Statut Szkoły Podstawowej

 

STATUT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. POR. JANA BAŁDY
W CHMIELNIKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1   

1.        Niniejszy statut określa cele i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr1  im. por. Jana Bałdy w Chmielniku z oddziałami przedszkolnymi.

 

2.        Podstawa prawna opracowania Statutu

1)                 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.,  Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.);

2)                 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 357).

3)                 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 wraz z późn. zmianami);

4)                 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r.  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 532);

5)                 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490, wraz z późn. zm.);

6)                 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r.,  Nr 23,  poz.225);

7)                 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne

szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r.,  Nr 56,  poz.506).

§ 2   

1.         Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Chmielniku - Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

2.         Szkoła Podstawowa nr 1 jest szkołą publiczną.

 

3.         Siedzibą szkoły jest budynek położony we wsi Chmielnik nr 41, w  Gminie Chmielnik, w woj. podkarpackim.

 

4.         Szkoła nosi imię por. Jana Bałdy.

 

5.         Forma organizacyjno - prawna szkoły: jednostka budżetowa.

6.         Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

7.         Szkoła Podstawowa  nr 1 im. por. Jana Bałdy wchodzi w skład Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

8.      Szkoła używa na pieczęciach i stemplach nazwy Zespół Szkół w Chmielniku - Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

9.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

10.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 3   
 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Chmielniku  jest Gmina Chmielnik.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 1. Obwód szkoły stanowią numery domów: od nr 1 do 101, od 189 do 272, od 534 do 620, od 628 do 640, od 705 do 714 we wsi Chmielnik.

 

§ 4   

 

Ilekroć w statucie mowa jest o:

 

1.         Zespole – dotyczy to Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

2.         Szkole – dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

3.         Gimnazjum – dotyczy to Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

 

4.         Oddziale  przedszkolnym - rozumie się przez to oddział przedszkolny utworzony przy Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

5.         Dyrektorze – dotyczy to dyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

6.         Wicedyrektorze - dotyczy to wicedyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

7.         Nauczycielu – dotyczy to wszystkich nauczycieli  Zespołu Szkół w Chmielniku – uczących w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy i w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku).

 

8.         Rodzicu – dotyczy to rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Szkoły Podstawowej  nr 1 im. por. Jana Bałdy
w Chmielniku.

 

9.         Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku .

 

10.     Uczniu - rozumie się przez to dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku oraz dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

 

11.     Ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r,  Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

 

12.     Karcie Nauczyciela – dotyczy to Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97,  poz. 674 z późn. zmianami).

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5   

 

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, uwzględniający założenia rządowego Programu Bezpieczna Szkoła na lata 2014 - 2020, o których jest mowa w odrębnych przepisach. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka oraz kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania tradycji ojczystych i polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

2.              Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego szkoła:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie wybranych programów nauczania w sześcioletnim cyklu kształcenia;

2)      daje możliwość nauki w zakresie podstawowych zagadnień informatycznych;

3)      umożliwia naukę podstaw językowych w zakresie języka nowożytnego;

4)      przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności do nauki, dysponując wolnymi miejscami w poszczególnych klasach, dyrektor przyjmuje także uczniów spoza obwodu na prośbę rodziców;

5)      realizuje określone dla szkół podstawowych zadania w oparciu o własny program wychowawczy i program profilaktyki oraz wewnątrzszkolny system oceniania zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego.

 

§ 6   

 

1.    Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności oraz wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, a w szczególności zapewnia uczniom:

1) ćwiczenie umiejętności poprawnego czytania, pisania, komunikowania się, myślenia, liczenia, korzystania z różnych źródeł informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce;

2) rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań;

3) kształtowanie takich cech charakteru jak: godność, wrażliwość, samodzielność, odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie, wytrwałość, obowiązkowość, tolerancyjność;

4) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

5) zdobywanie wiedzy  przygotowującej ich do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;

6)  kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

7)  możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

8)  rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

9)  opiekę uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania;

10)  poznawanie zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

 

2. Praca szkoły na rzecz ucznia zdolnego polega na:

        1)             diagnozowaniu uzdolnień  i zainteresowań;

2)             wspieraniu  rozwoju;

3)             promowaniu osiągnięć.

 

3.         Diagnoza uzdolnień i zainteresowań przeprowadzana jest dwuetapowo:

1)             diagnoza wstępna uzdolnień ogólnych obejmująca wszystkich uczniów szkoły;

2)             diagnoza szczegółowa, identyfikująca uzdolnienia:

a)              humanistyczne,

b)              matematyczno-przyrodnicze,

c)              artystyczne,

d)              muzyczne,

e)              sportowe.

 

4.      Każdemu  uczniowi zdolnemu,  przydzielany jest opiekun spośród nauczycieli Szkolnego Zespołu Przedmiotowego.

 

5.         Opiekun ucznia zdolnego:

1)                 kieruje procesem rozwoju określonej dziedziny uzdolnień,

2)                 przeprowadza systematyczne konsultacje z uczniem zdolnym,

3)                 opracowuje kartę obserwacji rozwoju zdolności ucznia,

4)                 w miarę potrzeby opracowuje indywidualny program lub tok nauczania danego przedmiotu dla ucznia wybitnie zdolnego.

 

6.         Wspierając rozwój ucznia zdolnego szkoła współpracuje z:

1)                 instytucjami kulturalno – oświatowymi;

2)                 poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

3)                 rodzicami;

4)                 innymi szkołami.

 

7.         Promując uczniów zdolnych szkoła organizuje imprezy, na których prezentowane są ich osiągnięcia, zainteresowania i pasje.

 

8.         Szkoła dokumentuje działania związane z pracą na rzecz ucznia zdolnego.

 

Nauczanie religii

§ 7   

 

1. Szkoła, na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych,  organizuje nauczanie religii - zgodnie z odrębnymi  przepisami.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt.1., wyrażany jest w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

§ 8   

 

1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie organizowane są dla uczniów  klasy V i VI.

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi pisemną rezygnację. 

 

Praktyki pedagogiczne

§ 9   

 

1. Szkoła umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni.

 

 2. Okres oraz sposób odbywania praktyk, o których mowa w pkt. 1 określają umowy zawierane pomiędzy szkołą a placówką kształcenia pedagogicznego lub nauczycielem opiekunem, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

Innowacje pedagogiczne

              § 10                      

 

 1. W szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne, czy eksperymenty.

 

2. Szczegóły prowadzenia innowacji, czy eksperymentów określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 11                      

 

1.        Organami szkoły są:

1)        Dyrektor, wicedyrektor  Zespołu Szkół w Chmielniku;

2)        Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Chmielniku;

3)        Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

4)       Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

2.    Organy Zespołu Szkół (oprócz dyrektora) działają na podstawie własnych  regulaminów opracowanych w oparciu o Ustawę o systemie oświaty. 

 

 

Dyrektor

           § 12                      

 

 1. Pracą szkoły kieruje dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku, który jest zarówno dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, jak i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

2.         Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1)            organizowanie całości pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;

2)            przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad pedagogicznych;

3)            kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły;

4)            reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

5)            sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

6)            podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły;

7)            realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

8)            dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)            dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

10)        zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

11)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

12)        wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

 

3.         Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników  nie będących  nauczycielami.

 

4.         Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)            zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Szkół;

2)            przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół;

3)            występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

4)            przyjmowania uczniów do szkoły;

5)            ustalania szkolnego zestawu programów  i podręczników - na wniosek nauczycieli;

6)            wykonywania zadań wynikających z awansu zawodowego nauczycieli.

 

 1. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  i Samorządem Uczniowskim.

 

7.         Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał  Rady Pedagogicznej, czy Rady Rodziców niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

 

8.         Dyrektor po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców  wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, na wcześniej uzgodnionych warunkach.

 

9.         Dyrektor powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go, zasięgając w tym względzie opinii Organu Prowadzącego i  Rady Pedagogicznej.

 

Wicedyrektor

§ 13                      

 

1.         W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej dyrektor, po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 

2.         Wicedyrektor  jest zobowiązany do wykonywania zadań wyznaczonych  przez dyrektora, a w szczególności:

1) bierze udział w tworzeniu warunków sprzyjających realizacji podstawowych funkcji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) bierze udział w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły;

3) wykonuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

3.         Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami,  a w szczególności:

1)     podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej pieczątki;

2)   współdziała na bieżąco z Organem Prowadzącym  szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami;

3)            kieruje pracą personelu obsługowego.

 

 1. Ponadto wicedyrektor:

1)                 dokonuje obserwacji lekcji (zgodnie z rocznymi ustaleniami), zajęć pozalekcyjnych oraz dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia;

2)                 wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

3)            ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły;

4)            rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach;

5)            sprawuje nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich;

6)            czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych szkoły;

7)            czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, świetlicy;

8)            sprawuje nadzór nad pracą pedagoga szkolnego;

9)            sprawdza realizację obowiązku szkolnego przez uczniów należących do obwodu szkoły.

10)        sporządza wykaz uczniów dojeżdżających do szkoły.

 

Rada Pedagogiczna

§ 14                      

 

1.    W szkole działa Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Chmielniku. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi  posiedzenia oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

 

 1. Wszyscy nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 1 wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych działań szkoły, obejmującym kształcenie, wychowanie i opiekę.

 

 1. Istnieje możliwość organizowania odrębnych obrad nauczycieli w sprawach dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

 

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dy­rektor Zespołu Szkół.

 

 1. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowiska w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Peda­gogicznej należy:

 

1)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3)    uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu;

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdzanie planu WDN;

5)    zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Zespołu Szkół;

6)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programów wychowawczych i  profilaktyki szkoły;

7)    przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar.

8)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

9.         Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)        organizację pracy Zespołu Szkół, w tym: tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)        projekt planu finansowego Zespołu Szkół, po zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców;

3)        propozycje dyrektora o  przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału  nauczycielom  stałych prac i zajęć w  ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)        szkolny zestaw programów nauczania;

6)        propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do funkcji wicedyrektora w Zespole Szkół;

7)        propozycje kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w związku z zamiarem powierzenia im funkcji przez Organ Prowadzący na kolejną kadencję.

10.    Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 

11.     Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Organu Prowadzącego szkołę  o odwołanie z funkcji dyrektora.

 

12.     Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

 

13.     Rada Pedagogiczna pracuje na podstawie   uchwalonego regulaminu.

 

14.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

Rada Rodziców

§ 15                      

1.         W szkole działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów.

1a. Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły.

 

2.         W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy i oddziału przedszkolnego. W wyborach - jednego ucznia może reprezentować jeden rodzic.

 

3.         Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)            uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Profilaktyki  szkoły,

2)            opiniowanie koncepcji pracy szkoły.

 

4.         Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami szkoły w  realizacji jej statutowych zadań a w szczególności:

1)      może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcji opiekuńczo – wychowawczej szkoły;

2)      może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy rodziców w działalności szkoły i  poprawianiu warunków jej funkcjonowania;

3)      może organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej wśród ogółu rodziców;

4)      gromadzi fundusze z dobrowolnych składek  rodziców oraz prowadzi działalność w celu uzyskania środków finansowych z innych źródeł, które przeznacza na wspieranie działalności szkoły.

 

5.         Zasady pracy Rady Rodziców oraz jej strukturę określa Regulamin jej działalności.

 

6.         Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

Samorząd Uczniowski

§ 16                      

 

1.        W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

2.        Zasady wybierania organów samorządu:

1)  uczniowie klas IV – VI wybierają w głosowaniu powszechnym i tajnym po 3 swoich przedstawicieli w terminie do 15 września;

2)  przedstawiciele wszystkich klas IV - VI wybierają w terminie do 20 września w głosowaniu tajnym i wolnym 4-osobową radę samorządu;

3) uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów jest przewodniczącym rady samorządu;

4) kadencja samorządu trwa rok szkolny.

 

3.        Zasady działania organów samorządu określa Regulamin samorządu  uchwalony przez ogół uczniów IV-VI. Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

1)   Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie w sprawach szkoły, dotyczące podstawowych praw ucznia, a w szczególności:

-    prawo do jawnej i umotywowanej oceny;

- prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem;

-   prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

-  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

 

4.        Zarząd Samorządu Uczniowskiego do
20 września przedstawia dyrektorowi propozycję nauczyciela – opiekuna samorządu.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja, cele i zadania  oddziału przedszkolnego

§ 17                      

 

1.        Oddziały przedszkolne w szkole są podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i wchodzą     w skład struktury organizacyjnej Szkoły.

 

2.         Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci pięcioletnie, natomiast dzieci czteroletnie mają do tego prawo. Sześciolatki  rozpoczynają naukę w klasie I.

3.         Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie  i wychowanie jest zorganizowane na  zasadach określonych dla oddziałów przedszkolnych.   

§ 18                      
 

1.         W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny, realizujący program wychowania przedszkolnego, obejmujący dzieci  w  wieku od 3 do 5 lat.

 

2.         Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci (ok. 30 minut).

 

3.         Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,                 w którym kończy 7 lat.

 

4.         Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

5.         uchylony

 

5a Rokrocznie szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego, gdzie kryteria i terminy rekrutacji podawane są zarządzeniem dyrektora szkoły do 28 lutego danego roku.  

 

5b   uchylony

 

5c W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na terenie danej gminy.

 

5d Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik i składających wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych przewyższa liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponuje szkoła, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają tę samą wartość:

- wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

5e W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora szkoły i przedszkola w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym:

 - dzieci 5 – letnie zamieszkujące w obwodzie szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata – 25 pkt.

- dzieci 4-letnie zamieszkujące w obwodzie szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata – 20 pkt.

- dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym – 15 pkt.

- kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie w placówce prowadzącej oddziały – 10 pkt.

 

6.         uchylony

 

7.         uchylony

 

7a.  uchylony

 

8.         uchylony

 

9.         uchylony

 

9a.  W myśl Ustawy o Systemie Oświaty dyrektor szkoły, w drodze   zarządzenia, określa Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkole.

 

10.     uchylony

§ 19                      

 

1.         Oddział Przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej.

 

2.        Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej w oddziałach  przedszkolnych, wynosi 25 godzin tygodniowo.

 

3.        Szkoła prowadzi bezpłatny oddział 5-godzinny:  w godz. 8.00 - 13.00 oraz oddział  z wydłużonym czasem pracy, płatny od 6. godziny, z  okresem  dydaktycznym do 31 lipca.

 

4.      Terminy przerw w pracy oddziału     przedszkolnego ustala dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

 

5.      Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie,  przy czym:

1)                 co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na  zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)                 co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, na spacerach (organizowane są tam  gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe itp.);

3)                 najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)                 pozostały czas - 3/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

6.        Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela danego oddziału przedszkolnego.

 

7.         Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem uwzględnienia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

 

8.         W oddziałach  przedszkolnych organizuje się, na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów), naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7.  wychowanków.

 

9.         W oddziałach przedszkolnych można zorganizować naukę języka obcego.

 

10.     Oddział przedszkolny jest placówką nieferyjną.

 

§ 20                      
 

1.        Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice (opiekunowie prawni).

2.        Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez  rodziców (prawnych opiekunów).

3.        Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego muszą zapewnić dziecku pełne  bezpieczeństwo.

 

          Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

§ 21                      

 

1.         Nauczyciel przedszkola jest odpowiedzialny za:

1)      jej jakość oraz  wyniki  pracy, dydaktycznej i wychowawczej;

2)        bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;

3)      warunki wspomagające rozwój dzieci, rozwijające ich zdolności i zainteresowania;

4)       pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;

5)       wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej głównie  na poznanie samego siebie, otaczającej go rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;

6)      planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego;

7)      współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;

8)      prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;

9)       indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości.

 

2.         Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

3.         Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.

 

4.       Nauczyciele udzielają rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.

 

5.         Obecność na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

6.          Nauczyciele na początku roku szkolnego zapoznają rodziców z Programem Wychowania Przedszkolnego i Statutem Szkoły.

 

7.         Nauczyciele mają stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Zadania  pomocy nauczyciela oddziału przedszkolnego

§ 21a

1.        Wykonywanie czynności związanych z opieką i  wychowaniem dzieci oraz pomaganie nauczycielowi w organizowaniu zajęć i zabaw.

 

2.        Opieka nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek.

 

3.        Dbanie o czystość, estetykę, ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach.

 

4.        Dbanie o sprzęt i powierzone mienie.

 

5.        Wspieranie dzieci w czynnościach  samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety,  myciu rąk).

 

6.        Odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach.

 

7.        Dbałość o przestrzeganie w placówce zasad BHP.

 

8.        Ochrona danych osobowych dzieci i rodziców w ramach wykonywanych czynności służbowych.

 

9.        Organizacja spożywania przez dzieci posiłków: nakrycie stołu do posiłku, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, pomoc w uprzątnięciu jadalni po zakończonym posiłku

§ 21b

 

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym  powyżej 5-ciu godzin - ustala Organ Prowadzący.

        § 22                      

 

1.        Oddziały  przedszkolne zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2.        Celem wychowania przedszkolnego jest: 

 1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre,  a co złe; 

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznychi intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

7)    zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

9)  wprowadzenie dzieci w  świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

3.        Cele realizowane są poprzez:

1)                   kształtowanie umiejętności społecznych dzieci - porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w  zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2)                 kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków  higienicznych  i kulturalnych;

3)                 wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

4)                 wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5)                 wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu                        i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6)                 kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

7)                 wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8)                  budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

9)                 wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

10)             pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

11)             wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;

12)             wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci   wraz z edukacją matematyczną;

13)             nabywanie  przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych; 

14)             wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

15)             wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

16)             prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

17)             zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

18)             podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej,  etnicznej, językowej i religijnej.

§ 23                      

 

1.        Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do:

1)  przestrzegania zasad funkcjonowania oddziałów przedszkolnych;

2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych z ich funkcjonowaniem;

3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;

4) informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;

5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.

 

2.         Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)                 znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym;

2)                 wybierania swojej reprezentacji w formie Rad Oddziałowych;

3)                 rzetelnej informacji dotyczącej dziecka - jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania  dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ V

             ORGANIZACJA WYCHOWANIA, KSZTAŁCENIA I OPIEKI W SZKOLE

 

             Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej

    § 24                      

1.        Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)                 obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego;

2)                 dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a)             zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)            zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)                 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)                 zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)                 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2.        Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, do których należy nauka religii, zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury oraz zajęcia wychowania do życia w rodzinie.

3.        Szkoła może również organizować inne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

4.        Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

5.        Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i   uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

6.        Czas trwania nauki w szkole wynosi 6  lat.

7.        Uczniowie są podzieleni na oddziały/klasy realizujące programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

8.        Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

9.        W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II, III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.

10.    Dyrektor szkoły może odstąpić od tego podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

11.    Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

12.    Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona odpowiednio o 1 lub 2 uczniów zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

13.    Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

14.    Zasady określone odpowiednio w punktach 8-13 mają zastosowanie w klasie II szkoły podstawowej od roku szkolnego 2015/2016, a w klasie III szkoły podstawowej od roku szkolnego 2016/2017.

15.    Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach języka obcego,  informatyki, wychowania fizycznego. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języka obcego i informatyki w wypadkach gdy oddział liczy powyżej 24 uczniów, a na zajęciach wychowania fizycznego powyżej 26 uczniów. W przypadku, gdy oddział liczy mniej niż 24 uczniów, a w wychowaniu fizycznym mniej niż 26 uczniów można dokonać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego.

Organizacja nauczania i wychowania

§ 25                      

 

1.        Podstawą organizacji nauczania jest arkusz organizacji Zespołu Szkół, opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania szkoły podstawowej, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną.

2.         W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:

a)                 liczbę pracowników Zespołu Szkół w  tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

 

3.         Organizację stałych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć.

 

4.          Tygodniowy rozkład zajęć jest ustalany przez dyrektora z uwzględnieniem:

1)                 podstawowych zasad higieny pracy umysłowej;

2)                 potrzeb eksperymentów i innowacji realizowanych w szkole;

3)                 konieczności zapewnienia zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

 

5.         W klasach I-III szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel wychowawca przestrzegając przydziału czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia wynikające z planu nauczania.

 

6.         Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

7.         Podstawową formą zajęć w klasach IV-VI jest system klasowo-lekcyjny.

 

8.         Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

9.         uchylony

 

10.     W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe,  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

11.     Nauczanie indywidualne może być prowadzone w szkole na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego. 

 

12.     Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymywać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

 

13.     Szkoła otrzymuje dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

14.     Dotacją celową do 2017 r. zostaną objęci wszyscy uczniowie szkoły podstawowej. 

 

15.     Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na podstawie uzgodnień z w/w szkołami.

 

Biblioteka

              § 26                      

1.         Szkolna biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, której użytkownikami są nauczyciele, uczniowie i  inni pracownicy szkoły.

 

2.         Bezpośredni  nadzór  nad  biblioteką sprawuje dyrektor, który:

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

2) zapewnia środki finansowe;

3) zarządza skontrum zbiorów;

4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;

5) obserwuje  i ocenia pracę biblioteki.

 

3.        Zasady organizacji pracy biblioteki określa regulamin biblioteki.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 27                      

1.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z:

1)                 niepełnosprawności;

2)                 niedostosowania społecznego;

3)                 zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)                 szczególnych uzdolnień;

5)                 specyficznych trudności w uczeniu się;

6)                 zaburzeń komunikacji językowej;

7)                 choroby przewlekłej;

8)                 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)                 niepowodzeń edukacyjnych;

10)             zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)             trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą

 

2.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)                   rodzicami uczniów;

2)                 poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi;

3)                 placówkami doskonalenia nauczycieli

4)                 innymi szkołami i placówkami;

5)                 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz  rodziny, dzieci i młodzieży.

 

3.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)                                          ucznia;

2)                                          rodziców ucznia;

3)                                          dyrektora;

4)                 nauczyciela, wychowawcy, innego specjalisty;

5)                 poradni psychologiczno –pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej;

6)                 pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;

7)                 pomocy nauczyciela;

8)                 pracownika socjalnego;

9)                 kuratora sądowego.

 

4.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie:

1)                 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2)                 zajęć specjalistycznych:

-     korekcyjno-kom­pensacyjnych,

-     logopedycznych,

-    socjotera­peutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3)                 klas terapeutycznych;

4)                 porad i konsultacji;

5)                 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6)                 zajęć rozwijających uzdolnienia;

7)                 warsztatów i szkoleń.

 

5.         Dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego na wniosek rodzica, nauczyciela - wychowawcy organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.  

 

6.        Dla uczniów, u których na podstawie specjalistycznych badań psychologicznych (opinia PPP), stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela posiadającego przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

7.        Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno –   wyrównawczymi, korekcyjno – kompensacyjnymi wymaga zgody rodziców. Organizację tych zajęć zatwierdza dyrektor.

8.        Uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych  trwa do czasu zlikwidowania opóźnień  w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń będących powodem objęcia ucznia daną formą pomocy.

 

9.        W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy,  że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielenie tej pomocy,  ustala formę, czas trwania oraz wymiar godzin, w którym ta pomoc będzie realizowana.

 

10.    Wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia,  z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem,  oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi specjalistami.

 

11.    Dyrektor na piśmie informuje rodziców ucznia  o ustalonych dla niego formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą organizowane.

 

12.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

 

13.    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) w oparciu o odrębne przepisy.

 

14.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

15.    Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

 

Świetlica szkolna

§ 28                      

 

1.        W ramach zajęć świetlicowych do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1)                  sprawowanie opieki nad uczniami;

2)                  rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i umiejętności uczniów;

3)                 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

4)                 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

5)                 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz dbałości o zdrowie;

6)                 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci,

7)                 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 

2.         Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1)                 prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć;

2)                 sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia życia i zdrowia dziecka,;

3)                 utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami;

4)                 opracowanie planu pracy;

5)                 prowadzenie dokumentacji.

 

Organizacja dowozu uczniów

§ 28a

 

 1. W szkole zatrudniony jest opiekun uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwożenia.

 

 1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu.

 

 1. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna podczas dowozu dzieci rozpoczyna się z chwilą przekazania mu uczniów przez ich rodziców lub prawnych opiekunów na przystanku rozpoczynającym dowóz, zaś kończy się z chwilą przekazania uczniów opiekunowi w szkole.

 

 1. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna podczas odwożenia dzieci rozpoczyna się z chwilą przekazania mu uczniów przez opiekuna w szkole a kończy – z chwilą przekazania uczniów rodzicom lub prawnym opiekunom w miejscu kończącym dowożenie.

 

 1. W trakcie wykonywania czynności związanych           z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu,  a mianowicie:

a)      w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,

b)      w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz,

c)      sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających,

d)      nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą, przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,

e)      po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca,

f)       po zamknięciu drzwi pojazdu opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

g)      w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,

h)      przywrócenia ładu i bezpieczeństwa  w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,

i)        w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu, gdy podjęta interwencja w celu przywrócenia bezpieczeństwa nie przyniosła oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły,

j)        w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,

k)      nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą,

                    i.      po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty do szkoły.

 

Bezpieczeństwo uczniów

     § 29                      

 

1.        Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycieli. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, przestrzegając następujących zasad:

1)                  dyżury na korytarzach trwają przez wszystkie przerwy do ostatniej lekcji na danej kondygnacji;

2)                 dyżury pełnione są również przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  na boisku szkolnym;

3)                 szczegółowe zasady dyżurów określa Regulamin dyżurów.

 

2.        Pracownicy obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informowania o tym nauczycieli.

 

3.        Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciel – organizator:

1)                zapewnia bezpieczeństwo ich uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp;

2)                wypełnia dokumentację wycieczki – zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych;

3)                zapoznaje uczestników z Regulaminem  wycieczki.

 

4.        Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów:

1)                  samowolnie wychodzących z  lekcji;

2)                  opuszczających, bez zgody nauczyciela, budynek szkolny podczas przerw między lekcjami;

3)                  przebywających w szkole poza godzinami zajęć;

4)                  będących w drodze do i ze szkoły.

 

5.        Za bezpieczeństwo w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialny jest opiekun drużyny harcerskiej.

 

6.        Osoby i instytucje wynajmujące pomieszczenia  szkolne odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników na prowadzonych przez siebie zajęciach.

 

7.        Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem  w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

8.        Rodzice uczniów, w uzasadnionych przypadkach,  mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora o zmianę wychowawcy. Wniosek musi mieć formę pisemną i zawierać podpisy minimum 75 % rodziców uczniów danej klasy.

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

                  § 30                      

 

1.        Do klas I-VI uczęszczają uczniowie począwszy od 6.  roku życia, mieszkający w obwodzie szkoły i wypełniający obowiązek szkolny, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 

      1a. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka/prawnych opiekunów.

 

2.        uchylony

 

     2a  uchylony

 

     2b  Dyrektor szkoły, rokrocznie, w drodze zarządzenia, ustala termin postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

 

     2c    Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci 6 - letnie, które w roku poprzedzającym odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

 

     2d  uchylony

 

2e  Dziecko, o którym mowa w pkt. 2c, w przypadku uzyskania negatywnej opinii poradni  psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, nie rozpoczyna edukacji w klasie I.

 

3.        W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły z  uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 25pkt.

2) dziecko spełniało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej szkole – 20 pkt.

3) miejsce pracy rodziców lub jednego z rodziców znajduje się na terenie gminy Chmielnik (załącznik: zaświadczenie miejsca pracy) – 10 pkt.

4)  w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (załącznik: oświadczenie rodziców) -15 pkt.  

 

  3a Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości  terminy składania wniosków i terminy postępowania rekrutacyjnego najpóźniej do końca lutego każdego roku.

 

3b Rokrocznie dyrektor szkoły w drodze   zarządzenia określa regulamin rekrutacji do klasy pierwszej.

 

4.        Dyrektor może:

1)        po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

2)        uchylony

3)        na wniosek rodziców, zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

5.        O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

5a Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 5., wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego.

 1. Uczniowie nie będący obywatelami polskimi są przyjmowani:
  a) do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;

b) świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły i instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają mogą być uznawane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej  uprawnienie do kontynuacji nauki,

c) jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która :

- uzyskała statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy,

- została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji  nauki uzyskane za granicą mogą być potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w grodze decyzji administracyjnej.,

c) w sprawach o potwierdzenie uprawnień do kontynuacji nauki właściwy jest kurator oświaty ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie prawa do kontynuacji nauki, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej – kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji (szkoły), w której wnioskodawca zamierza złożyć dokument wydany za granica uprawniający do kontynuacji nauki,

d) jeżeli wnioskodawcą jest osoba, o której mowa w punkcie c decyzję administracyjna wydaje kurator oświaty właściwy dla województwa podkarpackiego.

 1. W postępowaniu w sprawie potwierdzenia uprawnień do kontynuacji nauki kurator oświaty dokonuje porównania przebiegu kształcenia za granicą z kształceniem w Rzeczypospolitej  Polskiej prowadzonym w publicznych szkołach, uwzględniając treści kształcenia, standardy wymagań i oceniania, zakładane efekty uczenia się i planowany czas nauki oraz uprawnienie do kontynuacji nauki na określonym poziomie odpowiednio w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu albo w państwie uzyskania uprawnień do kontynuacji nauki.
 2. Dyrektor szkoły przyjmuje oraz kwalifikuje ucznia (cudzoziemca) do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów.
 3. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy. Rozmowę przeprowadza dyrektor szkoły udziałem, w razie potrzeby nauczyciela lub nauczycieli.

Prawa ucznia

         § 31                      

 

1.         Uczeń ma prawo do:

1)                 opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

2)                 zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

3)                 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia – dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

4)                  umotywowanej i jawnej oceny oraz uzyskania informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

5)                 życzliwego, podmiotowego traktowania w  procesie kształcenia i wychowania,

6)                 swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

7)                 rozwijania swoich zdolności, zainteresowań i  talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych;

8)                 powiadomienia go o terminie i zakresie klasówek i sprawdzianów wiadomości;

9)                 odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie ferii szkolnych (na czas ich trwania nie powinno się zadawać prac domowych);

10)             przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i  poprawkowego na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

11)             higienicznych warunków nauki i wypoczynku;

12)             pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy higienistki szkolnej;

13)             pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy;

14)             korzystania z  pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;

15)             przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;

16)             reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

Obowiązki ucznia

                               § 32                      

1.        Uczeń ma obowiązek:

1)                 uczęszczania na wszystkie obowiązkowe zajęcia w szkole;

2)                  punktualnie przychodzić na lekcje;

3)                 uczyć się systematycznie i  pracować nad własnym rozwojem;

4)                 aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

5)                 godnie reprezentować szkołę;

6)                 odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

7)                 chronić życie i zdrowie własne, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych uczniów;

8)                 dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych;

9)                 przestrzegać postanowień Statutu, WSO, Kodeksu ucznia oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

2.        Uczniów obowiązuje w szkole strój czysty, schludny, w kolorach stonowanych, niejaskrawych. Strój powinien osłaniać takie części ciała jak brzuch i ramiona. Niedopuszczalny jest makijaż.

 

3.        Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy  w czasie uroczystości szkolnych tj. początek roku szkolnego, Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, Święto Niepodległości, wigilia szkolna, Konstytucja 3 maja, komers, zakończenie roku  i w innych sytuacjach określonych przez dyrektora oraz w czasie grupowych i indywidualnych wyjść poza szkołę w charakterze reprezentacji.

 

4.        Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka, dla chłopców- ciemne spodnie i biała koszula.

 

5.        W szkole zabrania się korzystania  z telefonu komórkowego podczas lekcji.  Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon  w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

 

6.        Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.

 

7.        Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

8.        Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez nauczyciela lub wychowawcę  w  przypadku wydelegowania na zawody sportowe, konkurs lub inne uroczystości odbywające się poza szkołą, po uprzednim zawiadomieniu  i  uzyskaniu zgody rodziców.

 

Nagrody stosowane wobec uczniów

§ 33                      

 

1.        Za wzorową i przykładną postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące wyróżnienie:

1)                 pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy;

2)                  pochwałę nauczyciela lub dyrektora wobec całej szkoły;

3)                 nagrodę rzeczową;

4)                 stypendium  naukowe  za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, zgodnie z  kryteriami zawartymi w Regulaminie, który stanowi odrębny dokument;

5)                 osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i  w  zawodach  sportowych (na szczeblu co najmniej powiatowym)  odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Kary stosowane wobec uczniów

§ 34                      

 

1.        Za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych oraz naruszenie porządku szkolnego lub łamanie szkolnego kodeksu ucznia uczeń może być ukarany:

1)                 upomnieniem wychowawcy lub innego nauczyciela w  indywidualnej rozmowie z uczniem;

2)                 upomnieniem udzielonym przez wychowawcę wobec klasy;

3)                 uwagą wpisaną do dziennika,  zeszytu przedmiotowego lub do zeszytu usprawiedliwień celem poinformowania  rodziców ucznia;

4)                 pozbawieniem pełnionych funkcji
w klasie;

5)                 upomnieniem  dyrektora w indywidualnej rozmowie w obecności wychowawcy;

6)                 zakazem  uczestniczenia  w  imprezach szkolnych (dyskoteki, zawody sportowe);

7)                 zawieszeniem w prawach ucznia;

8)                  przeniesieniem do innej szkoły wyłącznie za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

2.        W każdym przypadku rozwiązywania problemów  związanych z naruszeniem przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia.

 

3.        Rodzice są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez ucznia obowiązujących w szkole regulaminów.

 

4.        W celu rozwiązania zaistniałego problemu wychowawca lub pedagog szkolny:

1)                 ustala jak najszybszy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami;

2)                 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalane są dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej;

3)                 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem;

4)                 uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w szkole reguł;

5)                 nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i wychowawca lub pedagog szkolny;

6)                 uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani, za zgodą rodziców do odpowiedniej placówki.

 

5.        Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia powodują zastosowanie konsekwencji dyscyplinarnych określonych w Statucie szkoły lub zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.

 

6.        Policja jest wzywana do szkoły, w  przypadku gdy:

1)                 zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób;

2)                 kradzieży lub innych wykroczeń;

3)                 istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne;

4)                 na terenie szkoły wykryto substancje psychoaktywne.

 

7.        Zastosowana kara wobec ucznia powinna być adekwatna do popełnionego czynu. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

8.        O nałożonej karze informuje się rodziców najpóźniej do 2. dni od zdarzenia.

 

9.        Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w ciągu 3 dni od uzyskania informacji do:

1)                 dyrektora, jeżeli karę wymierzył wychowawca lub inny nauczyciel;

2)                 Kuratora Oświaty i Wychowania, jeżeli karę wymierzył dyrektor.

 

10.    Dyrektor rozpatruje odwołanie od wymierzonej kary w terminie 10. dni od jego otrzymania.

 

11.    W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczyciela, uczeń  lub jego rodzice mają prawo  zgłosić sprawę do:

a)                  wychowawcy klasy,

b)                 pedagoga szkolnego

c)                  dyrektora.

 

12.    Osoba poinformowana o zdarzeniu ma obowiązek w ciągu 14. dni powiadomić ucznia lub rodziców o  rozstrzygnięciu sprawy.

 

13.    Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

 

14.    Uczeń występujący w obronie praw uczniowskich nie może być z tego powodu negatywnie oceniany.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 35                      

 

1.        Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest współodpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2.        Realizuje program dydaktyczno – wychowawczy w ramach obowiązkowego pensum oraz przyznanych godzin ponadwymiarowych.

 

3.        Dba o prawidłowy rozwój osobowościowy ucznia, wspiera rozwój jego zdolności i zainteresowań.

 

4.        Podnosi systematycznie swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w  różnych formach doskonalenia zawodowego w szkole i poza nią.

 

5.        Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania  i wychowania.

 

6.        Dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktyczno – naukowych,  literatury pomocniczej i popularno – naukowej (w miarę posiadanych środków finansowych).

 

7.        Na początku roku szkolnego przedstawia uczniom przedmiotowy system oceniania z nauczanego przedmiotu.

 

8.        Systematycznie, bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów.

9.         Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

 

10.     Współpracuje z rodzicami uczniów w kształceniu i wychowaniu ich dzieci.

 

11.     Systematycznie kontaktuje się z rodzicami uczniów, u których występują niepowodzenia szkolne.  

 

12.     Systematycznie prowadzi dokumentację szkolną według obowiązujących przepisów.

 

13.     Bierze czynny udział w pracy rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały.

 

14.     Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

 

15.     Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem  i Organem Prowadzącym  szkołę.

 

16.    Nauczyciel obowiązany jest:

1)                 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły;

2)                 doskonalić i podnosić poziom swojej wiedzy;

3)                 wspierać każdego ucznia w jego wszechstronnym  rozwoju;

4)                 dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich;

5)                 zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę;

6)                 zgłaszać zauważone usterki powstałe w budynku i jego obejściu;

7)                 dbać o estetyczny wygląd miejsca pracy;

8)                 dbać o powierzone mienie szkolne;

9)                 przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.

 

17.    Nauczyciel ma prawo do:

1)                 swobodnego doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w  nauczaniu swego przedmiotu;

2)                 tworzenia i wdrażania autorskich programów nauczania i wychowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)                 decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

4)                 decydowania o ocenie  zachowania wychowanków;

5)                 współdziałania w organizowaniu sali klasowej, a także uzupełniania jej wyposażenia;

6)                 wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

7)                 szacunku ze strony dyrektora, uczniów i rodziców.

 

18.    Nauczyciel rozpoczynający pracę ma prawo do szczególnej opieki i pomocy ze strony dyrektora i nauczycieli w okresie adaptacji zawodowej.

 

19.    Nauczyciel, podczas  pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

 

20.     Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą  w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

21.     Współdziałanie rodziców i nauczycieli odbywa się w oparciu o zasadę partnerstwa, pozytywnej motywacji, jedności oddziaływań, aktywnej i  systematycznej współpracy.

 

22.     Nauczyciele tworzą zespoły zadaniowe.

 

23.    Cele i zadania zespołów:

1)                 ustalanie i wybór  programów nauczania oraz sposobów ich realizacji;

2)                 korelowanie treści programowych;

3)                 wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

4)                 wspólne opracowanie zakresu dostosowania programowych wymagań edukacyjnych dla uczniów o specyficznych potrzebach i uczniów zdolnych;

5)                 wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

6)                 analizowanie sytuacji uczniów mających  trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.

 

 1. Organizacja pracy zespołów.
  Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)                 planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

2)                 koordynowania działań w szkole;

3)                 zwiększenia skuteczności działania;

4)                 ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

5)                 doskonalenia umiejętności indywidualnych;

6)                 zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

7)                 doskonalenia współpracy zespołowej;

8)                 wymiany doświadczeń między nauczycielami;

9)                 wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;

10)             ograniczenia ryzyka indywidualnych błędów  i  pomoc tym,   którzy mają trudności w wykonywaniu zadań.

 

25.  W Szkole powołuje się następujące  zespoły:

1)                 Zespół  Edukacyjno – Wychowawczy oddziałów przedszkolnych ;

2)                 Zespół  Edukacyjno – Wychowawczy klas I – III;

3)                 Zespół  Edukacyjno – Wychowawczy klas IV – VI;

4)                 Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 1. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:

1)                 do Zespołu Edukacyjno Wychowawczego oddziałów przedszkolnych -  nauczyciele oddziału przedszkolnego;

2)                 do Zespołu Edukacyjno Wychowawczego klas I – III  -  wychowawcy klas I - III;

3)                 do Zespołu Edukacyjno Wychowawczego klas IV – VI -  wychowawcy wymienionych klas oraz nauczyciele języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języków obcych, informatyki/zajęć komputerowych, techniki/zajęć technicznych, plastyki,  muzyki, wychowania fizycznego i pedagog szkolny;

4)                 do Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej: wychowawca,  nauczyciele,  pedagog szkolny.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność przewodniczącego zespołu.
  Do obowiązków przewodniczącego  zespołu należy:

1)                 organizowanie pracy zespołu –organizacja struktury wewnętrznej,  przydział zadań poszczególnym członkom, ustalenie zasad komunikacji  i  dokumentowania pracy;

2)                 opracowanie we współpracy z  pozostałymi nauczycielami planu pracy i harmonogramu spotkań zespołu;

3)                 przedstawianie dyrektorowi planu pracy oraz opinii, ustaleń i stanowisk w sprawach, którymi zajmował się zespół;

4)                 opracowanie sprawozdania z prac zespołów i przedstawienie ich treści na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

5)                 motywowanie nauczycieli do aktywnej pracy na rzecz zespołu;

6)                 organizowanie współpracy z innymi zespołami celem koordynacji działań.

§ 36                      

1.        Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.

 

2.        Wychowawca w szczególności:

1)                 ustala ocenę zachowania swoich wychowanków;

2)                 jest odpowiedzialny za wyposażenie i estetykę powierzonej mu klasy;

3)                 systematycznie i terminowo prowadzi dokumentację;

4)                 dokonuje systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie;

5)                 sprawuję kontrolę nad wypełnianiem obowiązku szkolnego;

6)                 rozpoznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków;

7)                 rozpoznaje sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów;

8)                 w miarę potrzeb organizuje zebrania nadzwyczajne lub indywidualne spotkania z rodzicami (uczestnictwo w zebraniach rodziców jest obowiązkowe);

9)                 utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udziela informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;

10)             systematycznie współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

11)             planuje i organizuje wspólnie z uczniami  i  ich rodzicami różne formy życia klasowego;

12)             opracowuje, w  oparciu o program wychowawczy i  program profilaktyki, szczegółowy plan wychowawcy klasowego na każdy rok szkolny. Program ten przedstawia rodzicom na wrześniowym spotkaniu organizacyjnym;

13)             otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

 

3.         Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej.

 

4.         Wychowawca odpowiada:

1)                 służbowo przed dyrektorem za realizację programu wychowania i profilaktyki w powierzonej  klasie,

2)                 za  prawidłowość prowadzonej dokumentacji uczniowskiej.

 

§ 37                      

 

1.        Nauczyciel – bibliotekarz w swojej pracy dostosowuje formy do realizacji zadań oraz do  wieku i rozwoju intelektualnego uczniów korzystających ze świetlicy, a w szczególności:

1)                 udostępnia zbiory w  czytelni;

2)                 udziela czytelnikom potrzebnej informacji;

3)                 udziela porad przy wyborze lektury;

4)                 informuje nauczycieli wychowawców o stanie czytelnictwa  uczniów;

5)                 prowadzi różne formy wizualnej informacji  i  propagandy książek;

6)                 dokonuje zakupów i ewidencjonowania zbiorów,

7)                 zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem.

§ 38                      

1.        Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)             prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)                  diagnozowanie sytuacji wychowawczych  w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)                  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)                  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)                  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

6)                  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)                  udzielanie pomocy  rodzicom i nauczycielom  w  rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)                  wspieranie nauczycieli, wychowawców     w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 39                      

 

1.         W Zespole Szkół utworzone są stanowiska obsługi: sprzątaczki, pomocy nauczyciela przedszkola i konserwatora. Podstawowym zadaniem sprzątaczki i konserwatora jest utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.

 

 1. Obowiązki sprzątaczki:

a)      przestrzeganie ustalonego Regulaminu pracy;

b)      przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

c)      utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

- wycieranie na wilgotno kurzy,

- wietrzenie pomieszczeń,

- zmywanie podłóg,

- podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

- uzupełnianie ręczników i mydła w pojemnikach,

- mycie i odkażanie sanitariatów,

- przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb.

- zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, drzwi;

- sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące: gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie parkietów, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.;

d)      właściwe zabezpieczenie i dbałość o powierzone mienie szkolne;

e)      dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy;

f)       dokonywanie systematycznego przeglądu pomieszczeń szkolnych;

g)     zgłaszanie i usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku i jego obejściu;

h)      wydawanie posiłków dla uczniów, pomoc w wydawaniu posiłków dla dzieci oddziałów przedszkolnych

i)      zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.

j)        udział w szkoleniach BHP i PPOŻ;

k)      wykonywanie poleceń dyrektora.

 

 1. Zadania konserwatora:

1)        systematyczne lokalizowanie i usuwanie usterek występujących w Gimnazjum poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2)        kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych i energetycznych;

3)        wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania;

4)        dbanie o powierzony sprzęt;

5)        utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

6)        udział w szkoleniach BHP i PPOŻ;

7)        przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i regulaminów BHP i PPOŻ;

8)        wykonywanie poleceń dyrektora;

 

4.        Pracownicy obsługi mają prawo do:

1)                 zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań wynikających z zatrudnienia;

2)                 środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonej odrębnymi przepisami;

3)                 świadczeń urlopowych i socjalnych określonych w odrębnych regulaminach.

 

§ 39a

1.      W Zespole Szkół utworzone jest stanowisko sekretarki.

 

2.      Sekretarka jest pracownikiem, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy dyrektorem a pracownikami Zespołu. Wykonuje czynności, które zapewniają sprawną pracę sekretariatu oraz organizuje przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz szkoły.

 

3.      W zakres obowiązków sekretarki szkolnej wchodzą:

1)     Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

2)     Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły.

3)     Przyjmowanie interesantów, udzielanie im ogólnych informacji.

4)     Przyjmowanie telefonów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.

5)     Przepisywanie pism służbowych, obsługa ksero, komputera.

6)     Prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi obowiązku szkolnego.

7)     Zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji szkolnych.

8)     Wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom.

9)     Przyjmowanie wpłat oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia uczniów.

10) Zaopatrywanie pracowników w legitymacje służbowe.

11) Przechowywanie akt i dokumentów, prowadzenie archiwum szkolnego.

12) Kompletowanie aktów prawnych.

13) Zaopatrywanie szkoły w druki szkolne.

14) Sporządzanie zestawień rachunków z wydatków bieżących szkoły.

15) Przygotowanie i opracowanie sprawozdań  i informacji statystycznych.

16) Inne prace wynikające z potrzeb szkoły, zlecone przez dyrekcję.

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

                 § 40                      

      

1.        Rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie oraz wychowanie swoich dzieci. 

 

2.        Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)                 zgłoszenie zapisu dziecka do szkoły zgodnie z terminem podanym w Regulaminie rekrutacji;

2)                 zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)                 zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

4)                 współpraca z wychowawcami i nauczycielami;

5)                 obecność na spotkaniach wywiadowczych z wychowawcą w szkole;

6)                 przeglądanie oraz podpisywanie korespondencji w zeszycie ucznia;

7)                 kierowanie próśb o zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych w formie pisemnej;

8)                 usprawiedliwianie nieobecności ucznia w  szkole w formie pisemnej, bezpośrednio po przyjściu dziecka do szkoły;

9)                 udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy (organizacyjnej i materialnej) szkole. 

 

3.        Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)                 kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

2)                 porad i opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej;

3)                 dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

4)                 występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

5)                 przedstawiania opinii dotyczących pracy szkoły dyrektorowi oraz Organowi Prowadzącemu. 

 

4.  Każdy z rodziców ma obowiązek reagować na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów w szkole i  poza jej terenem.

 

5.        Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko na terenie szkoły.

 

6.        Rodzice obowiązani są respektować uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach jej kompetencji.

 

7.        W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków rodziców wobec ucznia i nie reagowania na wezwania, dyrektor może skierować sprawę do sądu rodzinnego.

Zasady informowania uczniów i ich  rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu

§ 41                      

 

1.        Nauczyciele na lekcji organizacyjnej informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)                 wymaganiach edukacyjnych w formie pisemnej;

2)                 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)                 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,

4)                 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

5)                 skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.

 

2.         Oceny są jawne. Nauczyciel informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia.

 

3.         Wychowawca  na spotkaniu organizacyjnym zapoznaje rodziców z  dokumentami obowiązującymi w szkole.

 

4.         Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel:

1)                 uzasadnia ustaloną ocenę;

2)                 udostępnia do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania.

 

4a. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez   względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

5.         O sytuacji dydaktyczno-wychowawczej rodzice informowani są na zebraniach i podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami lub wychowawcą lub telefonicznie.

 

6.        Nie później, jak na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele obowiązani są pisemnie poinformować uczniów   i  ich  rodziców o  przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania.

Sposoby dokumentowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów

§ 42                      

 

1.        Szkoła prowadzi dla każdej klasy dziennik lekcyjny oraz arkusze ocen w formie papierowej oraz elektronicznej, w  których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.    

 

2.        W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

3.        W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

4.        Uczniowie mają obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.  

 

5.        Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

 

6.        Nauczyciele i wychowawcy, na posiedzeniu  klasyfikacyjnym, są zobowiązani pisemnie uzasadnić każdą niedostateczną i naganną ocenę klasyfikacyjną.

 

7.        Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub gratulacyjny.

 

8.        Szczególne osiągnięcia uczniów będą prezentowane:

1)                 w  szkolnej gazetce;

2)                 na szkolnej stronie internetowej;

3)                 na szkolnych apelach i  uroczystościach;

4)                 w kronice szkoły.

Stypendium szkolne za wyniki w nauce
lub za osiągnięcia sportowe

§ 43                      

 

1.        W szkole, w miarę posiadanych środków finansowych, udziela się – raz w semestrze – stypendium za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

 

2.        Stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie może być przyznane uczniom klas IV – VI, którzy uzyskali  wysoką średnią ocen w klasyfikacji semestralnej i rocznej. Szczegóły przyznawania określa Regulamin, który stanowi odrębny dokument.

 

3.        Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa Komisji stypendialnej, a następnie dyrektorowi szkoły.

              Odwołanie od ustalonej rocznej oceny    klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

§ 44                      

 

1.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,  jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

 

2.        Zastrzeżenia można zgłosić od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

3.        Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

4.        Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

W skład komisji wchodzą:

- dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

- nauczyciel danego przedmiotu;

- nauczyciel uczący tego przedmiotu  lub nauczyciel innej szkoły uczący tego samego przedmiotu.

 

5.        Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

6.        Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

 

7.        Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 45                      

 

1.        Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora.

 

2.        Zastrzeżenia można zgłosić od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

3.        W przypadku złożenia zastrzeżenia przez rodziców ucznia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania. Ocena ustalona jest poprzez głosowanie. W przypadku równej liczby głosów o ocenie zachowania decyduje głos przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:

1)                 dyrektor lub wicedyrektor –   jako przewodniczący komisji;

2)                 wychowawca klasy;

3)                 pedagog;

4)                 wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie.

 

4.          Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

5.          Ustalona przez komisję roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

Ukończenie szkoły

§ 46                      

 

1.         Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1)                 w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie VI i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się wcześniej na II etapie edukacyjnym, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej;

 2)                 przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

2.        Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

3.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 

4.        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5.        Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu, w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę VI.

 

6.        W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora,  może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor składa wniosek  w porozumieniu z rodzicami ucznia.

7.        O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte windywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 § 47                    

 

1.        Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych  i obowiązujących w szkole norm zachowania w czasie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń.

 

2.        Ceremoniał stanowi integralną część  tradycji i pracy szkoły.

 

3.        Do obowiązków ucznia należy podkreślenie strojem galowym uroczystości objętych ceremoniałem.

 

4.        W uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz na rozpoczęcie i  na zakończenie  roku szkolnego uczestniczy poczet sztandarowy.

 

Uroczystości tworzące ceremoniał szkolny

§ 48                    

 

1.        Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał należą:

1)                 rozpoczęcie roku szkolnego;

2)                 Święto Patrona Szkoły;

3)                 pasowanie  uczniów klasy pierwszej;

4)                 Dzień Edukacji Narodowej;

5)                 rocznica Odzyskania Niepodległości;

6)                 pasowanie na przedszkolaka i starszaka dzieci z oddziału przedszkolnego;

7)                 Wigilia Szkolna;

8)                 Dzień Babci i Dziadka;

9)                 rocznica  uchwalenia Konstytucji Trzeciego maja;

10)             Dzień Matki;

11)            ślubowanie klasy szóstej na   zakończenie roku szkolnego.

ROZDZIAŁ IX

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

Założenia ogólne

Ocena ma dostarczyć uczniowi, rodzicowi, a także   nauczycielowi informacji o efektach działań edukacyjnych.

            Dziecko nie powinno odczuwać lęku przed oceną,   musi wiedzieć, że ma prawo do popełniania błędów.

      Ma szansę na zdobycie oceny pozytywnej, jeśli oceniający nauczyciel weźmie pod uwagę:

·         zaangażowanie i włożony wysiłek

·         umiejętność stosowania pytań i formułowania problemów

·         dobór metod w poszukiwaniu rozwiązywania problemów

·         stopień opanowania materiału

nauczyciel powinien wziąć pod uwagę konstrukcję psychiczną ucznia.

      Klasyfikacja uczniów w Szkole Podstawowej nr 1          im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku będzie      dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego       wg obowiązujących podstaw prawnych:

     - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych nastąpi po zakończeniu I semestru nauki, klasyfikacja roczna będzie podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

Podstawa prawna

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r. nr256 poz.2572 z późn. zmianami).

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych( Dz. U z 30 kwietnia 2007r. nr83, poz. 562).

 

1.      Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

2.      Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

Założenia szczegółowe

 

Klasyfikacja uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku będzie dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego wg obowiązujących podstaw prawnych:

     - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych nastąpi po zakończeniu I semestru nauki, klasyfikacja roczna będzie podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

I etap edukacyjny (kl. I-III)

Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 49                      

 

1.      Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

§ 50                      
 

1.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego

 

1.      Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie.

2.      Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3.      Motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce

4.      Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

 

1.      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.      Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 51                      

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1.      Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2.      Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3.      Warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 52                      

 

1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

2.      Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie Szkoły.

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia, inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 53                      

 

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia.

§ 54                    

 

1.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

§ 55                      

 

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych , określonych zajęć dodatkowych.

2.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w Statucie Szkoły.

3.      Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w danym roku szkolnym.

4.      Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach.

§ 56                      

 

1.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

2.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3.      Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

§ 57                    

 

1.      W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 58                    

 

1.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki, szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 59                    

 

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany  z jednego , kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

2.      Niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 60                    

 

1.      Uczeń lub jego rodzice ( prawni  opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.

2.      Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie zgodnym ze Statutem Szkoły.

§ 61                    

 

1.      W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I- III, na wniosek wychowawcy klasy oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

2.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I , II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3.      O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Ustalenie ocen zachowania

§ 62                    

 

1.    Ocena zachowania w klasach I-III  ma charakter opisowy.

2.    Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących, kolegów i innych pracowników szkoły.

3.    Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

4.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej.

6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:     

a) kultura osobista,

b) wypełnianie obowiązków   szkolnych,

c) postawa wobec rówieśników i osób  dorosłych,

               d) aktywność w życiu  klasy, szkoły.

 

7.      W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty zapisu w dzienniku lekcyjnym w postaci znaków:
        +   oznacza pozytywne przejawy zachowania w wyszczególnionych wyżej zakresach,
        --  oznacza  negatywne  przejawy zachowania w wyszczególnionych wyżej zakresach.

 

§ 63                      

 

1.      Uczniowie otrzymują ( za pośrednictwem rodziców) po zakończeniu I semestru indywidualną kartę osiągnięć edukacyjnych ucznia – ocenę opisową i na koniec roku szkolnego świadectwo opisowe wszystkich zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania.

2.      Ocenianie opisowe zajęć edukacyjnych I etapu edukacyjnego odbywa się według kryteriów  oceny z poszczególnych edukacji w nauczaniu zintegrowanym w klasie I, II, III.

3.      Ocenianie śródroczne w klasach I – III odbywać się będzie według następującej skali:

            Wspaniale - świetnie pracujesz, osiągasz wspaniałe wyniki w nauce, twoje wiadomości i umiejętności wykraczają poza ustalone wymogi programowe.

            Bardzo dobrze -  pracujesz bardzo dobrze i twoje wiadomości umiejętności są bardzo dobre.

            Ładnie - pracujesz i osiągasz dobre wyniki w  nauce, popełniasz jednak błędy, zastanów się czy nie możesz poprawić oceny.

            Postaraj się  - osiągasz dostateczne wyniki w  nauce, jednak popełniasz wiele błędów, postaraj się lepiej wykonywać zadania.

            Pomyśl  – osiągasz słabe wyniki w nauce, słabo  opanowałeś wiadomości i umiejętności. Jeśli popracujesz więcej i lepiej osiągniesz lepsze wyniki.

       Pracuj więcej – nie opanowałeś wiadomości i umiejętności by można je ocenić pozytywnie. Musisz wykazać się chęcią i jeszcze więcej   popracować w celu uzupełnienia braków       programowych.

4.      Dla potrzeb szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia , nauczyciele prowadzić będą teczki obserwacji osiągnięć zawierające m. innymi: wytwory pracy dziecka.

5.      Pod koniec roku szkolnego w klasie III będzie przeprowadzony sprawdzian wiadomości i   umiejętności , a wnioski z jego analizy będą stanowiły dla nauczycieli II etapu edukacyjnego diagnozę na wejściu do II etapu kształcenia.

Sposoby oceniania zajęć edukacyjnych

§ 64                    

1.      W kl. I – III po opracowaniu działu programowego w ramach poszczególnych edukacji w czasie 30 – 45 min będą przeprowadzane sprawdziany, testy, które będą oceniane wg następujących kryteriów pomiaru dydaktycznego:

a) wspaniale     -   100%- 90% + zadania dodatkowe

b) bardzo dobrze  -  100%- 90%

c) ładnie    -    89% - 75%

d) postaraj się  -    74% - 50%

e) pomyśl -    49% - 30%

f) pracuj więcej -    29% -  0%

 

2.      Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, powinien napisać go w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

 

3.      Opisowa kontrola i ocena dotyczyć będzie również aktywnego udziału w zajęciach. Aktywność ucznia I etapu edukacyjnego będzie oceniana wg systemu plusów (+)  i minusów (-).

 

4.      Plusem (+) ocenione będą:

- przygotowanie dodatkowych materiałów na zajęcia

- przygotowanie krzyżówek, rebusów i ilustracji

- praca aktywna w grupie

- pomoc koleżeńska w zakresie treści nauczania

- inne zagadnienia uzgodnione i zapisane w kontrakcie nauczyciela z uczniami

 

5.      Minusem (-) oznaczone będą:

- brak prac domowych w zeszycie

- brak ćwiczeń, w których należało wykonać pracę domową

- brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia zajęć ruchowych, artystycznych

- brak aktywności w pracy grupy

- inne zagadnienia uzgodnione i zapisane w kontrakcie nauczyciela z uczniami

 

6.      Sposoby zapisu osiągnięć edukacyjnych w dzienniku zajęć w kl. I-III.

Program materiału nauczania w I etapie edukacyjnym podzielony jest na poszczególne edukacje i obszary aktywności (w tym język angielski i zajęcia komputerowe).

Ustala się stosowanie w dzienniku zajęć ocen cząstkowych w stopniach wg następującej skali:

a)        wspaniale – 6

b)        bardzo dobrze – 5

c)        ładnie – 4

d)        postaraj sie – 3

e)        pomyśl – 2

f)         pracuj więcej  – 1

 

7.      Ocenianie wiadomości i umiejętności z religii.

Ocena z religii pozostaje cyfrowa.

Oceny przyznawane są zgodnie z kryteriami ocen z religii w kl. I-III

 

 

II etap edukacyjny (kl. IV-VI)

Postanowienia ogólne

§ 65                    

 

1.      Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

 

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów  nauczania i formułowaniu oceny.

 

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia  respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

 

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      dostarczenie rodzicom  (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań  niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

   2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania według skali oraz form przyjętych w Szkole Podstawowej nr 1,

  3) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według  obowiązującej skali,

  4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania   rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  i trudnościach ucznia w nauce.

 

6.      Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele  informują  uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)            wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do  uzyskania poszczególnych śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć   edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)            sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

7.      Wychowawca klasy na początku każdego roku  szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)      informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 umieszczane są odpowiednio w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie do kontaktów  z wychowawcą. Fakt zapoznania się z informacją jest potwierdzany podpisem ucznia i rodziców (prawnych opiekunów).

 

8.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno   –   pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania  edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające  sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programów nauczania. Na    podstawie orzeczenia poradni psychologiczno  – pedagogicznej szkoła organizuje dla ucznia  nauczanie indywidualne.

 

9.    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

10.  Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1)  informacje o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów wpisywane są przez nauczycieli do zeszytu przedmiotowego ucznia, przewidywana ocena z wychowania fizycznego wpisywana jest przez nauczyciela przedmiotu do zeszytu usprawiedliwień,

2) informacje o przewidywanej ocenie zachowania wpisywane są przez wychowawcę klasy do zeszytu usprawiedliwień,

3) fakt otrzymania przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacji o przewidywanych ocenach potwierdzany jest własnoręcznym podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

 

11.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub  bardzo  dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem.

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

§ 66                    

 

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

 

 1. Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).

 

 1. Ocenie podlegają następujące płaszczyzny aktywności ucznia:

1)      zdobyte wiadomości i umiejętności,

2)      aktywność,

3)      kreatywność i samodzielność,

4)      twórczość własna,

5)      warsztat pracy,

6)      systematyczność,

7)      wkład pracy,

8)      stosunek do przedmiotu.

 

 1. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę:

1)             poziom w opanowaniu wiadomości i umiejętności,

2)             postęp w opanowaniu wiadomości  i umiejętności.

 

 1. Specyfika oceniania uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych polega na:

1)      w przypadku ucznia z trudnościami w nauce: umożliwieniu uzupełniania partii materiału we własnym rytmie, o ile jego praca jest systematyczna i polegająca na współpracy z nauczycielem, 

2)       w przypadku ucznia zdolnego: umożliwieniu realizowania zadań dodatkowych, wynikających z jego inicjatywy lub na polecenie i pod kierunkiem nauczyciela i opiekuna,

3)      ocenianiu podlegają nabyte wiadomości i umiejętności zawarte w realizowanych  szkolnych programach nauczania, uwzględniających podstawy programowe,

4)     ocenianiu ucznia zdolnego, poza wiadomościami i umiejętnościami zawartym w szkolnych programach nauczania, podlegają w maksymalnym stopniu zainteresowania, potrzeby  i możliwości intelektualne ucznia.

 

6.      Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

1)  prace domowe,

2)  odpowiedzi ustne,

3)  kartkówki,

4)  sprawdziany,

5)  prace klasowe,

6)  testy,

7) aktywność na lekcji,

8) zeszyt przedmiotowy,

9) prace nadobowiązkowe, dodatkowe,

10) kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku.

 

Narzędzia pomiaru dydaktycznego
i częstotliwość oceniania

                                   § 67                      

 

1.      W szkole obowiązują następujące normy dotyczące klasowych prac pisemnych:

 

1)      kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana forma odpowiedzi, obejmuje treści programowe z jednej lub trzech ostatnich lekcji. Jest równorzędna odpowiedzi ustnej. Czas trwania: 5 – 15 minut,

2)      praca klasowa – obejmuje treści programowe maksymalnie z jednego działu. Musi być zapowiedziana uczniom na tydzień przed jej terminem. Zapowiedź klasówki nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika. Czas trwania;  jedna lub dwie godziny lekcyjne,

3)      sprawdzian – musi być zapowiedziany uczniom na tydzień przed jego terminem. Zapowiedź sprawdzianu nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika. Czas trwania: jedna lub dwie godziny lekcyjne:

a)      w klasie IV i V przeprowadza się semestralny i roczny sprawdzian z języka polskiego  i matematyki,

b)      w klasie VI przeprowadza się pod koniec I semestru próbny sprawdzian wiedzy i umiejętności obejmujący materiał szkoły podstawowej,

c)      w klasie VI przeprowadza się sprawdzian w terminie, formie i warunkach dostosowanych do rozporządzenia OKE w Krakowie.

4)      praca domowa – może mieć formę ćwiczenia, notatki, referatu, własnej twórczości; ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia,

5)      dyktando – pisane z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście; może być poprzedzone ćwiczeniami utrwalającymi; czas trwania: do jednej godziny lekcyjnej,

6)      różnego typu testy – otwarty, zamknięty, wyboru; zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania: od jednej do dwóch godzin lekcyjnych,

7)      odpowiedź ustna na lekcji z trzech ostatnich tematów,

8)      aktywność na lekcji – indywidualna i grupowa.

 

 1. Ustala się następujący limit klasówek i sprawdzianów:

a.       w ciągu tygodnia – 3,

b.      w ciągu dnia – 1.

 

 1. Kartkówki nie są objęte limitami dotyczącymi ograniczenia ich ilości  w ciągu dnia lub tygodnia.

 

 1. Zapowiedziana klasowa praca pisemna może zostać przełożona na inny termin  w przypadku:

a.       umotywowanej prośby uczniów – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów nie stosuje się ustaleń zawartych w ust. 2,

b.      nieobecności nauczyciela lub innego zdarzenia losowego – do przełożonych w tym trybie klasówek i sprawdzianów stosuje się ustalenia zawarte w ust. 2.

 

 1. Uczeń, który z klasówki otrzymał ocenę od niedostatecznej do dostatecznej, ma prawo do jej poprawy. Zgłoszenie chęci poprawy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny, natomiast poprawa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wystawienia oceny. Uczeń ma prawo do poprawy danej klasówki tylko jeden raz.

 

 1. Uczeń, który był nieobecny podczas pisania klasówki, z przyczyn:

1)      usprawiedliwionych, ma prawo do pisania jej w innym terminie. Termin i formę ustala nauczyciel indywidualnie z uczniem,

2)      nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności objętych klasówką w najszybszym możliwym terminie.

 

Nieprzygotowanie do lekcji

§ 68                    

 

1.      Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:

1)   z powodu nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 4 dni nauki szkolnej. W tym przypadku uczeń na uzupełnienie zaległości ma 3 dni od powrotu do szkoły,

2)      przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium, uzdrowiska lub po dłuższej chorobie,

3)      wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.

 

2.      Uczeń ma prawo do nieprzygotowania od jednego do trzech razy w semestrze (w zależności od tygodniowej siatki godzin danego przedmiotu), bez podania przyczyny. Ta forma nieprzygotowania jest dopuszczalna wyłącznie po zgłoszeniu nauczycielowi na samym początku lekcji.

 

 1. Fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m.in. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń lub książki, brak niezbędnych przyborów itp.

 

 1. W przypadku zajęć wychowania fizycznego fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako m.in. brak wymaganego stroju sportowego.

 

 1. W przypadku zajęć plastyki, techniki i muzyki  fakt nieprzygotowania należy rozumieć jako   m.in. brak wymaganych przyborów i materiałów.

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

§ 69                    

 

1. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym,

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 1. Oceny w klasach IV – VI dzielimy na:

1)                    bieżące ( cząstkowe),

2)                    klasyfikacyjne (semestralne),

          3)                   przewidywane klasyfikacyjne roczne,

4)                    klasyfikacyjne (roczne).

 

 1. Oceny w klasach IV – VI ustalane są według następującej skali:

1)                    stopień celujący (cel) – „6”,

2)                    stopień bardzo dobry (bdb) – „5”,

3)                    stopień dobry (db) – „4”,

4)                    stopień dostateczny (dst) – „3”,

          5)                    stopień dopuszczający (dop) – „2”,

          6)                    stopień niedostateczny (ndst) – „1”.

 

Dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących z klasowych prac pisemnych, dopisywanie symboli „+” lub „ – ”.

 

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 1. W ciągu jednego semestru nauczyciel powinien wystawić minimalną ilość ocen bieżących:

1)              przy 1 godzinie lekcyjnych w tygodniu – 3 oceny,

2)              przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 4 oceny,

3)              przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 5 ocen,

4)              przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 6 ocen,

5)              przy 5 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 7 ocen.

6.      Oceny ze sprawdzianów ustala się wg skali procentowej:

 powyżej 100% (zad. dodatkowe)- ocena celująca

100% - 90%    - ocena bardzo dobra

89% - 71%   -  ocena dobra

70% - 51%   -  ocena dostateczna

50% - 31%   -  ocena dopuszczająca

30% -  0%    -  ocena niedostateczna

Ocena nie może pełnić funkcji represyjnej. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ucznia.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest:

1)      w przypadku ucznia z trudnościami w nauce: obniżyć wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, wyłącznie na podstawie: opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,

2)      w przypadku ucznia zdolnego: podwyższyć wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen, uwzględniając indywidualne potrzeby psychofizyczne  i edukacyjne ucznia.

 

Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

Metoda ustalania oceny śródrocznej/rocznej metodą średniej ważonej

§ 70                      

 

1. W szkole przyjmuje się zasadę, że każdy uczeń w półroczu posiada, co najmniej 5 ocen, przy dwóch godzinach zajęć tygodniowo i co najmniej 3 oceny przy jednej godzinie.

 

2. Ocena śródroczna i roczna, w odniesieniu do średniej ważonej, jest ustalana według wzoru: S = 0,4 x średnia ważona I semestru + 0,6 x średnia ważona II semestru.

 

3. Nauczyciel może przyporządkować odpowiednie wagi poszczególnym formom sprawdzania wiedzy uczniów. Przykładowo:

 

 

Forma pracy P

Waga oceny W

P1

Praca kontrolna: zadanie klasowe, sprawdzian

5

 

P2

Odpowiedź ustna

4

 

P3

Kartkówka, test

3

 

P4

Prace domowe, aktywność na lekcjach

2

 

P5

Prowadzenie zeszytu

1

 

P6

Prace dodatkowe, projekty eduka­cyjne, opracowywanie referatów, prezentacje multimedialne

3

 

P7

Umiejętności praktyczne

3

 

P8

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły

5

 

P9

Finaliści konkursów przedmiotowych

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobry. 

 

5. Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę celujący.

 

6. Sposób obliczania oceny śródrocznej
 i rocznej;

 

Przeliczenie na oceny - np.:

Forma

P1

P2

P6

Waga

5

3

3

Oceny

4,5

5,3

3,3

 

Liczymy średnią ważoną według przykładu:

W – waga; O – ocena; n – ilość ocen danej wagi:

 

7. Przy przeliczaniu średniej ważonej na oceną śródroczną  przyjmuje się zasadę, że

Średnia ważona

Ocena

5,55 ­ 6,0

celujący

4,55 – 5,54

b. dobry

3,55 – 4,54

dobry

2,55 – 3,54

dostateczny

1,55 – 2,54

dopuszczający

do 1,54

Niedostateczny

 

 

Ocena klasyfikacyjna z religii

§ 71                    

 

 1. W szkole nauka religii jest organizowana na życzenie rodziców.

 

 1. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać w każdej chwili zmienione.

 

 1. W przypadku złożenia przez rodziców wniosku o rezygnacji z nauki religii w trakcie roku szkolnego, nauczyciel religii nie wystawia:

1)      semestralnej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony został do połowy I semestru roku szkolnego,

2)      rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony jest do połowy roku szkolnego.

 1. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna z religii nie może być uzależniona od udziału ucznia  w praktykach religijnych.

 

 1. Uczniowi, który nie uczęszczał na lekcje religii/etyki, na świadectwie w rubryce „religia/etyka” umieszcza się poziomą kreskę.

 

Zasady oceniania zachowania

§ 72                    

 

1)      Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna.

Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

            1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływa stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Roczną i semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)      zachowanie wzorowe,

2)      zachowanie bardzo dobre,

3)      zachowanie dobre,

4)      zachowanie poprawne,

5)      zachowanie nieodpowiednie,

6)      zachowanie naganne.

 

 1. Nauczyciel – wychowawca prowadzi zeszyt uwag pozytywnych i negatywnych, do którego wpisywane są przez wychowawcę i innych nauczycieli uwagi o zachowaniu i aktywności ucznia.

 

 1. Uczeń zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole w terminie do 7 dni od momentu powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.

 

 1. W szkole zabrania się korzystania
  z telefonu komórkowego podczas lekcji.  Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon
  w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

 

 1. Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.
 2. Uczeń nosi stosowny i schludny strój i obuwie zmienne.
 3. W klasach IV – VI ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następujących kryteriów:

1)      ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      lekceważy i uporczywie uchyla się od obowiązków szkolnych, pomimo upomnień,

b)      wagaruje, opuścił w semestrze ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych,

c)        notorycznie spóźnia się na lekcje,

d)      jest agresywny, bierze udział w bójkach,

e)      znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi,

f)       dewastuje mienie szkolne i prywatne,

g)       nie reaguje na uwagi i upomnienia pracowników szkoły,

h)      dopuszcza się przewinień ściganych prawem.

2)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      nie spełnia wymagań stawianych przy ocenie poprawnej,

b)      nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

c)      często nie reaguje na zwracaną mu uwagę i nie poprawia swojego zachowania,

d)      jego kultura osobista budzi zastrzeżenia,

e)      używa wulgarnych słów,

f)       jest niekoleżeński,

g)      swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

h)      nie okazuje szacunku innym,

i)        przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

j)        opuścił w semestrze ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych,

3)        ocenę poprawną – stanowiącą punkt wyjścia   do wystawiania innych ocen zachowania – otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) przestrzega zasad współżycia w szkole,

c) stosuje się do postanowień zawartych w statucie szkoły,

d) powierzone zadania wykonuje w stopniu zadawalającym,

e) szanuje mienie szkolne i prywatne,

f) swoją kulturą osobistą nie budzi zastrzeżeń,

g)  nie używa słów wulgarnych,

h) okazuje szacunek innym,

i) nie ulega nałogom i  innych   do   tego nie namawia,

j) dba o zdrowie i higienę osobistą,

k) reaguje na   zwracaną   uwagę i koryguje swoje zachowanie,

l) nie opuścił w semestrze więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych (3 spóźnienia  nieusprawiedliwione są równoznaczne z 1 godziną nieusprawiedliwioną);

4)        ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie poprawnej,

b) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, cieszy się sympatią i uznaniem wśród rówieśników,

c) sumiennie i terminowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

d) współpracuje z wychowawcą i nauczycielami,

e)      w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne,

f)       nie opuścił w semestrze więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;

5)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)          spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie dobrej,

b)          bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)          wyróżnia się kulturą osobistą,

d)          dba o piękno mowy ojczystej,

e)          wykazuje własną inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły,

f)           nie ma w semestrze więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione;

6)  ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane przy ocenie bardzo dobrej,

b)     wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c)      wyróżnia się na tle klasy swoją kultura osobistą,

d)     wyróżnia się aktywną pracą na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej,

e)      cieszy się autorytetem wśród rówieśników,

f)      jest pozytywnym liderem grupy,

g)      godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

h)     w miarę możliwości pomaga słabszym,

i)       przeciwstawia się przejawom brutalności i arogancji,

 j)       nie ma w semestrze ani jednej godziny nieusprawiedliwionej;

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych

§ 73                      

 

 1. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w ciągu roku szkolnego:

1)      nie opuścił ani jednej godziny z danego przedmiotu z powodów nieusprawiedliwionych,

2)      pisał wszystkie klasówki z danego przedmiotu, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej, pisał ją w terminie poprawkowym,

3)      nie więcej, jak z połowy klasówek z danego przedmiotu otrzymał oceny niższe od tej, o którą się ubiega,

4)      nie miał ani jednego wpisu o nieprzygotowaniu, poza przypadkami zawartymi w § 4.

 

 1. Uczeń spełniający warunki zawarte w ust. 1 może otrzymać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną niż przewidywana, jeżeli:

1)          jego rodzice (prawni opiekunowie) złożą nauczycielowi przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie oceny nie później niż na tydzień przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej,

2)          wykona w terminie określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 74                    

 

1.      Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej został nieklasyfikowany tzn., że w danym roku szkolnym opuścił ponad połowę zajęć przeznaczonych na zajęcia edukacyjne w szkole, może uzyskać ocenę z przedmiotu wyłącznie w trybie egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej, po napisaniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu go przez Radę Pedagogiczną.

 

 1. Uczeń może zdawać tylko dwa egzaminy klasyfikacyjne w jednym dniu.

 

 1. Termin i miejsce egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po ustaleniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, poza egzaminem klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel przedmiotu.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia (prawni opiekunowie).

 

 1. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego, ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza oceną niedostateczną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

 

Egzamin poprawkowy

§ 75                    

 

1.      Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne, może je poprawić na oceny dopuszczające w trybie egzaminu poprawkowego.

 

2.      Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia do Dyrektora Zespołu do trzech dni po zebraniu Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej.

 

3.      W przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję na posiedzeniu podsumowującym pracę dydaktyczną w danym roku szkolnym - w drodze jawnego głosowania.

4.      Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

6.      Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie, przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) i pozostawia w dokumentach szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi.

 

7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich i obejmuje on materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.

 

8.      Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne układa nauczyciel danego przedmiotu i przekazuje Dyrektorowi Zespołu najpóźniej 2 dni po posiedzeniu podsumowującym pracę dydaktyczną w danym roku szkolnym.

 

9.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, w skład  której wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu – jako przewodniczący,

2)      nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminujący,

3)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

 

10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot jest nauczany  w klasie programowo wyższej.

 

11.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

 

12.   Z przeprowadzonego  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych

§ 76                    

 

1.      Jeżeli (prawni opiekunowie) ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu.

 

2.      Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa w ust. 1, składa się u Dyrektora w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel danego przedmiotu,

3)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej uczących takiego samego przedmiotu.

5.      Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

 

7.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

8.      Odwołanie od ustalonej oceny przysługuje również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zachowania

        § 77                    

 

1.      Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) ucznia uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu.

 

2.      Wniosek kwestionujący poprawność trybu ustalenia oceny, o której mowa  w ust. 1, składa się u Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor Zespołu powołuje komisję, która ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

4.      W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Zespołu – jako przewodniczący komisji,

2)      wychowawca klasy,

3)      wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie,

4)      pedagog,

5)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)      przedstawiciel Rady Rodziców.

 

5.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej.

 

6.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            § 78                    

 

1.        Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

2.        Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się następujące zasady:

1)                 zapoznanie Rady Pedagogicznej, Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i uczniów z jego treścią na początku roku szkolnego;

2)                 udostępnienie statutu w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły oraz wszystkim zainteresowanym do wglądu.

 

§ 79                      

 

1.        Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Statut przyjęto do stosowania Uchwałą NR 19/2014 Rady Pedagogicznej  Zespołu Szkół  w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2015 r.