Program Profilaktyki

Chmielnik 2016

Szkolny Program Profilaktyki

„Moje życie jest wartością”

 

Zespół Szkół w Chmielniku

Gimnazjum im. Szarych Szeregów

w Chmielniku

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

 1. Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi:

Ø  Analiza wyników ankiet skierowanych do uczniów

Ø  Obserwacja uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, w czasie przerw, na boiskach sportowych, w drodze do i ze szkoły.

Ø  Analiza osiągnięć szkolnych uczniów– zapisy w protokolarzach z konferencji klasyfikacyjnych i plenarnych oraz w dziennikach lekcyjnych.

Ø  Analiza wybranych dokumentów szkolnych- zapisów w dziennikach lekcyjnych, zeszytach uwag.

Ø  Analiza wyników wewnętrznych testów diagnozujących oraz egzaminów zewnętrznych.

Ø  Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego.

 1. Zdiagnozowane problemy występujące w szkole:

Ø  Przypadki agresji występujące wśród uczniów (wyśmiewanie, odtrącanie, wykluczanie z grupy, agresja fizyczna i słowna, cyberprzemoc).

Ø  Zagrożenia uzależnieniami.

Ø  Problemy wychowawcze (nieodpowiednie zachowanie się podczas lekcji, brak umiejętności poprawnego, kulturalnego zachowania się).

Ø  Niskie wyniki w nauce, duża ilość ocen niedostatecznych, niskie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Ø  Mała aktywność wśród uczniów

Pomimo szeregu działań podejmowanych w roku ubiegłym związanych z wyżej wymienionymi problemami, pojawiają się one nadal.

 

 1. Przyczyny występujących problemów.
  1. związane z samym uczniem

Ø  brak osiągnięć szkolnych,

Ø  kryzysy rozwojowe mogące mieć wpływ na realizację obowiązku szkolnego,

Ø  specyficzne trudności w uczeniu się,

Ø  brak umiejętności uczenia się,

Ø  brak motywacji do podejmowania jakiejkolwiek aktywności,

Ø  nieodpowiednie zachowanie w stosunku do osób dorosłych i rówieśników,

Ø  trudności ze stosowaniem zasad kulturalnego zachowania się,

Ø  brak umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, co może prowadzić do agresji,

Ø  zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem, z telefonem komórkowym,

Ø  niskie poczucie własnej wartości,

Ø  niewystarczające umiejętności społeczne.

 

 1. związane z rodziną i środowiskiem ucznia:

Ø  niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych przez rodziców- miłości, bezpieczeństwa, akceptacji powoduje większą podatność dziecka na różne zagrożenia,

Ø  brak konsekwencji wychowawczej,

Ø  wymagania nieadekwatne do możliwości dziecka,

Ø  patologie społeczne w rodzinach,

Ø  negatywne wzorce postępowania,

Ø  niewydolność wychowawcza,

Ø  małe umiejętności wychowawcze rodziców związane również z motywowaniem dzieci do pracy,

Ø  kryzys zasad i norm społecznych, zachwianie wartości moralnych i autorytetów, obowiązująca „moda” wśród młodzieży.

 

 1. związane ze szkołą

Ø  trudności z nawiązaniem współpracy z rodzicami niektórych uczniów

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI

Ø  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami)

Ø  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. ( rozdz. 1 art. 4.1 ).

Ø  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ø  Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdz. 2 art. 7.1 ).

Ø  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( art. 3 ).

Ø  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.

Ø  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Ø  Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011 - 2016

Ø  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006 - 2016

 

CELE:

 • Budowanie szacunku do życia jako wartości.
 • Rozbudzenie motywacji uczniów do nauki.
 • Rozbudzanie zainteresowań, a tym samym, zachęcanie do rozwoju intelektualnego.
 • Zachęcanie uczniów do systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Kontynuowanie działań zmierzających do niwelowania niepowodzeń szkolnych.
 • Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań w tym kultury osobistej.
 • Rozwijanie aktywności uczniów poprzez angażowanie się w życie szkoły, akcje, pomoc innym
 • Zorganizowanie działań zmierzających do poprawy zachowania uczniów.
 • Kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania agresji, przemocy, cyberprzemocy.
 • Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania samobójstwom.
 • Kontynuowanie profilaktyki uzależnień.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych.
 • Prowadzenie działań mających na celu doskonalenie u rodziców umiejętności motywowania dzieci do pracy i aktywności.
 • Dalsze motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 

Poszczególne elementy programu (np.: proponowany przez autora sposób realizacji) mogą ulegać modyfikacji.

 

 

 

ZADANIA:

Ø Współpraca wychowawców klas z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, omawianie problemów związanych z niską motywacją uczniów do nauki i aktywności.

Ø Organizowanie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców.

Ø Rozwijanie motywacji uczniów poprzez organizację zajęć rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów.

Ø Powiązanie treści poszczególnych przedmiotów z wymaganiami rynku pracy.

Ø Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną i w tematykę lekcji wychowawczych, przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, samobójstw oraz  kształtowania umiejętności społecznych, organizowanie, akcji informacyjnych i konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Ø Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Ø Organizowanie pomocy koleżeńskiej, angażowanie uczniów a akcje i kampanie społeczne

Ø Działania skierowane na rzecz środowiska – organizacja zawodów i konkursów

Ø Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialny

Ø Współpraca wychowawców klas z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, omawianie problemów związanych z niską motywacją uczniów do nauki i aktywności 

 

Ø  Pogadanki

Ø  Zajęcia warsztatowe

Ø  Rozmowy indywidualne

Ø  Propagowanie odpowiedniej literatury

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

 

Ø Organizowanie pedagogizacji, konsultacji dla rodziców

 

Ø Przeprowadzenie pedagogizacji: „Jak wychować dziecko sukcesu”, „Wpływ prawidłowych relacji społecznych na rozwój dziecka”

Ø Grupowe i indywidualne spotkania z rodzicami

Pedagog szkolny

Ø Rozwijanie motywacji uczniów poprzez organizację zajęć rozwijających zainteresowania z poszczególnych przedmiotów

 

Ø  Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów

Ø  Organizowanie konkursów szkolnych motywujących uczniów do własnego rozwoju 

Ø  Realizacja projektów edukacyjnych

Wychowawcy klas, nauczyciele, uczniowie

Ø Powiązanie treści poszczególnych przedmiotów z wymaganiami rynku pracy

 

Ø Poruszanie problematyki rynku pracy na poszczególnych przedmiotach

Ø Organizacja targów edukacyjnych

Ø Prowadzenie doradztwa zawodowego na terenie szkoły

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele biblioteki, uczniowie

Ø Wplatanie treści profilaktycznych w codzienność szkolną i w tematykę lekcji wychowawczych, przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki agresji i przemocy, samobójstw oraz  kształtowania umiejętności społecznych, organizowanie, akcji informacyjnych i konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień

 

Ø Przeprowadzenie zajęć uczulających uczniów na zasady kulturalnego zachowania

Ø Przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji, przemocy, samobójstw

Ø Przeprowadzenie godzin wychowawczych z zakresu zasad poprawnej komunikacji i asertywności

Ø Wplatanie treści profilaktycznych w treści programowe poszczególnych przedmiotów

Ø Zorganizowanie szkolnego konkursu na zadanie domowe pt.  „Jak postrzegasz wartość życia?”.

Ø Angażowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach profilaktycznych

Ø Częste rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych

Ø Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciel biblioteki, uczniowie

Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny

 

Ø Sąd Rodzinny

Ø Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ø Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Ø Policja

Ø GOPS

Ø Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Ø Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ø Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

Dyrekcja szkoły, zespół wychowawczy, pedagog szkolny, wychowawcy klas, higienistka szkolna

Organizowanie pomocy koleżeńskiej, angażowanie uczniów w akcje i kampanie społeczne

 

Ø Zachęcanie uczniów do organizowania pomocy koleżeńskiej

Ø Angażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły i środowiska poprzez udział w akcjach i kampaniach społecznych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Ø Działania skierowane na rzecz środowiska – organizacja zawodów i konkursów

 

Ø Organizacja VI edycji  konkursu literackiego, skierowanego do szkół z terenu Doliny Strugu

Ø Organizacja konkursu gminnego pod hasłem. „Czy to, jak postrzegasz siebie ma wpływ na twoje życie? Jaki człowiek jest dla ciebie inspiracją i dlaczego?”

Ø Organizacja gminnych zawodów sportowych

Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny

Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Ø  Zajęcia rewalidacyjne

Ø  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ø  Zajęcia logopedyczne

Ø  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Ø  Konsultacje przedmiotowe

Ø  Pomoc pedagoga szkolnego

Nauczyciele, pedagog szkolny

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych wśród uczniów

- Zwiększenie wśród uczniów świadomości z zakresu wpływu postrzegania siebie i aktywności na dalsze życie

- Większe zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły i środowiska

-Wzrost zainteresowania uczniów zajęciami dodatkowymi

- Wzrost liczby uczestników konkursów i akcji szkolnych i pozaszkolnych

- Zwiększenie motywacji uczniów do nauki, a w efekcie osiąganie lepszych wyników w nauce

- Wzrost zainteresowania uczniów i rodziców możliwością korzystania z doradztwa zawodowego

- Wzrost wiedzy rodziców z zakresu wychowania dziecka

- Wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki samobójstw, agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień

 

EWALUACJA:

- Analiza dokumentacji szkolnej

- Obserwacja uczniów

 

Oceny efektów realizacji SPP, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcie posiedzeń RP – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego.

Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły, czyli sprawozdania, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe, opinie, wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy, scenariusze, analiza wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.