KONKURSY

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego – V edycja –

„Młodzi bohaterowie literaccy na tropie…”

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie

 

Cele konkursu:

1.      Popularyzowanie  polskich powieści przygodowych dla młodzieży.

2.      Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych (odbiór i analiza różnych tekstów kultury, umiejętności językowych).

3.       Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

4.      Przygotowanie do wystąpień publicznych.

5.      Kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru dzieła literackiego oraz rozwijanie umiejętności analitycznych.

6.      Uwrażliwienie na wychowawcze i estetyczne walory utworów literackich i filmowych.

 

Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Doliny Strugu.

Termin i miejsce: 07.06.2016r., godz. 9.30; Zespół Szkół w  Chmielniku - Gimnazjum im. Szarych Szeregów   w Chmielniku

Regulamin:

1.      Uczestnikami konkursu mogą być:

a)      uczniowie szkół podstawowych – kl. V-VI ( I kategoria )

b)      uczniowie szkół gimnazjalnych – kl. I-III ( II kategoria )

2.      Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:

I – część pisemna (test ze znajomości treści filmu, książek i informacji ze stron www. uwzględnionych w punkcie 8. niniejszego regulaminu).

II – część ustna (odpowiedzi na trzy wylosowane pytania, za każdą poprawną odpowiedź będzie można otrzymać 3 pkt.).

3.      W części pisemnej konkursu uczestniczą wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu. Do części ustnej przechodzi max. 20. uczestników – 12. uczniów ze szkół podstawowych (uczestnicy, którzy otrzymali najwyższe wyniki w części pisemnej) oraz 8. uczniów z gimnazjów  (z najwyższymi wynikami z części pisemnej).

4.      Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie (dwie kategorie wiekowe - szkoły podstawowe i gimnazja)

5.      Szkoła może zgłosić trzech uczniów.

6.      Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wyników za część ustną i pisemną.

7.      Udział w konkursie należy zgłosić do 31.05.2016r. (telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie )

-  telefon: 17 2296649,

 - e-mail:zschmiel@intertele.pl

-  adres: Zespół Szkół w Chmielniku

                   36-016 Chmielnik 41

 

8.      Utwory konkursowe:

a)      literackie:

1.      Edmund Niziurski, „Klub włóczykijów, czyli trzynaście przygód stryja Dionizego”, wydanie dowolne;

2.      Arkadiusz Niemirski, „ Testament bibliofila”, wydanie dowolne;

                           3.      Katarzyna Majgier, „Tajemnice starego pałacu. Duch z Niewiadomic”, wydanie dowolne;

b)      filmowe: „ Klub włóczykijów”, reż. Tomasz Szafrański, Polska 2015;

c)      informacje o autorach książek zamieszczone na stronach: www.niemirski.com; http://culture.pl/pl/tworca/edmund-niziurski; http://katarzyna.majgier.pl;

Konkurs ten znajduje się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum".

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

                                                       Organizatorki: Daria Głodowska, Barbara Piernicka


Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego – IV edycja –

 „Literacka podróż z Panem Samochodzikiem”

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie

 

Cele konkursu:

1.      Popularyzowanie  polskich powieści przygodowych dla młodzieży.

2.      Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych (odbiór i analiza różnych tekstów kultury, umiejętności językowych)

3.       Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

4.      Przygotowanie do wystąpień publicznych.

5.      Kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru dzieła literackiego oraz rozwijanie umiejętności analitycznych.

6.      Uwrażliwienie na wychowawcze i estetyczne walory utworów literackich i filmowych.

 

Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Doliny Strugu.

Termin i miejsce: 09.06.2015r., godz. 9.30;   Zespół Szkół w  Chmielniku - Gimnazjum im. Szarych Szeregów   w Chmielniku

Regulamin:

1.      Uczestnikami konkursu mogą być:

a)      uczniowie szkół podstawowych – kl. V-VI ( I kategoria )

b)      uczniowie szkół gimnazjalnych – kl. I-III ( II kategoria )

2.      Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:

I – część pisemna (test ze znajomości treści filmu, książek i informacji ze stron www. uwzględnionych w punktach 8 i 9 niniejszego regulaminu).

II – część ustna (odpowiedzi na trzy wylosowane pytania, za każdą poprawną odpowiedź będzie można otrzymać 3 pkt.).

3.      W części pisemnej konkursu uczestniczą wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu.
Do części ustnej przechodzi max. 20. uczestników – 12. uczniów ze szkół podstawowych
 (uczestnicy, którzy otrzymali najwyższe wyniki w części pisemnej) oraz 8. uczniów
z gimnazjów  (z najwyższymi wynikami z części pisemnej).

4.      Uczestnicy biorą udział w konkursie indywidualnie (dwie kategorie wiekowe - (szkoły podstawowe i gimnazja)

5.      Szkoła może zgłosić trzech uczniów.

6.      Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wyników za część ustną i pisemną. Konkurs ten znajduje się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum".

7.      Udział w konkursie należy zgłosić do 22.05.2015r. (telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie )

-  telefon: 17 2296649,

 - e-mail:zschmiel@intertele.pl

-  adres: Zespół Szkół w Chmielniku

                   36-016 Chmielnik 41

8.      Utwory konkursowe:

a)      literackie:

Zbigniew Nienacki, „Pan Samochodzik i Templariusze”, „Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”,   „Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic”, wydania dowolne

b)      filmowe

„Pan Samochodzik i praskie tajemnice”, reż. K. Tarnas, rok. prod. 1988

 

9.      Bibliografia:

 http://www.nienacki.art.pl

www.wikipedia.pl  - hasło: Zbigniew Nienacki

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

 

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ DYPLOMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

 

                                                       Organizatorki: Daria Głodowska, Barbara Piernicka


REGULAMIN GMINNEGO PRZEGLĄDU

POD HASŁEM

„Każdy ma talent, mam i ja!”

 

 

Postanowienia wstępne:

 1. Gminny przegląd organizowany jest pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Chmielnik – Pana Krzysztofa Grada.
 2. Miejsce przeglądu – Zespół Szkół w Chmielniku
 3. Termin organizacji przeglądu: 18.03.2014r.
 4. Planowana godzina rozpoczęcia przeglądu: 11.30
 5. Przegląd jest ogłoszony przez Zespół Szkół w Chmielniku i przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Chmielnik.
 6. Regulamin określa: cele przeglądu, warunki uczestnictwa.

 

Cele przeglądu:

Celem przeglądu „Każdy ma talent, mam i ja!” jest w szczególności:

 • ukazanie talentów, zdolności i umiejętności młodych ludzi jako alternatywy spędzania czasu wolnego w aktywny sposób, a tym samym zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodych ludzi
 • doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności
 • podniesienie poczucia własnej wartości poprzez rozwijanie posiadanych talentów
 • kształtowanie świadomości swoich mocnych stron w perspektywie przyszłych wyborów życiowych

 

 

 Zadanie konkursowe może być realizowane poprzez zaprezentowanie, np. :

 • śpiewu
 • gry
 • recytacji
 • tańca
 • aktorstwa
 • innych umiejętności zaprezentowanych np. w formie pokazu, prezentacji multimedialnej, filmu itp.

 

 Liczymy na oryginalność i kreatywność uczestników.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 • Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest przedłożenie oświadczenia podpisanego przez rodziców (wzór – załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • Chęć zabawy, odwaga i talent
 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy Chmielnik  
 • Z każdej szkoły w przeglądzie może wziąć udział maksymalnie 4 osoby
 • Każdy uczestnik osobiście prezentuje jeden talent
 • Czas prezentacji do 5 minut.

 

 

 

Zasady zgłaszania uczestników:

 

 1. Uczestników należy zgłaszać osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: zschmiel@intertele.pl lub drogą telefoniczną - nr tel. 17 22 96 649 do dnia 07.03.2014 r. (karta zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imiona i nazwiska uczestników,
  • szkołę i klasę do której uczeń uczęszcza,
  • prezentowany talent,
  • sposób prezentacji,
  • imiona i nazwiska opiekunów
  • sprzęt potrzebny do prezentacji talentu

 

Postanowienia końcowe

 1. Przegląd odbędzie się 18.03.2013 r. o godz. 11.30 w Zespole Szkół w Chmielniku.
 2. Organizator w miarę możliwości gwarantuje sprzęt niezbędny do prezentacji
 1. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatora.
 2. Wszyscy uczestnicy przeglądu zostaną nagrodzeni.
 3. Dodatkowo przedstawiciele publiczności w tajnym głosowaniu będą mieć możliwość przyznania jednej Nagrody Publiczności dla najciekawszego prezentowanego talentu. W przypadku równej liczby głosów dla każdego z prezentowanych talentów nagroda nie zostanie przyznana.

 

Informacje o konkursie

 a) Informacja o konkursie oraz Regulamin zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Chmielniku oraz podane do wiadomości wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Chmielnik.

 b) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 2296649. Osoba do kontaktu: Katarzyna Kwiatkowska.

 

 WSZYSTKICH SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU I GWARANTUJEMY UDANĄ ZABAWĘ!

 

 

                                 Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

 

 

Szkoła, klasa

 

 

 

 

Prezentowany talent

 

 

 

 

 

Sposób prezentacji

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

 

 

Sprzęt potrzebny do prezentacji talentu

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

………………………………                                                                                             …………………….

(imię, nazwisko uczestnika przeglądu)                                                                                            (data)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w gminnym przeglądzie talentów pod hasłem „Każdy ma talent, mam i ja!” organizowanym pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Grada – Wójta Gminy Chmielnik przez Zespół Szkół w Chmielniku i akceptuję Regulamin przeglądu.

 

 • Jednocześnie oświadczam, że przygotowana przez moje dziecko prezentacja nie narusza żadnych praw, zgadzam się, aby Organizator wykorzystał ją w celach informacyjno-promocyjnych.

 

 • Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach informacyjno-promocyjnych związanych z przeglądem talentów „Każdy ma talent, mam i ja!”.

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeglądu oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z  gminnym przeglądem talentów pod hasłem „Każdy ma talent, mam i ja!” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

 

………………………………….

 (Data i podpis rodzica)


                                                                                                                                                                                                

 

Turniej Piłki Siatkowej w ramach projektu

 „Wiem, gdzie szukać pomocy w razie przemocy – program profilaktyczno-informacyjny na terenie Gminy Chmielnik”

 

Cel imprezy :

 1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci
  i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik
 2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w imprezach sportowych
 3. Promowanie zdrowego stylu życia.
 4. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
 5. Integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

 

Organizator : Gmina Chmielnik / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku

 

Termin: 22 października 2013r. szkoły podstawowe

                23 października 2013r. gimnazjum

 

Miejsce: obiekty sportowe przy Zespole Szkół w Chmielniku

 

Uczestnicy:  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum

 

Program zawodów :

 

12.30 - Przybycie uczestników Turnieju

 

13.00 - Uroczyste otwarcie Turnieju

 

13.30 - 17.30  Rozgrywanie zawodów wg systemu "każdy z każdym"

 

17.45 - Wręczenie nagród

 

18.00 - Oficjalne zakończenie zawodów

 

 

Sposób przeprowadzania zawodów:

 

 1. Kategoria szkoły podstawowe :
 1. Zawody prowadzone są zgodnie z przepisami gry w mini piłkę siatkową PZPS.
 2. Gra prowadzona jest  w 4 osobowych zespołach (do 2 wygranych setów do 15, przy czym 15 pkt. jest punktem kończącym seta), w przypadku remisu ewentualny
  3 set - tie-break, grany do 10 (z zachowaniem 2 punktów przewagi).
 3.  Siatka zawieszona na wysokości 2,30 m. Piłka typu Molten rozmiar 5.
 4. Zmiany przeprowadzone będą wg zmian hokejowych z zachowaniem obecności na placu gry min. 1 dziewczynki.
 5. Drużyna zgłaszająca się do zawodów składa się z 8 osobowej reprezentacji danej szkoły (min. 2 dziewczyny w składzie)

 

 1. Kategoria gimnazjum :

- dziewczęta

- chłopcy

 1. Zawody prowadzone są zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową PZPS.
 2.  Gra prowadzona w  6 osobowych zespołach (chłopcy i dziewczęta), do 3 wygranych setów do 25, (w przypadku remisu ewentualny 5 set - tie-break grany do 15 z zachowaniem 2 punktów przewagi).
 3. Siatka zawieszona na wysokości 2,35 m. Piłka typu Molten rozmiar 5.
 4.  Zmiany zgodne z przepisami PZPS.
 5. Drużyna zgłaszająca się do zawodów składa z 10 osobowej reprezentacji danej szkoły.

 

Regulamin :

1. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisem opiekuna oraz dyrektora  szkoły.

2. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymacje szkolną.

3. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie posiadający zgody rodziców
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach sportowych.

4. Zawodników - uczestników zawodów obowiązuje strój i obuwie sportowe.

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny zły stan zdrowia lub ukryte choroby uczestnika zawodów.

7. Za drużynę odpowiada opiekun szkoły.

8. Za rzeczy pozostawione w szatni organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 9. Zgłoszenia należy przesłać na adres zschmiel@intertele.pl

10.Termin wysyłania i potwierdzenia zgłoszenia w zawodach do 17 października 2013.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu i warunków bez podania przyczyn.

12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Informacje szczegółowe można uzyskać :

tel. 17 22 96 649

                                            SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


 

Szkolna Olimpiada dla uczniów szkół podstawowych  – Chmielnik 2013

Olimpiada została objęta Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Chmielnik Pana Krzysztofa Grada

 

Termin – 12  czerwca 2013r.

Miejsce – obiekty sportowe przy Gimnazjum w Chmielniku.

Uczestnicy –uczniowie szkół podstawowych. Drużyna składa się z 4 dziewcząt + 4 chłopców oraz 1 dziewczynka i 1 chłopiec jako rezerwowi. Do każdej konkurencji szkoła wystawia dowolnych 8 zawodników (4+4) z 10 zgłoszonych. Zawody przewidziane są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

 

Program zawodów :

Zabawy przeprowadzone będą na boisku szkolnym, na odcinku ok. 20m (w razie złej pogody na sali gimnastycznej lub innym terminie).

Przyrządy dla każdego zespołu :

2 piłki do mini siatkówki, 2 piłki do mini koszykówki, pałeczka sztafetowa, szarfa, 16 piłeczek palantowych, worek, 2 pachołki, 2 ringo

 

Zabawy :

 1.  Sztafeta

Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik z pałeczką sztafetową w ręce biegnie, w odległości ok. 10m okrąża słupek, omija półmetek (20m) i biegnie prosto do mety podając pałeczkę następnemu zawodnikowi.

 

 1. Dodawanie skoków

Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik wykonuje skok w dal obunóż z miejsca. Drugi zawodnik skacze z miejsca lądowania pierwszego zawodnika itd. Pomiaru dokonuje się do ostatniego śladu. O kolejności decyduje suma kroków całej drużyny.

 

 1. Zmiana piłek

Ustawienie drużyn w rzędach. Za półmetkiem (20m) 2 dwóch kółkach ringo ustawionych koło siebie leżą dwie piłki koszykowe. Pierwsze stojące dziecko w rękach 2 piłki siatkowe. Na sygnał sędziego zawodnik biegnie z piłkami do półmetka, tam zamienia piłki siatkowe na koszykowe i z koszykowymi wraca do swojej drużyny, by przekazać je kolejnemu uczestnikowi sztafety. W ten sposób startują wszyscy zawodnicy. Piłki muszą leżeć w kółeczkach. Obowiązują mini piłki.

 1. Bieg w workach

Ustawienie drużyn w rzędach. Pierwszy zawodnik stoi w worku. Na sygnał startera biegnie w worku do półmetka (10m) omija go i biegnie w worku do mety, tam wychodzi z worka i podaje go następnemu zawodnikowi (pozostali zawodnicy mogą pomagać wchodzić i wychodzić z worka). Technika dowolna – bieg lub skoki. Worek przez cały czas trwania konkurencji powinienem być trzymany powyżej kolan.

 

 1. Rzuty do żywego  kosza

Opiekun stoi w kole (z szarfy) w odległości ok. 10 m przed swoim zespołem. Każdy zawodnik ma po 2 piłeczki palantowe (tenisowe).  W ciągu 20 sekund zawodnicy rzucają piłeczki do worka trzymanego przez opiekuna. Dopuszcza się wykroczenie 1 nogą poza koło z szarfy. Rzut celny przy opuszczeniu koła przez opiekuna jest nieważny. Każdy zawodnik może rzucać do „kosza” tylko 1 raz dwoma piłeczkami (nie może zbierać  piłeczek w przypadku rzutów niecelnych i jeszcze raz rzucać). O zajętym miejscu decyduje liczba piłeczek znajdujących się w worku.

 

 1. Bieg z szarfami

Ustawienie zespołów w rzędach. Pierwszy zawodnik biegnie, w odległości ok. 10 m leży szarfa, która należy przewlec przez siebie od dołu i nałożyć na pachołek, omija półmetek (20 m), w drodze powrotnej przewleka szarfę od góry i również nakłada na pachołek. Minięcie linii mety jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji przez następnego zawodnika.

 

 1. Strzały na bramkę

Każdy zawodnik strzela rzuty karne piłką do siatkówki na dużą bramkę (odległość 7 metrów ). Za celny strzał uważa się wtedy , gdy piłka od momentu kopnięcia do bramki, nie dotknie ziemi (musi przelecieć w powietrzu)

 

Sposoby przeprowadzania zawodów:

Zawody przeprowadzane będą z udziałem wszystkich startujących drużyn lub w dwóch grupach. Przy każdym zespole stoi sędzia oraz opiekun zespołu. Ostatni zawodnik powinien być oznaczony szarfą.

O kolejności drużyn decydują czasy lub miejsca.

Każda konkurencja jest punktowana w zależności od ilości startujących drużyn np. Przy 5 drużynach:

I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 4 pkt. itd.

Regulamin ustalony na podstawie konkurencji SZS „Baw się razem z nami”.