Program wychowawczo - profilaktyczny

Program

wychowawczo-profilaktyczny

Gimnazjum im. Szarych Szeregów

w Chmielniku

rok szkolny 2017/2018

 

PROGRAM OPRACOWANO W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE REGULACJE PRAWNE:

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (z późn. zmianami).

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z dn. 11 stycznia 2017 r. , poz. 59)

·         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

·         Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

·         Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

·         Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

·         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

·         Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich

·         Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020

·         Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2017/2018

 

WSTĘP

            Program wychowawczo-profilaktyczny będzie realizowany w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku w roku szkolnym 2017/2018. Obejmie całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły).

            Program wychowawczo-profilaktyczny będzie odpowiadał na problemy młodego pokolenia, kształtował u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Rozwijał będzie postawy obywatelskie, patriotyczne, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zawierał będzie treści profilaktyczne oraz zadania związane z zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji.

            Program rozwijał będzie potrzebę własnego rozwoju przez całe życie, w tym kształcenia, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju społeczeństwa.

            Niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny opiera się na celach i zadaniach gimnazjum.

MISJA SZKOŁY

1. Zaspokajanie określonych potrzeb uczniów i rodziców poprzez właściwe i rzetelne przekazywanie wiedzy.

2. Wykształcenie uczniów samodzielnych, z entuzjazmem poszukujących i zdobywających wiedzę.

3. Uwrażliwienie uczniów na ogólnoludzkie wartości.

4. Pozytywne motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju.

5. Wychowanie uczniów w duchu poszanowania tradycji narodowych i lokalnych oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne

CELE GIMNAZJUM

1. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

2. Zapewnianie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3. Realizowanie prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

5. Dbanie o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:

a. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;

b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie  i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

d. zapewnianie poszanowania godności osobistej uczniom.

6. Dostosowanie treści, metod oraz organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

7. Umożliwianie uczniom korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

8. Umożliwianie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

9. Otaczanie opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez umożliwianie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami miejskimi i wiejskimi.

11. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w Gimnazjum.

12. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

13. Otaczanie opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez działania wychowawcze oraz zadania realizowane przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego, współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny.

14. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

15. Kształtowanie wśród uczniów cech osobowości takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

16. Kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym.

17. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

18. Prowadzenie kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i innych wspierających rozwój każdego ucznia -uwzględniając ich potrzeby i możliwości szkoły.

19. Zapewnianie pomocy pedagoga wspomaganej badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

20. Organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek przedmiotowych, turystyczno-krajoznawczych i biwaków zgodnie z regulaminem wycieczek.

 

21. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów poprzez:

a. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych.

b. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych.

       22. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć z tego zakresu oraz udział w  akcjach, kampaniach profilaktycznych i zawodach sportowych.

 

WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM:

 

Wartości w procesie wychowania

Sytuacje wychowawcze

PRAWDA

•       uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym,

•       nauczyciele pomagają uczniom w kształtowaniu osobowości poprzez odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny,

•      osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła,

PIĘKNO, ESTETYKA

•       uczniowie dążą do wysokiego poziomu kultury osobistej,

•       uczniowie czuwają nad poprawnością  i czystością j. polskiego w życiu codziennym, podczas lekcji, przerw, wycieczek,

•       są zachęcani do lektury pozaszkolnej, mają kontakt z kulturą i sztuką,

•       uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np. wystawy, filmy, przedstawienia teatralne),

•       uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia,

•      dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji, dbają o higienę osobistą,

SAMODZIELNOŚĆ
I PRACA NAD SOBĄ

•       uczniowie dokonują samooceny własnej pracy i zachowania,

•       nauczyciele pomagają uczniom w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

•       uczniowie potrafią przewidzieć konsekwencje swojego zachowania,

•       wypełniają obowiązki dyżurnego,

•       uczestniczą w wycieczkach, biwakach, rajdach i wykonują działania związane z organizacją podobnych form wypoczynku,

•       uczniowie starają się być samodzielni, postępują tak, by nie narażać dobra i godności drugiej osoby,

•      organizują imprezy klasowe i szkolne,

RZETELNA PRACA

•       wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo dobrze obowiązki wg zasad ustalonych przez szkołę,

•       starają się zdobywać coraz to nową wiedzę i umiejętności

•       uczą się właściwie korzystać z dostępnych źródeł wiedzy, są przy tym twórczy i aktywni,

•      pracownicy gimnazjum poprzez wzorce osobowe wpływają na prawidłowy stosunek uczniów do obowiązków i pracy,

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

•       uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych,

•       niosą pomoc innym w ramach wolontariatu

•       kształtują postawy wyrażające szacunek dla wartości demokratycznych i humanistycznych,

•       kształtują postawy poszanowania wartości życia, godności ludzkiej, wolności, sprzeciwu wobec przemocy,

•      umacniają postawy tolerancji i otwartości wobec odmiennych przekonań, postaw i systemów wartości, praw mniejszości narodowych, politycznych, religijnych,

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

•       uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym i religijnym

•       kształtują właściwą postawę wyrażająca szacunek wobec sztandaru i patrona szkoły,

•       poznają patriotyczne postawy z literatury, historii,

•       organizują uroczystości związane z tradycjami gimnazjum  Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3-go Maja, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, Uroczystość poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II),

•       godnie reprezentują kraj, obraz Polski i Polaków w świecie,

•       organizują występy,  wystawy, przedstawienia szkolne dla społeczności lokalnej,

•      biorą udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach tematycznych.

 

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:

•       Wspieranie rodziny w obszarze wychowania i działań profilaktycznych z poszanowaniem jej pierwotnych i największych praw wychowawczych w stosunku do swoich dzieci.

•       Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, duchowym.

•       Umożliwienie uczniom dociekania prawdy, szkoła ułatwia im osiągnięcie świadomości życiowej, użyteczności poszczególnych zajęć.

•       Budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów w ich dążeniu do szukania celu w życiu, samodzielności osądów, rozwijanie wrażliwości na dobro, piękno słowa ojczystego i kulturę osobistą.

•       Organizowanie pomocy poprzez działalność w ramach wolontariatu.

•       Kształtowanie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej, służy kształtowaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności a także do rozwijania patriotyzmu oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego jako wartości o podstawowym znaczeniu.

•       Kultywowanie historii Szarych Szeregów – patrona Gimnazjum.

•       Pomaganie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów poprzez rozwijanie ciekawości poznawczej, promocję przedsiębiorczości i kreatywności.

•       Budowanie postawy dialogu przez nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów, opierając swe działania na konwencjach praw dziecka i człowieka.

•       Budowanie szacunku do życia jako wartości, w tym kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania samobójstwom.

•       Rozbudzenie motywacji uczniów do nauki.

•       Rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do rozwoju intelektualnego poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności (zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, turniejach itp.)

•       Kontynuowanie działań zmierzających do niwelowania niepowodzeń szkolnych.

•       Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań w tym kultury osobistej.

•       Rozwijanie aktywności uczniów poprzez angażowanie się w życie szkoły, akcje, pomoc innym

•       Zorganizowanie działań zmierzających do poprawy zachowania uczniów.

•       Kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania agresji, przemocy, cyberprzemocy.

•       Propagowanie edukacji prozdrowotnej jako formy zapobiegania uzależnieniom.

•       Kształtowanie umiejętności społecznych i przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

•       Realizacja zasady fair play w sporcie, nauce, zabawie. Nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą szczególnie w sytuacjach konfliktowych i wywołujących emocje.

•       Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenia ich w umiejętności interpersonalne.

•       Kształtowanie pozytywnego nastawienia jako wartości.

•       Prowadzenie działań mających na celu wspomaganie u rodziców umiejętności motywowania dzieci do pracy i aktywności, zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

•       Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

 

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO I FORMY ICH REALIZACJI

 

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Tworzenie tradycji i zwyczajów szkolnych

•       prowadzenie Kroniki Szkoły,

•      organizacja cyklicznych uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych m.in.: Dzień Patrona Szkoły, Wigilia, Pierwszy Dzień Wiosny,  okolicznościowe spotkania środowiskowe poświęcone wybitnym Polakom

Wszyscy nauczyciele, samorząd

Działalność Samorządu Uczniowskiego

•       przestrzeganie regulaminu SU,

•       budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez  szkolne instytucje demokratyczne skupiające całą społeczność szkolną,

•      podejmowanie różnorodnych inicjatyw związanych z pracą na rzecz szkoły i środowiska (np. zbiórka surowców wtórnych, różnego rodzaju akcje charytatywne),

Opiekunowie SU i samorząd uczniowski

Kontakty i współpraca z rodzicami

•       spotkania z rodzicami prowadzone w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, spotkań: uczeń - nauczyciel - rodzic,

•       zaangażowanie rodziców w sprawy klasy, szkoły (udział rodziców w imprezach, apelach, akademiach organizowanych przez szkołę).

•       motywowanie rodziców do pomocy w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek, dodatkowych zajęć dla uczniów.

•      współpraca z Radą Rodziców w różnych sferach jej działania.

Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wzajemna pomoc w nauce

•      organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów,

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Organizowanie zabaw, dyskotek, wycieczek

•       zabawy cykliczne: andrzejki, walentynki, mikołajki klasowe, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, zabawa choinkowa, komers, Dzień Wiosny, Dzień Sportu,

•       dyskoteki szkolne,

•      wycieczki klasowe i edukacyjne, rajdy, wyjazdy w ramach kół zainteresowań, zielone szkoły.

SU, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów tematycznych

•         organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów tematycznych, prelekcje z zaproszonymi gośćmi

•        Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i innych przedsięwzięciach

Nauczyciele, pedagog szkolny, nauczyciel-bibliotekarz

Bezpieczeństwo w sieci

•         prowadzenie pogadanek dotyczących zagadnień związanych z cyberprzestrzenią i jej zagrożeniami (cyberprzemoc, fonoholizm, netoholizm itp.)

•         organizowanie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w sieci

•        prelekcje z zaproszonymi gośćmi dla uczniów i rodziców

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, pozostali nauczyciele

Propagowanie zdrowego stylu życia

•         organizowanie konkursów tematycznych poświęconych zagadnieniom związanym ze zdrowym odżywianiem, aktywnością ruchową, sposobami radzenia ze stresem itp.

•        przeprowadzenie pogadanek i prelekcji tematycznych dla uczniów i rodziców

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, pozostali nauczyciele

Współpraca wychowawców klas z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, omawianie problemów związanych z niską motywacją uczniów do nauki i aktywności

•         pogadanki

•         zajęcia warsztatowe

•         rozmowy indywidualne

•        propagowanie odpowiedniej literatury

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

Organizowanie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców

•         przeprowadzenie pedagogizacji: „Znaczenie wzmocnień pozytywnych w wychowaniu”,

„Dziecko bezpieczne w sieci”

•        grupowe i indywidualne spotkania z rodzicami

Pedagog szkolny

Praca z uczniem zdolnym. Rozwijanie motywacji uczniów poprzez organizację zajęć rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów

•         odkrywanie uzdolnień i zainteresowań uczniów

•         organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

•        organizowanie konkursów szkolnych motywujących uczniów do własnego rozwoju 

Wychowawcy klas, nauczyciele, uczniowie

Powiązanie treści poszczególnych przedmiotów z wymaganiami rynku pracy

•         poruszanie problematyki rynku pracy na poszczególnych przedmiotach

•         organizacja targów edukacyjnych

•        prowadzenie doradztwa zawodowego na terenie szkoły

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele biblioteki, uczniowie

Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną i w tematykę lekcji wychowawczych przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, samobójstw oraz  kształtowania umiejętności społecznych, organizowanie, akcji informacyjnych i konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień

•         przeprowadzenie zajęć uczulających uczniów na zasady kulturalnego zachowania

•         przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji, przemocy, samobójstw

•         przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu zasad poprawnej komunikacji i asertywności

•         wplatanie treści profilaktycznych w treści programowe poszczególnych przedmiotów

•         organizowanie konkursu tematycznego

•         angażowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach profilaktycznych

•         częste rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych

•        kampanie prozdrowotne

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, uczniowie

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny

•         Sąd Rodzinny

•         Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•         Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

•         Policja

•         GOPS

•         Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

•         Poradnia Zdrowia Psychicznego

•        Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

Dyrekcja szkoły, zespół wychowawczy, pedagog szkolny, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Organizowanie pomocy koleżeńskiej, angażowanie uczniów w akcje i kampanie społeczne

•         zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej

•        angażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły i środowiska poprzez udział w akcjach i kampaniach społecznych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Działania skierowane na rzecz środowiska lokalnego – organizacja zawodów i konkursów

•        organizacja imprez środowiskowych, konkursów i zawodów sportowych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

•         zajęcia rewalidacyjne

•         zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

•         zajęcia logopedyczne

•         zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

•         zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

•         konsultacje przedmiotowe

•         pomoc pedagoga szkolnego

•        zajęcia terapeutyczne

Nauczyciele, pedagog szkolny

 

Ponadto:

•       pracownicy szkoły reagują na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią.

•       rozwiązują konflikty we właściwy sposób.

•       wskazują młodzieży wzorzec zachowań promujący pozytywne nastawienie do nauki, otoczenia, Ojczyzny.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych wśród uczniów

- zwiększenie wśród uczniów świadomości z zakresu wpływu postrzegania siebie i aktywności na dalsze życie

- większe zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły i środowiska

- wzrost zainteresowania uczniów zajęciami dodatkowymi

- wzrost liczby uczestników konkursów i akcji szkolnych i pozaszkolnych

- zwiększenie motywacji uczniów do nauki, a w efekcie osiąganie lepszych wyników w nauce

- wzrost zainteresowania uczniów i rodziców możliwością korzystania z doradztwa zawodowego

- wzrost wiedzy rodziców z zakresu wychowania dziecka

- wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki samobójstw, agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień

 EWALUACJA:

- Analiza dokumentacji szkolnej

- Obserwacja uczniów

Oceny efektów realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń RP – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.

Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły, czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

TREŚCI WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GIMNAZJUM

 HASŁO DO REALIZACJI

CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

 PRZYKŁADOWE METODY

REALIZACJA

Człowiek i jego emocje.

Umiejętność prawidłowego określania swoich stanów emocjonalnych.

obserwacja, rozmowa,

godzina z wychowawcą., każdorazowy kontakt  z uczniem, rozmowy z pedagogiem szkolnym

Kształtowanie poczucia własnej wartości

rozmowa, tech. socjometryczne, projekty, prezentacje

jw., j. pol., wycieczki, religia, wych. do życia  w rodzinie, innowacje pedagogiczne, wos

Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, umiejętne wyrażanie swojego stanu psychicznego.

rozmowa, obserwacja, tech. socjometryczne,

jw., wyjazdy

Kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, uświadomienie odpowiedzialności za swoje działania.

jw.

j. pol., historia, religia, wos, godzina z wychowawcą.

Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa przyjaźni, miłości.

jw.

godzina z wychowawcą, wos, każdorazowy kontakt z uczniem

Rozwijanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny.

rozmowa , spotkania integracyjne

przedmioty humanistyczne, godzina z wychowawcą., wycieczki, rajdy, imprezy szkolne i środowiskowe

Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności różnego typu.

rozmowy, kampanie społeczne

godzina z wychowawcą, wos,  każdorazowy kontakt z uczniem, j.pol. ,hist, udział w konkursach, realizacja zadań edukacji rozwojowej

Zapoznanie z dziełami sztuki: wystawy, koncerty. Poznawanie sposobu wyrażania emocji poprzez działalność artystyczną.

analiza dzieł sztuki, rozmowa, obserwacja

zajęcia artystyczne., kółko plast., chór

Prawa człowieka

- Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego i państwa.

- Identyfikacja z obowiązkami obywatela.

rozmowa, obserwacja, warsztaty

godzina z wychowawcą, wos, historia, religia, konkursy, działalność drużyny harcerskiej, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i środowiska lokalnego

Poznanie praw obywatelskich.

wykład, praca w grupach, gazetki szkolne

wos, godzina z wychowawcą Szkolny Klub Europejski „Eureka”

Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego.

obserwacja, rozmowa, spotkania z ciekawymi ludźmi, ankiety, testy, wykłady, konkursy

wos, godzina z wychowawcą wdż, Szkolny Klub Europejski „Eureka”,  doradztwo zawodowe, SU

- Zapoznanie z miejscami i instytucjami ważnymi dla naszego państwa (sejm, senat, IPN, muzea...).

obserwacja, rozmowa, wykład

wos, godzina z wychowawcą, historia, wycieczki, rajdy

- Zrozumienie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach (radny...).

test, rozmowa, prelekcja, wybory do SU, samorządu klasowego

jw.,

 

Rozwój etyczny

- Wdrażanie do pracowitości, punktualności, ładu i porządku, konsekwentne egzekwowanie realizacji powierzonych zadań.

- Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań i wyciągania wniosków.

- Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, kształtowanie postawy gotowości do niesienia im pomocy

rozmowy, warsztaty, spotkania rekolekcyjne, działalność charytatywna

godzina z wychowawcą, rekolekcje, SU, wdż, drużyna harcerska, Szkolne Koło Caritas, lekcje religii (współpraca z miejscową parafią)

Człowiek we współczesnym świecie

Zrozumienie mechanizmów gospodarki rynkowej.

rozmowa, wykład, warsztaty

wos, godzina z wychowawcą, przedmioty matematyczno – przyrodnicze, zajęcia z doradztwa zawodowego.

Kształtowanie umiejętności korzystania z mediów.

obserwacja, rozmowa, dyskusja, warsztaty

informatyka, technika, lekcje biblioteczne, filmoteka szkolna,  godzina z wychowawcą i inne z wykorzystaniem technologii informacyjnych,

Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka we współczesnym świecie.

rozmowa, obserwacja, udział w akcjach charytatywnych, warsztaty

godzina z wychowawcą, wycieczki, warsztaty z zakresu profilaktyki, przedstawienia, konkursy

Rozwijanie asertywności.

obserwacja, tech. socjometryczne

każdorazowy kontakt z uczniem, lekcje wych., wycieczki, wos,

Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwej hierarchii wartości.

ankiety, warsztaty, analiza postaw, przedstawienia, wystawy, gazetki szkolne

kultywowanie postaw bohaterów Szarych Szeregów, każdorazowy kontakt z uczniem, godzina z wychowawcą, wycieczki, wos, religia, działalność wolontariatu

 

 

STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

 

UROCZYSTOŚĆ

ZADANIE WYCHOWAWCZE

Święto Patrona Szkoły

•       kształtowanie postaw patriotycznych

•       promowanie pozytywnych postaw,

•       wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Polski i Szarych Szeregów

•      integracja społeczności szkolnej z lokalną

Dzień Edukacji Narodowej

•       umacnianie więzi między członkami społeczności szkolnej,

•       pokazanie różnych form podziękowania za trud nauki i wychowania wobec wszystkich pracowników gimnazjum,

•      ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu każdego człowieka

Święto Niepodległości

•       budzenie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości  narodowej,

•       zrozumienie znaczenia wolności i niepodległości dla narodu polskiego,

•      wzbudzenie chęci uczestnictwa w uroczystościach pozaszkolnych

Wigilia Szkolna

•       umacnianie więzi z rówieśnikami i nauczycielami oraz pracownikami szkoły,

•       rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy w trakcie przygotowań do spotkania,

•      kultywowanie polskich tradycji wigilijnych

Dzień Wiosny

 

•       rozwijanie umiejętności organizowania imprez, planowanie ich przebiegu,

•       integracja klasy,

•      ukazanie różnych możliwości zabawy i rozrywki

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

•       kształtowanie postaw patriotycznych

•       wzbogacenie wiedzy z zakresu historii Polski

•      zrozumienie znaczenia wolności dla narodu polskiego

Program wielkopostny

•       przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w Wielkim Tygodniu,

•      kultywowanie polskich tradycji religijnych

Święto Konstytucji
 3-go Maja

•       uświadomienie istoty demokracji i jej roli w rozwoju świadomości narodowej,

•       zapoznanie z obowiązkami i prawami członków społeczeństwa obywatelskiego,

•      świadome uczestnictwo w obchodach święta na terenie szkoły i gminy

Uroczystość poświęcona   Świętemu Janowi Pawłowi II

•       poszanowanie kultury i tradycji chrześcijańskiej,

•       dostrzeganie funkcji wychowawczych Kościoła,

•       zgłębianie społeczno-religijnego nauczania papieskiego,

•      kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

Dzień Rodziny

•       pogłębianie więzi rodzinnych

•       kształtowanie szacunku dla osób bliskich

•       zacieśnianie relacji rodziców ze szkołą

 

Spotkanie środowiskowe poświęcone Patronowi Roku

•       pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym,

•       poszerzanie wiadomości o wybitnych Polakach,

•      kształtowanie szacunku do dziedzictwa kulturowego

 

SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH TALENTY, ZAINTERESOWANIA, POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ ORGANIZATORSKIE

 Organizacje uczniowskie i koła zainteresowań:

Rodzaj zajęcia

Cele operacyjne

Samorząd Uczniowski

•         rozwijanie samodzielności, obowiązkowości, podejmowanie odpowiedzialności,

•         rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej,

•        rozwijanie inicjatywy uczniów.

Szkolny Klub Europejski „Eureka”

•       poznanie kultury innych narodów

•       kształtowanie tolerancji

•      nawiązanie współpracy ze szkołami z Unii Europejskiej.

Uczniowski Klub Sportowy „Gymnasion”

•       propagowanie sportu,

•      kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego

Działalność  biblioteki

•       umiejętne korzystanie z internetowych zasobów bibliotecznych pod kierunkiem nauczyciela,

•       wykorzystanie słowników, programów komputerowych w pracy ucznia i nauczyciela,

•      udział w konkursach propagujących czytelnictwo ( konkurs plastyczny, konkurs prezentujący utwory Patrona Roku )

Związek Harcerstwa Polskiego

•         działalność patriotyczna, ekologiczna

•        kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych
i ekologicznych

Sklepik Uczniowski

 

•      nauka przedsiębiorczości, zasad handlu, ekonomii
we współczesnym świecie

Koła przedmiotowe

•         rozwijanie zainteresowań uczniów,

•        motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i samodzielnej pracy

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania

•         kółko plastyczne

•         zajęcia zespołu wokalno – instrumentalnego

•         koło kulinarne

•         zajęcia taneczne

•        redagowanie gazety szkolnej

Szkolne Koło Wolontariatu

•         działalność charytatywna,

•        kształtowanie postaw prospołecznych

 

 

Inne formy zajęć pozalekcyjnych mogą powstawać w miarę narastania potrzeb uczniów  i możliwości finansowych szkoły.

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHMIELNIKU

1.Zadaniem wychowawcy jest:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w punkcie 1:

                     a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje nauczycieli o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;

d) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne, informacje w zeszycie usprawiedliwień) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; przekazuje im informacje dotyczące ocen i zachowania uczniów;

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym celem pomocy i rozpoznawania potrzeb i trudności wychowanka.

3. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga szkolnego, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznej, lekarza, higienistki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników komendy policji oraz współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku.

4. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza.

5. O terminie i miejscu spotkania wychowawca zawiadamia rodziców przez uczniów, polecając im zapisanie terminu w zeszycie.  Stara się nawiązać kontakt z rodzicami nieobecnymi na spotkaniu.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. O zasadach wychowania dziecka decydują rodzice, szkoła jedynie wspomaga jego rozwój w oparciu o ścisłą współpracę w relacjach nauczyciel – uczeń oraz nauczyciel – rodzice.

2. Reprezentację rodziców stanowi Rada Rodziców, mająca prawo opiniowania i uchwalania ważnych dokumentów szkolnych.

3. Rodzice są w stałym kontakcie ze szkołą, aktywnie współdziałają z nauczycielami i dyrekcją szkoły, podejmując inicjatywy na rzecz funkcjonowania zespołu klasowego oraz szkoły.

4. Rodzice mają prawo brać udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły, w realizacji programów nauczania i wychowania oraz w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.

5. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców oraz statucie szkoły.

WZORZEC ABSOLWENTA GIMNAZJUM IM. SZARYCH SZEREGÓW W CHMIELNIKU

Absolwent gimnazjum powinien być dobrze przygotowany do:

•       pełnienia dalszych ról społecznych,

•       przemyślanego wyboru stylu życia,

•       owocnego poszukiwania kierunku kształcenia.

Zgodnie z oczekiwaniami będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania. Będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę, będzie wrażliwy na piękno, będzie reagował na krzywdę innych.

W dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę.

 Absolwent naszego gimnazjum przejawiać będzie zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, a wkrótce stanie się aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.

Będzie chętnie uczestniczył w życiu społecznym oraz w różnych formach życia kulturalnego.

Absolwent będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie uznawane. Będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności.

Umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas nauki, dla dobra swojego, innych i ojczyzny. 

 

 

Program został uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu  01.09.2017 r.

Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.09.2017 r.