Program wychowawczo - profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Szkoła Podstawowa nr 1

im. por. Jana Bałdy

w Chmielniku

 

rok szkolny 2017 / 2018

 

Wstęp

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

        W Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym został zawarty system działań  podejmowanych  i  realizowanych podczas zajęć organizowanych przez szkołę,  zgodnie z  normami i wartościami ujętymi w  dokumentach, stanowiących podstawę prawną funkcjonowania placówki.  Program zawiera działania, które w systemowy sposób angażują wszystkich uczniów i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne. Będzie on realizowany na wszystkich etapach kształcenia. Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku określa kierunki i formy oddziaływań wychowawczych oraz profilaktycznych realizowanych w szkole. Ukierunkowany jest na wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, dążącym do osiągnięcia  pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

        Program jest zapisem otwartym,  tzn. uwzględniającym zmienność  sytuacji wychowawczych. Ewaluacja oraz coroczne określanie wachlarza działań priorytetowych pozwolą zapewnić jego ciągłą aktualność i ścisłe dopasowanie do potrzeb wychowawczych i profilaktycznych

 

Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty:

 

1.  Kierunki prawa polityki oświatowej na rok szkolny 2017 / 2018.

2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.

3.  Statut Szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                 

4.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego.

5. Art. 72 Konstytucji RP.

6. Konwencja o Prawach Dziecka (art. 3, art. 19, art. 33).

7. Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Cele ogólne:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Nabywanie umiejętności komunikacyjno - społecznych.
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Uwrażliwienie na los ludzi starszych, chorych i samotnych.
 • Reagowanie na wszelkie przejawy zła.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Zacieśnianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym.
 • Rozwijanie zainteresowań oraz niwelowanie trudności.
 • Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Cele szczegółowe:

 • Budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach  i miejscach.
 • Wskazywanie sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
 • Likwidowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego wpływu środowiska społecznego.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz wynikających z nich skutków.
 • Kształtowanie postaw i zachowań propagujących zdrowy styl życia.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Doskonalenie  umiejętności właściwego komunikowania się.
 • Rozwijanie pozytywnych postaw prospołecznych i ekologicznych.
 • Dbanie o właściwe relacje szkoły z domem rodzinnym. 

Procedury osiągania celów:

 • ćwiczenia integracyjne;
 • pogadanki;
 • dyskusje;
 • praca w grupach;
 • burza mózgów;
 • drama;
 • analiza materiałów literackich;
 • projektowanie;
 • gry i zabawy;
 • wycieczki;
 • uroczystości;
 • konkursy;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Program realizowany będzie w ramach:

 • godzin do dyspozycji wychowawcy;
 • zajęć wychowania do życia w rodzinie;
 • zajęć dydaktycznych;
 • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • lekcji bibliotecznych;
 • imprez klasowych, szkolnych, środowiskowych;
 • spotkań z rodzicami (pedagogizacje);
 • wyjść, wyjazdów, wycieczek edukacyjnych;
 • konkursów;
 • spotkań z zaproszonymi gośćmi.

 

Obszar

Cele

 

Zadania,

sposoby realizacji 

Realizatorzy

Odbiorcy

ZDROWIE

Edukacja zdrowotna

1. Dbanie o higienę swojego ciała,                   a także estetyczny ubiór, odpowiedni do pory roku, miejsca i okoliczności (obowiązek noszenia  stroju zakrywającego ramiona                   i brzuch; pozbawionego obraźliwych ,                         propagujących przemoc napisów w języku polskim i w językach obcych  oraz                       odpowiedniej długości – do 10 cm nad kolano).

2. Propagowanie zdrowego odżywiania.

3. Popularyzowanie akcji ph. ,,Lekki tornister”.

4. Wdrażanie do aktywnego wypoczynku                  i rekreacji, wolnego od telewizji, komputera                   i telefonu komórkowego.

 

 

 

- Spotkanie z pielęgniarką (lekarzem).

- Fluoryzacja zębów.

-  Zajęcia warsztatowe oraz pogadanki                     w czasie lekcji techniki, przyrody, biologii, chemii, geografii, wdż i spotkań wychowawczych.

- Projekty, konkursy, gazetki, artykuły.

-  Zorganizowanie akcji ph.,Podróże kulinarne po zdrowie.”

- Okazjonalne ważenie tornistrów, plecaków.

- Organizowanie wycieczek, biwaków, zajęć sportowych, rajdów, wolnych od przestrzeni cyfrowych.

- Przeprowadzenie szkolenia nt. udzielania pierwszej pomoc

Higienistka (lekarz), nauczyciele (plastyki, techniki, przyrody,  chemii,    geografii, wdż, biologii, wychow. fizycznego), bibliotekarz, wychowawcy, pedagog, rodzice, uczniowie,                opiekun gazetki szkolnej ,,Jedynka”, nauczyciele – instruktorzy WOŚP, strażacy OSP, ratownicy medyczni

Uczniowie, nauczyciele rodzice, pracownicy obsługi                          i administracji szkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

RELACJE

Kształtowanie postaw społecznych

 1. Uczenie umiejętności radzenia sobie        z emocjami i kulturalnego ich wyrażania.

2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej i szkolnej.

3. Kształtowanie właściwych postaw uczniów, poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.

4. Kształtowanie  poprawnej  komunikacji – w bezpośredniej rozmowie oraz                              w przestrzeni cyfrowej (zakaz używania telefonów komórkowych  na terenie szkoły).

5. Współdziałanie środowiska     szkolnego               i rodzinnego.

6. Uwrażliwienie na los słabszych  i chorych kolegów.

7. Uczenie szacunku należnego osobom starszym i niepełnosprawnym.               

8. Zapoznanie uczniów z historią miejscowości, gminy, regionu i szkoły oraz  wyrabianie troskliwego stosunku do pamiątek kultury, sztuki, historii oraz do narodowej twórczości.

9. Nauka poszanowania własnego                          i cudzego dobra oraz odpowiedzialności za nie.

 

 

 

 - Pogadanki, dyskusje, scenki dramowe na  zajęciach dydaktyczno – wychowawczych.

-  Działania integrujące przynależność do określonych grup (np. organizowanie pomocy koleżeńskiej).

Opracowanie kodeksów klasowych.

-  Aktywny udział uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców                    w imprezach, uroczystościach, konkursach  i akcjach (klasowych, szkolnych, środowiskowych; charytatywnych).

- Uczenie poprawnej komunikacji                     i współpracy w klasie, szkole oraz domu.

- Wdrażanie do nabywania umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

-  Stworzenie klasowej pomocy koleżeńskiej.

Zajęcia świetlicowe.

- Stała współpraca z DPS                               w Chmielniku.

Aktywna działalność SK ,,Caritas”                i Koła Wolontariatu.

-  Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, środowiskowych, narodowych                            i europejskich. 

- Integrowanie uczniów
z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nauczyciele                i wychowawcy,  uczniowie, rodzice, pracownicy obsługi    i administracji,     opiekunowie: SU, SK ,,Caritas”, Koła Wolontariatu

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi                                 i administracji, rodzice, podopieczni  hospicjum, wychowankowie domu dziecka, pensjonariusze DPS, mieszkańcy gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

1. Uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej.

2. Dbanie o mienie szkolne.

3. Uczenie zachowań asertywnych.

4. Budowanie pozytywnych relacji z ludźmi.

5. Lekcja tolerancji.

6. Przybliżenie zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci.

7. Kultura wolnego czasu spędzanego bez nałogów.

8. Udzielanie uczniom pomocy                               w przypadku zaistnienia zjawiska przemocy  w rodzinie

 

-  Konkursy dotyczące negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu i napojów energetycznych, zażywania dopalaczy i innych środków odurzających.

-  Wykonywanie gazetek klasowych                   i umieszczanie artykułów w gazetce szkolnej ,,Jedynka” nt. szkodliwości nałogów.

Eliminowanie wulgaryzmów.

-  Przestrzeganie regulaminów pracowni.

Spotkanie z przedstawicielem policji.

-  Tworzenie  klasowych kodeksów dobrego zachowania.

Pogadanki, warsztaty dla uczniów oraz rodziców.

-  Aktywna działalność SK ,,Caritas”               i Koła Wolontariatu.

Międzyklasowe spotkania integracyjne (np. wycieczki, rajdy, ogniska, dyskoteki).

-  Zorganizowanie konkursu plastycznego ph. ,,Bądź tolerancyjny!”.

 - Udział uczniów w zajęciach korekcyjno -kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych.                            

  - Tworzenie indywidualnych planów pracy z dziećmi.   

 - Współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną..    

- Organizowanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej.

- Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele            i wychowawcy,  uczniowie, rodzice, pracownicy obsługi    i administracji,     opiekunowie: SU, SK ,,Caritas”, Koła Wolontariatu, pracownicy PPP.

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i administracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA

Wartości, normy                    i wzory zachowań

1. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.                                                    

 2. Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.                                   

3. Budzenie szacunku dla wszystkich form życia.                              

4. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

5. Doskonalenie umiejętności                                i zainteresowań

6. Uczenie wychowanków szacunku do siebie i innych, poszanowania godności osobistej.       

7.  Zapoznanie uczniów
z  prawami i obowiązkami wynikającymi                 z faktu przynależności do rodziny.              

8.  Popularyzacja wśród rodziców wiedzy                 z zakresu potrzeb psychicznych dziecka
w okresie dorastania.

9.  Uświadamianie uczniów                                   o negatywnym wpływie sekt, mediów                 i innych zjawisk patologicznych.      

10. Kształtowanie umiejętności planowania swojej przyszłości.                               

- Udział w konkursach, akcjach                         i projektach o tematyce ekologicznej (np. ,,Sprzątanie Świata’, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, segregowanie odpadów). 

 -Dbałość o estetyczny wygląd klas, korytarzy i terenów przyszkolnych.

– Wykonywanie okazjonalnych gazetek.                                                 

 - Propagowanie wzorców zachowań opisanych na kartach literatury.

-  Aktywne uczestnictwo uczniów                      w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

 - Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dorastaniem i dojrzewaniem wychowanków.          

- Organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

  - Zebrania ogólne i spotkania indywidualne z rodzicami.                

- Pedagogizacje rodziców.                 

- Włączanie rodziców
w pracę społeczną na rzecz szkoły.      

- Organizowanie spotkań
z pedagogiem, psychologiem.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy obsługi, pracownicy PPP

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

 

Spodziewane efekty:

 

·         Integracja działań wychowawczych i profilaktycznych.

·         Odkrycie przez uczniów swoich pasji, także w perspektywie przyszłej drogi zawodowej.

·         Respektowanie norm społecznych oraz prezentowanie pozytywnych zachowań.

·         Otwarcie uczniów na siebie i potrzeby innych.

·         Propagowanie na co dzień zdrowego stylu życia.

·         Przezwyciężanie trudności i niepowodzeń szkolnych.

·         Nabycie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich skutków.

·         Wzmocnienie poczucia przynależności lokalnej, narodowej oraz do określonej grupy społecznej.

·         Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach.

·         Wzbudzenie świadomej odpowiedzialności uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz rodziców za efekty działań wychowawczych oraz profilaktycznych.

    

      Efekty realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego są analizowane przez wychowawców oraz nauczycieli na bieżąco oraz podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Na tej podstawie formułowane są wnioski do dalszej pracy.

      O  efektywności prowadzonych działań wychowawczo - profilaktycznych świadczą też wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców, oceny z zachowania, aktywność i codzienna postawa uczniowska.

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny  obowiązuje od 4 września 2017r.

 

Program został uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu  01.09.2017 r.

Program został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.09.2017 r.