Program Profilaktyczny

 

Szkolny Program Profilaktyki

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa im. Jana Bałdy w Chmielniku

r. szk. 2016/2017

Wstęp

Szkolny Program Profilaktyki adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty:

 

1.  Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

2.  Statut Szkoły.

3.  Szkolny Program Wychowawczy.

 

 

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje 3 moduły tematyczne:

 

1. Żyję zdrowo.

2. Jestem częścią wspólnoty.

3. Reaguję na otaczające mnie zło.

 

     Treści zawarte w poszczególnych modułach mogą być realizowane w zależności od potrzeb i specyfiki danej klasy.

 

Cele ogólne:

 

     Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez budowanie pozytywnego obrazu siebie; nabywanie umiejętności interpersonalnych; zapobieganie szkodom, które sami mogą spowodować we własnym życiu; dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo – swoje oraz innych; uwrażliwienie na los ludzi starszych, chorych i samotnych oraz konieczność reagowania na wszelkie przejawy zła.

 

Cele szczegółowe:

 

 • Budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach  i miejscach.
 • Wskazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
 • Likwidowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wpływu środowiska społecznego.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem.
 • Kształtowanie postaw i zachowań propagujących zdrowy styl życia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz umiejętności właściwego komunikowania się.
 • Troska o poprawność komunikacji międzyludzkiej.
 • Rozwijanie pozytywnych postaw prospołecznych.

 

Procedury osiągania celów:

 

 • ćwiczenia integracyjne
 • pogadanki
 • dyskusje
 • praca w grupach
 • burza mózgów
 • drama
 • analiza materiałów literackich
 • projektowanie
 • gry i zabawy
 • wycieczki
 • uroczystości
 • konkursy
 • projekty
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi

 

 

Program realizowany będzie w ramach:

 

 • godzin do dyspozycji wychowawcy
 • zajęć wychowania do życia w rodzinie
 • zajęć dydaktycznych
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych
 • spotkań z rodzicami (pedagogizacje)
 • wyjść, wycieczek edukacyjnych

 

Moduł

 

Cele

 

Zadania,                          sposoby realizacji 

 

 

Realizatorzy

 

Odbiorcy

 

Żyję zdrowo.

 

1. Dbanie o higienę swojego ciała,        a także estetyczny wygląd.

2. Propagowanie zdrowego odżywiania.

3. Popularyzowanie akcji ph. ,,Lekki tornister”.

4. Przybliżenie zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie różnych zabaw.
5. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji.

6. Kultura wolnego czasu spędzanego bez nałogów.

7. Stwarzanie warunków do

kształtowania zachowań

sprzyjających zdrowiu                                i bezpieczeństwu.

8. Zachęcanie do szukania własnej drogi życiowej.

9. Propagowanie ważnych wartości życiowych.

10. Nauka przezwyciężania stanów lękowych, depresyjnych.

 

 

 

- Spotkanie z pielęgniarką (lekarzem).

- Fluoryzacja zębów.

- Zwracanie uwagi na kulturę stroju - odpowiedniego do sytuacji, wieku oraz pogody.

-  Zajęcia warsztatowe

w czasie lekcji techniki, przyrody i spotkań wychowawczych.

- Projekty, konkursy, gazetki, artykuły.

-  Zorganizowanie akcji propagujących zdrowe odżywianie.

- Okazjonalne ważenie tornistrów, plecaków.

- Organizowanie wycieczek, biwaków, zajęć sportowych, rajdów.                           

- Pogadanki (dyskusje) na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania do życia w rodzinie i lekcjach przyrody.

-  Konkursy dotyczące negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu                   i napojów energetycznych, zażywania dopalaczy .

-  Wykonanie gazetek klasowych  i umieszczanie artykułów w gazetce szkolnej ,,Jedynka” nt. szkodliwości palenia papierosów,

zażywania dopalaczy, picia alkoholu i napojów energetycznych.

 - Przeprowadzenie szkolenia nt. udzielania pierwszej pomocy

- Wdrażanie uczniów do czynnego spędzania czasu wolnego (bez  telewizji, telefonu komórkowego                  i komputera) oraz uprawiania sportu.

- Prowadzenie zajęć (np. przez wychowawców, pedagoga), mających na celu trafny wybór przyszłej kariery zawodowej.

- Organizowanie spotkań (warsztatów) z psychologiem, mających na celu afirmowanie wartości życia .

 

 

Higienistka;

nauczyciele plastyki,

techniki, przyrody,               wychowania fizycznego;

wychowawcy,

pedagog, psycholog

rodzice, uczniowie,

nauczyciel WDŻ                       i opiekun gazetki szkolnej ,,Jedynka”,

nauczyciele – instruktorzy WOŚP, strażacy OSP, opiekunowie sklepiku szkolnego

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

 

Jestem częścią wspólnoty.

 

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i kulturalnego ich wyrażania.

2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.

3. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.

4. Kształtowanie  poprawnej  komunikacji.

5. Współdziałanie środowiska

szkolnego i rodzinnego.

6. Uwrażliwienie na los słabszych

 i chorych kolegów.

7. Uczenie szacunku należnego rodzicom  i ludziom starszym.                       8. Zapoznanie uczniów
z historią miejscowości, gminy, regionu i szkoły oraz  wyrabianie troskliwego stosunku do pamiątek kultury, sztuki, historii i do narodowej twórczości.

9. Nauka poszanowania własnego                i cudzego dobra oraz odpowiedzialności za nie.

 

 

- Pogadanki, dyskusje, scenki dramowe na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy.

Gry i zabawy integrujące, przynależność do określonych grup (np. pomocy koleżeńskiej).

- Opracowanie kodeksów klasowych.

Integrowanie uczniów na zajęciach wychowawczych (np. ,,Zaufaj drugiej osobie”, ,,Mówimy sobie miłe rzeczy”).

Aktywny udział uczniów, nauczycieli oraz rodziców               w imprezach, uroczystościach  i akcjach (klasowych, szkolnych, środowiskowych).

- Uczenie poprawnej komunikacji i współpracy
w klasie, szkole oraz domu.

- Wdrażanie do nabywania umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną  (konkursy literackie).

-  Organizowanie imprez                  i uroczystości szkolnych, konkursów, akcji charytatywnych.

-  Stworzenie klasowej pomocy koleżeńskiej.

- Zajęcia świetlicowe.

- Organizowanie akcji społecznych (np. dla pensjonariuszy DPS, podopiecznych   hospicjum, wychowanków domu dziecka).

- Prowadzenie zajęć

w ramach wolontariatu.

- Stała współpraca z DPS

w Chmielniku.

- Aktywna działalność SK ,,Caritas” i Koła Wolontariatu.

- Wdrażanie do pracy społecznej na rzecz: klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

-  Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, środowiskowych, narodowych  i europejskich. 

- Integrowanie uczniów
z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

Wszyscy nauczyciele               i wychowawcy,

uczniowie, rodzice

     opiekunowie: SU,

SK ,,Caritas”,

Koła Wolontariatu

 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, podopieczni  hospicjum, wychowankowie domu dziecka, pensjonariusze DPS, mieszkańcy gminy

 

 

 

 

Reaguję

 na otaczające mnie zło.

 

 

1. Uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej.

2. Dbanie o mienie szkolne.

3. Uczenie zachowań asertywnych.

4. Przeciwdziałanie nadużyciom powstałym w związku z rozwojem                    i użytkowaniem technologii informacyjnej oraz multimedialnej. 

5. Budowanie pozytywnych relacji

z ludźmi.

6. Lekcja tolerancji.

 

- Eliminowanie wulgaryzmów.

Organizowanie konkursów czytelniczych (np. ,,Konkurs pięknego czytania”, ,,Mistrz Mowy Polskiej”).

Przygotowywanie konkursów ortograficznych.

-  Przestrzeganie regulaminów pracowni.

Wykonywanie prac porządkowych wokół szkoły.

- Spotkanie

z przedstawicielem policji.

-  Tworzenie regulaminów spotkań klasowych.

- Aktywny udział w zajęciach WDŻ.

- Spotkania z wychowawcą.

- Pogadanki, warsztaty dla rodziców.

Pogadanki, dramy, warsztaty na spotkaniach

z wychowawcą.

Aktywna działalność SK ,,Caritas” i Koła Wolontariatu.

- Międzyklasowe spotkania integracyjne (np. wycieczki, rajdy, ogniska, dyskoteki).

-  Pogadanki, dramy, warsztaty na spotkaniach

z wychowawcą.

- Poinformowanie o zjawisku cyberprzemocy (przyczyny, skutki).

- Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się ,,w sieci”.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele               i wychowawcy,

uczniowie, rodzice

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodziewane efekty:

 

·         Integracja działań profilaktycznych.

·         Odkrycie przez uczniów swoich pasji.

·         Prezentowanie odpowiedniej postawy na skutek właściwego wyboru działań i pozytywnych zachowań.

·         Otwarcie uczniów na siebie i potrzeby innych.

·         Propagowanie na co dzień zdrowego stylu życia.

·         Przezwyciężanie trudności i niepowodzeń szkolnych.

·         Odnalezienie własnej drogi życiowej przez wychowanków.

·         Podkreślanie sensu życia i możliwości afirmacji wartości życiowych.

·         Wzmocnienie poczucia przynależności do określonej grupy społecznej.

·         Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach.

·         Wzbudzenie świadomej odpowiedzialności uczniów, nauczycieli i rodziców za efekty działań profilaktycznych.

 

Efekty realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki są analizowane przez wychowawców oraz nauczycieli na bieżąco podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Na tej podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy.

O efektywności prowadzonych działań profilaktycznych świadczą też wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, oceny z zachowania, aktywność i zachowanie podczas organizowanych uroczystości.

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki  obowiązuje od 1 września 2016r.

Pozytywnie zaopiniowany przez

Radę Pedagogiczną

   w dniu 31 sierpnia 2016 r.