajęć plastyki, techniki i muzyki fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m.in. brak wymaganych przyborów i materiałów

 

 

§ 5

Wymagania edukacyjne

na poszczególne stopnie

 

1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym,

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 1. Oceny w klasach IV – VI dzielimy na:

1)      bieżące ( cząstkowe),

2)      klasyfikacyjne (semestralne),

3)  przewidywane klasyfikacyjne roczne,

4)      klasyfikacyjne (roczne).

 

 1. Oceny w klasach IV – VI ustalane są według następującej skali:

1)      stopień celujący (cel) – „6”,

2)      stopień bardzo dobry (bdb) – „5”,

3)      stopień dobry (db) – „4”,

4)      stopień dostateczny (dst) – „3”,

5)  stopień dopuszczający (dop) – „2”,

6)  stopień niedostateczny (ndst) – „1”.

Dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących z klasowych prac pisemnych, dopisywanie symboli „+” lub „ – ”.

 

 1. W ciągu jednego semestru nauczyciel powinien wystawić minimalną ilość ocen bieżących:

1)              przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu – 3 oceny,

2)              przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 4 oceny,

3)              przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 5 ocen,

4)              przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 6 ocen,

5)              przy 5 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 7 ocen.

5.      Oceny ze sprawdzianów ustala się wg skali procentowej:

1) powyżej 100% (zad. dodatkowe)- ocena celująca

2) 100% - 90% - ocena bardzo dobra

3) 89% - 71% - ocena dobra

4) 70% - 51% - ocena dostateczna

5) 50% - 31% - ocena dopuszczająca

6) 30% - 0% -ocena niedostateczna

 

Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ucznia.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest:

1)      w przypadku ucznia z trudnościami w nauce: obniżyć wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, wyłącznie na podstawie: opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,

2)      w przypadku ucznia zdolnego: podwyższyć wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, uwzględniając indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne ucznia.

 

 

 1. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

 

 

 

 

§ 6

 

Ocena klasyfikacyjna z religii

 

 1. W szkole nauka religii jest organizowana na życzenie rodziców.

 

 

 1. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane  w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać w każdej chwili zmienione.

 

 

 1. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o rezygnacji z nauki religii  w trakcie roku szkolnego, nauczyciel religii nie wystawia:

1)      semestralnej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony został do połowy I semestru roku szkolnego,

2)      rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony jest do połowy roku szkolnego.

 

 1. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna z religii nie może być uzależniona od udziału ucznia w praktykach religijnych.

 

 

 1. Uczniowi, który nie uczęszczał na lekcje religii/etyki, na świadectwie w rubryce „religia/etyka” umieszcza się poziomą kreskę.

 

Rozdział III

 

§ 7

Zasady oceniania zachowania

 

1.      Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna.

2.      Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 

3.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływa stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

4.      Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)      zachowanie wzorowe,

2)      zachowanie bardzo dobre,

3)      zachowanie dobre,

4)      zachowanie poprawne,

5)      zachowanie nieodpowiednie,

6)      zachowanie naganne.

 

 1. Nauczyciel – wychowawca prowadzi zeszyt uwag pozytywnych i negatywnych, do którego wpisywane są przez wychowawcę i innych nauczycieli uwagi o zachowaniu i aktywności ucznia.

 

 

 1. Uczeń zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole w terminie do 7 dni od momentu powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.

 

 1. W szkole zabrania się korzystania z telefonu komórkowego podczas lekcji. Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

 

 1. Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.

 

 1. Uczeń nosi stosowny i schludny strój i obuwie zmienne.

 

 1. W klasach IV – VI ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następujących kryteriów:

1)      ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      lekceważy i uporczywie uchyla się od obowiązków szkolnych, pomimo upomnień,

b)      wagaruje, opuścił w semestrze ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych,

c)       notorycznie spóźnia się na lekcje,

d)      jest agresywny, bierze udział w bójkach,

e)      znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,

f)       dewastuje mienie szkolne i prywatne,

g)      nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły,

h)      dopuszcza się przewinień ściganych prawem.

2)  ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      nie spełnia wymagań stawianych przy ocenie poprawnej,

b)      nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

c)      często nie reaguje na zwracaną mu uwagę i nie poprawia swojego zachowania,

d)      jego kultura osobista budzi zastrzeżenia,

e)      używa wulgarnych słów,

f)       jest niekoleżeński,

g)      swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

h)      nie okazuje szacunku innym,

i)        przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

j)        opuścił w semestrze ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych,

3) ocenę  poprawną – stanowiącą punkt wyjścia do wystawiania innych ocen zachowania – otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  

b) przestrzega zasad współżycia w  szkole,

c) stosuje się do postanowień zawartych w statucie szkoły,

d) powierzone zadania wykonuje w stopniu zadawalającym,

e) szanuje mienie szkolne i prywatne,

f) swoją kulturą osobistą nie budzi zastrzeżeń,

g) nie używa słów wulgarnych,

h) okazuje szacunek innym,

i) nie ulega nałogom i innych do tego nie namawia,

j) dba o zdrowie i higienę osobistą

k) reaguje na zwracaną uwagę i koryguje swoje zachowanie,

l) nie opuścił w semestrze więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych (3 spóźnienia nieusprawiedliwione są  równoznaczne z 1 godziną nieusprawiedliwioną);

4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie poprawnej,

b) jest koleżeński i życzliwy  wobec innych, cieszy się sympatią i uznaniem wśród rówieśników,

c) sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d) współpracuje z wychowawcą i nauczycielami,

e)  w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne,

f)   nie opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;

5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie dobrej,

b)      bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)      wyróżnia się kulturą osobistą,

d)      dba o piękno mowy ojczystej,

e)      wykazuje własną inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły,

f)       nie opuścił w semestrze więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione;

6) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie bardzo dobrej,

b)      wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)      wyróżnia się na tle klasy swoją kultura osobistą,

d)      wyróżnia się aktywną pracą na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej,

e)      cieszy się autorytetem wśród rówieśników,

f)       jest pozytywnym liderem grupy,

g)      godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

h)      w miarę możliwości pomaga słabszym,

i)        przeciwstawia się przejawom brutalności i arogancji,

j) nie ma w półroczu ani jednej godziny nieusprawiedliwionej;

 

 

 

 

Rozdział IV

 

§8

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.          Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej został nieklasyfikowany tzn., że w danym roku szkolnym opuścił ponad połowę zajęć przeznaczonych na zajęcia edukacyjne w szkole, może uzyskać ocenę z przedmiotu wyłącznie w trybie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

2.          Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej, po napisaniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu go przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

3.          Uczeń może zdawać tylko dwa egzaminy klasyfikacyjne w jednym dniu.

 

 

 

 

4.          Termin i miejsce egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po ustaleniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

5.          Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

6.          Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, poza egzaminem klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 

7.          Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 

8.          Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu.

 

 

9.          W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia (prawni opiekunowie).

 

 

10.      Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego, ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza oceną niedostateczną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

11.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

 

Rozdział V

 

§ 9

Egzamin poprawkowy

 

1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne, może je poprawić na oceny dopuszczające w trybie egzaminu poprawkowego.

 

2.  Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia do Dyrektora Zespołu do trzech dni po zebraniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej.

 

3.  W przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję na posiedzeniu podsumowującym pracę dydaktyczną w danym roku szkolnym - w drodze jawnego głosowania.

 

4.  Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

5.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

6.  Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie, przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) i pozostawia w dokumentach szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi.

 

 

7.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich i obejmuje on materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.

 

8.  Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel danego przedmiotu i przekazuje Dyrektorowi Zespołu najpóźniej 2 dni po posiedzeniu podsumowującym pracę dydaktyczną w danym roku szkolnym

 

9.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, w skład której wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu – jako przewodniczący,

2)      nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminujący,

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę.

 

11.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

 

12.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

13.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot jest nauczany w klasie programowo wyższej.

 

Rozdział VI

 

§ 10

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

1.      Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu.

2.      Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa w ust. 1, składa się u Dyrektora od dnia ustalenia oceny, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych .

 

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel danego przedmiotu,

3)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej uczących takiego samego przedmiotu.

 

5.      Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia

 

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

 

7.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

8.      Odwołanie od ustalonej oceny przysługuje również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Rozdział VII

 

§ 11

Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zajęć edukacyjnych

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie.

 

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  jeżeli oceny cząstkowe na to wskazują.

3. Uczeń nie może ubiegać się o podwyższenie oceny na stopień celujący, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

 

4.    Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)      frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2)      usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)      przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4)      uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również
w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)      skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu  dwóch dni od podania przewi­dywanej oceny mogą składać do wychowawcy klasy ustny lub pisemny wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana. 

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien w szczególności zawierać uzasadnienie ze wskazaniem przedmiotu i oceny, o której zmianę wnioskodawca się ubiega.

 

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu i wychowawca wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

 

9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel informuje wnioskodawcę o przyczynie jej odrzucenia.

 

10. Nauczyciel nauczanego przedmiotu, którego dotyczy wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), przygotowuje w formie pisemnej informacje o zakresie kontrolowanych treści pro­gramowych zawierającą przykładowe zadania.

 

11. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż prze­widywana jest wykazanie się przez ucznia poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych wskazanych przez nauczyciela na daną ocenę.

 

12.  Kontrola wiedzy i umiejętności, o której mowa w ust.8 odbywa się w formach i wa­runkach określonych specyfiką danego przedmiotu, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności form pisemnych, w terminie do pięciu dni od złożenia wniosku.

 

13.  Sprawdzian,  oceniony  zgodnie 
z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

Rozdział VIII

 

§ 12

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

1.      Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu.

 

2.      Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa w ust. 1, składa się u Dyrektora szkoły od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu – jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca klasy,

3)      wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

4)      pedagog,

5)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 

5.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

 

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 12 września 2014r.

 

Obowiązuje od 15 września 2014 r.