Wolontariat

 

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”

                                               Jan Paweł II

 

 

 

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza (SKW) działającego przy Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

 

Opracowanie:  Adrianna Jaworska , Dawid Murias , Klaudia Lampart , Damian Lekki  Patrycja Kaplita , Emilia Ziaja

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

 

Wstęp:

 

Wolontariat – definiowany jest jako „świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”. Jest swoistym odruchem serca, pociągający za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielenia pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Odpowiadając na potrzeby młodzieży, w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, został opracowany program Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 

Wolontariusze rekrutują się spośród aktywnych uczniów naszej szkoły pragnących uczynić coś dla innych.

 

Wartości, na których opiera się działalność SKW:

- postawienie w centrum zainteresowań człowieka

- zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących

- odpowiedzialność za życie społeczne

- szacunek dla innych

- bezinteresowność w działaniach solidarnościowych

 

Sylwetka wolontariusza SKW:

 1. Wolontariusz jest osobą, która stale podejmuje pracę nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, talenty i ograniczenia.
 2. Wolontariusz poznaje swoją motywację do pracy z potrzebującymi.
 3. Wolontariusz jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
 4. Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją zrozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiązania trudnych sytuacji.
 5. Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości (staje w obronie praw słabszych), ale podejmuje działania przemyślane.
 6. Wolontariusz uczy się współpracy z innymi, bo pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.


Cele programu:

 

Cel główny:

 • integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • przeciwdziałanie agresji i przemocy.

 

Cele szczegółowe programu:

 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi,
 • wyzwalanie chęci do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy;
 • uaktywnienie społeczności szkolnej w zakresie dostrzegania problemów innych ludzi;
 • zorganizowanie formy spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy
 • budowanie zdrowego poczucia własnej wartości;
 • dostrzeganie swych mocnych stron i zasobów;
 • kształtowanie postaw wrażliwości, empatii, przyjaznego, wspierającego kontaktu z ludźmi potrzebującymi pomocy.

 

Termin realizacji:

Program wolontariatu realizowany jest w naszej szkole od września 2011 roku.

 

Zadania realizowane w ramach programu:

 • Promocja działań Szkolnego Klubu Wolontariusza (wrzesień – październik 2011r)
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji objętych działalnością programu (wrzesień –czerwiec 2012r.)
 • Organizowanie grupy wolontariuszy (spotkania informacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, porozumienia, zgody rodziców na działalność w Klubie) –wrzesień– listopad 2011r.  
 • Powstanie grupy wsparcia dla wolontariuszy wrzesień 2011r -czerwiec 2012r.)
 • Rozdanie kart pracy (wrzesień-październik 2011r.)
 •  Pomoc uczniom z  trudnościami w nauce (wrzesień 2011r. – czerwiec 2012r.)
 • Spotkania grupy wsparcia (wrzesień 2011r. – czerwiec 2012r.)
 • Przygotowanie grupy wolontariuszy do wizyt w Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku (wrzesień/październik  2011r.)
 • Wyjście grupowe do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Chmielniku, zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami DPS-u (2011r -czerwiec 2012r.)
 • Indywidualne spotkania wolontariuszy z pensjonariuszami DPS-u (wrzesień – czerwiec 2012r.)
 • Angażowanie się w akcje i kampanie na rzecz szkoły i środowiska (2011r -czerwiec 2012r.)
 • Pomoc dzieciom – wychowankom świetlicy socjoterapeutycznej w Chmielniku (wrzesień-czerwiec 2012r..)
 • Podsumowanie pracy wolontariuszy (czerwiec 2012r.)

 

Ramy pracy wolontariusza określa regulamin:

 1. Wolontariusz wykonuje świadczenia bezpłatne (zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz.873).
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator programu.
 3. Wolontariusz zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w Szkolnym Kubie Wolontariusza.
 4. Na działalność ucznia w Szkolnym Klubie Wolontariusza muszą wyrazić zgodę jego rodzice.
 5. Zadania do wykonania dla wolontariusza ustalone są wspólnie z koordynatorami.
 6. Wolontariusz nie może powierzać wykonania świadczeń osobie trzeciej.
 7. Wszystkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać koordynatorowi.
 8. Jeśli wolontariusz zdecyduje, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań, powinien jak najszybciej poinformować o tym koordynatora programu.
 9. Wolontariusz uczestniczy w wybranych zadaniach Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 10. Wolontariusz zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy.
 11. Wolontariusz może pracować indywidualnie lub grupowo.
 12. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji rezygnując z wykonywania świadczeń.
 13. Wolontariusz jest zobowiązany do kulturalnego i godnego zachowania.
 14. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy  informacji dotyczących osób i ich rodziców, u których wykonuje świadczenia zarówno w trakcie ich trwania, jak też po tym czasie. Może je omawiać jedynie z koordynatorem.
 15. Wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego.

16.Opracowanie pomysłu Poczta marzeń

17. Zorganizowanie teatrzyku dla dzieci ze szkół podstawowych.

Dokumentacja Klubu:

 1. Program pracy
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Zgoda rodziców
 4. Listy obecności
 5. Karty pracy
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań SKW

 

Ewaluacja:

Analiza kart pracy wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji zadań SKW .