Druk zgłoszenia do świetlicy

                                                                                                                                                                             ……………….., dn. …………..

 

                                                                          

                         Zgłoszenie ucznia kl. …….. do zajęć świetlicowych

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………..………… – ucz. kl. ……..  do świetlicy     

                 (imię, nazwisko dziecka)  

 

w roku szkolnym 20…/20…..  w godzinach od ……….. do ………….

 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Jako rodzic/prawny opiekun zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu świetlicy oraz osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z ww. zajęć.

 

 

                                                                                                                                    …………………………………………

                                                                                                                                                                                                (Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)