Regulaminy i zarządzenia

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY

W CHMIELNIKU

z dnia  26 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku dziennika elektronicznego

 

 Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646)  zarządzam co następuje:

§1

Od 1 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku wprowadza się dodatkowo dziennik elektroniczny jako dodatkową formę prowadzenia w szkole  dokumentacji przebiegu nauczania.

§2

W związku z §1 wprowadza się "Regulamin Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku", stanowiący odrębny dokument.

§ 3

 Zobowiązuję wszystkich nauczycieli realizujących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1  im. por. Jana Bałdy w Chmielniku do bieżącego i systematycznego prowadzenia dziennika elektronicznego w ramach platformy uonetplus-vulcan.

§ 4

Uprawnienia administratora e - dziennika otrzymuje wicedyrektor Szkoły Pan Witold Rak.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia .


ZARZĄDZENIE NR 12/2018

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU

Z DNIA 22.05.2018 R.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Działając na podstawie art. 8, ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 roku poz. 592 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dni 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 854 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku Regulamin Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych stanowiący odrębny dokument.

§2

Traci moc Regulamin ZFŚS z dnia 1 marca  2016 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2018 roku.

 

Zapoznałam (-em) się:

 


 

ZARZĄDZENIE NR 13/2018

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU

Z DNIA 22.05.2018 R.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1

im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

  Działając na podstawie  ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487), ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku Regulamin Pracy. Treść Regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia tego faktu na piśmie.

§ 3

 Traci moc  Regulamin Pracy Szkoły w Chmielniku wprowadzony Zarządzeniem dyrektora z dnia 01.12.2011 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania ogłoszenia.

 


Regulamin realizacji

projektów edukacyjnych

w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

 

I. Ustalenia ogólne

 

1.      Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

2.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

 

3.      Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

 

4.       Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

5.      W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

6.      Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

 

7.      W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

 

8.      Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna projektu.

 

9.      Uczniowie mogą realizować projekty w grupach projektowych liczących od 3 do 6 uczniów z zastrzeżeniem, że mogą to być grupy międzyoddziałowe.

 

10.  Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klas o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z regulaminem.

 

11.  Wychowawca przekazuje rodzicom informację o zasadach realizacji projektu na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 

12.  Ten sam projekt może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka grup projektowych.

 

13.  W przypadku gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu, nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt, nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

14.   Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

 

15.   Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Statucie szkoły.

 

16.   Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

II. Rola nauczycieli

 

  1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

 

  1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji.

 

  1. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:

·   wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,

·   omówienie zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

·   opracowanie karty projektu i innych dokumentów (kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu ) o ile taka potrzeba zachodzi,

·   prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

·   monitorowanie jego realizacji,

·   ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

 

  1. Nauczyciele są zobowiązani do udzielenia wsparcia zespołowi projektowemu w realizacji projektu.

 

  1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:

·   poinformowania uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

·   prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem projektu,

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom,

·   komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,

·   prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego.

 

III. Zadania uczniów realizujących projekt

 

1.      Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

 

2.      Wspólne z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

 

3.      Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.

 

4.      Prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie i miejscu uzgodnionym z opiekunem projektu.

 

IV. Realizacja projektów

 

1.      Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po

rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nim udział.

 

2.      Dyrektor szkoły zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

 

3.      Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu lub innych nauczycieli.

 

 

V. Zakończenie projektu i prezentacja

 

1.      Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin powinny być

określone przez opiekuna projektu.

 

2.      W prezentacji mogą uczestniczyć inni uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

 

VI. Ocena projektu

 

1.      Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

 

2.      Kryteria oceny projektu powinny zawierać:

·   sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu),

·   wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były zaplanowane i powstały,

·   sposób prezentacji projektu,

·   pracę zespołową i indywidualną ucznia

·   samoocenę uczniów.

 

3.      Ocena realizacji projektu dla każdego ucznia zawiera stwierdzenie uogólniające: zaliczył/ nie zaliczył udziału w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

4.      Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu uczniowi wpisywana jest ocena cząstkowa do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wtedy opiekun projektu (jeśli jest także nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu.

 

5. Opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ustnej ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, w której znajdzie się informacja o osiągniętych celach, mocnych i słabych stronach, popełnianych błędach i sposobach ich wyeliminowania.

 

VII. Ustalenia dodatkowe

 

1.      Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodzica.

 

2.      Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu  w późniejszym terminie na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne).

 

3.      Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektów.

 

4.      Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu.

 

5.      Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

Załączniki:

 

(propozycja do wykorzystania lub adaptacji do własnych potrzeb nauczyciela i konkretnego zespołu uczniowskiego wykonującego określony projekt):

Nr 1 – Karta pracy nad projektem

Nr 2 – Karta samooceny ucznia

Nr 3 – Arkusz oceny umiejętności ucznia doskonalonych podczas realizacji całego projektu

Nr 4 – Kontrakt

 

Powyższy Regulamin został przedstawiony Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 31 września 2015 r. Obowiązuje od 01.09.2015 roku.

 

 


Regulamin

dowozu i odwozu dzieci i uczniów  

Zespołu Szkół w Chmielniku

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 3 oraz art. 14 a, ust. 1 p-kt 2ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 42, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)

W myśl powyższego, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dla dzieci i uczniów, których droga do placówki przekracza :

- 3 km w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli  oraz uczniów klas I- IV szkół podstawowych

- 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

           - szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół  w Chmielniku

           - uczniu, należy przez to rozumieć ucznia klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum oraz dziecko 5. – 6. letnie uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1  im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

          - dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku.

                                                                         § 1

Przepisy ogólne

1. Organizatorem dowozu dzieci z miejscowości wchodzących w skład  obwodu szkoły  jest Zespół Szkół  w Chmielniku, która w drodze zapytania ofertowego wyłania przewoźnika.

Szkoła zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:

-  3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkoły podstawowej,

-  4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych

-  3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich)

Dzieci i uczniowie nie spełniające powyższych wymogów, w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z organem prowadzącym,  mogą korzystać z bezpłatnego dowozu.

2. Listę uczniów dowożonych, godziny odjazdów oraz przystanki ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 sierpnia  każdego roku i przekazuje przewoźnikowi.

3. Z dowozu szkolnego  może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.

4.  Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.

5. Kierowca busa odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz dzieci i  uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy.

6. Szkoła ma obowiązek reagowania, zgodnie z zapisem w WSO, na uwagi opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

7. Regulamin obowiązuje organizatora dowozu, przewoźnika wykonującego usługę dowozu dzieci i uczniów, opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad dziećmi i uczniami oraz rodziców uczniów korzystających z dowozu.

§ 2

Szkoła

1. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje pomoc nauczyciela, która odprowadza dzieci do szatni, a następnie przekazuje pod opiekę nauczycielowi. Na uczniów oczekuje nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu szkolnym.

2. Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej. Zadaniem nauczyciela świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami aż do czasu odebrania ich ze szkoły przez opiekuna odwozu.  

3. Osoba sprawująca opiekę w czasie dowozu i odwozu jest w pełni odpowiedzialna za powierzoną jej grupę dzieci. W czasie dowozu - w momencie wejścia dzieci do busa, a podczas odwozu z chwilą przekazania ich przez nauczyciela świetlicy. W drodze z przystanku do domu odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.

4.  Uczniów poniżej 10-go roku życia odbiera z busa rodzic lub  prawny opiekun. W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do organizatora dowozu skąd po interwencji odbierają go rodzice.

§ 3

Uczeń

1. Prawa i obowiązki dzieci i uczniów objętych dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:

 

Uczniowie dowożeni do szkoły busem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

Uczeń ma prawo do:

 a) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania i wysiadania  do/z busa;

 b) zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;

d) opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia do busa.

 2. Z dowozu  szkolnego  może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza, Zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 7 września każdego roku szkolnego ( w roku szkolnym 2013\2014 do dnia 10 lutego 2014 r.).

3. Uczeń wraz z rodzicami na początku każdego roku szkolnego podpisuje zobowiązanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, brak akceptacji Regulaminu lub niedostarczenie do szkoły (do której uczeń uczęszcza) zobowiązania w wyznaczonym czasie, jest równoznaczne z rezygnacją z dowożenia ucznia do szkoły.

4. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

5. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

-  wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu lub pod jego nieobecność,

-  wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu ,

- zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

-  żądać zatrzymania autobusu  miejscu do tego nie przeznaczonym,

-  dokonywać zniszczeń w autobusie

-  rozmawiać z kierowcą.

6. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z busa tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu miejscu.

7. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, czekają aż opiekun przeprowadzi ich.

8. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

9. Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

10. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie  bezpośrednio na lekcje.

11. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub w innym miejscu wyznaczonym przez organizatora.

12. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć, uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.

13. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on do zgłoszenie swojego spóźnienia nauczycielowi, innemu  pracownikowi szkoły lub dyrektorowi szkoły.

14. Niedopuszczalne jest, aby uczeń: opuścił teren szkoły - czekając na odjazd busa, wychodził z busa w trakcie oczekiwania na jego odjazd, naruszał czyjąś nietykalność, traktował pojazd jak salę gimnastyczną (biegał podczas jazdy, czy postoju, skakał po siedzeniach, wychylał się, wyskakiwał z busa, stał na schodach w czasie jazdy), zmieniał miejsce bez zgody opiekuna, przywłaszczył sobie cudzą własność, nie zachowywał porządku w busie (śmiecił, niszczył wyposażenie, hałasował, używał niecenzuralnych słów), traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał wykonania polecenia, itp.). Dzieci i uczniów w busie obowiązuje pełna kultura osobista.

15. Niedozwolone jest używanie przez uczniów w czasie dowozu telefonu komórkowego niezgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem przez: zbyt głośne ustawienie dzwonka, zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki, aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna), filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w busie.

16. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.

17. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami :

-  ustnym upomnieniem opiekuna,

-  powiadomieniem wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły o niewłaściwym zachowaniu,

-  wpisaniu uwagi do zeszytu uwag,

-  rozmową z dyrektorem,

-  wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły.

Za szczególnie rażące wykroczenie uczeń może zostać wykluczony z dowozu (czasowo lub na stałe) z pominięciem wcześniejszych punktów.

§ 4

Rodzice/opiekunowie prawni

1.  Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku busa aż do momentu przekazania dziecka opiekunowi przejazdu oraz  za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.

2.  Dzieci 5 i 6 letnie dojeżdżające busem  muszą być przyprowadzane przez rodziców/prawnych opiekunów  na wyznaczony przystanek i osobiście odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów z tego samego przystanku po zakończonych zajęciach. Jeśli rodzic/prawny opiekun nie przyjdzie po dziecko, dziecko będzie odwiezione do szkoły. Rodzic /prawny opiekun może upoważnić inne osoby dorosłe do przyprowadzania i odprowadzania dziecka do autobusu szkolnego.

3.  Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w busie (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).

4.   Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

5.   Rodzice dzieci, które nie są zapisane do świetlicy szkolnej  ponoszą pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo swojego dziecka od momentu zakończenia zajęć do odjazdu busa szkolnego załącznik nr 2. Nauczyciel świetlicy wyznaczony  do odprowadzenia dzieci do odwozu, nie jest zobowiązany do szukania ucznia, który nie stawił  się o wyznaczonej porze odjazdu.

§ 5

Opiekun dowozu/kierowca

1.  Bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w harmonogramie dowozu.

2. Opiekun zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:

a) w czasie jazdy opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub tylnej części busa, tak aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów,

b) dopilnowuje, aby uczniowie siedzieli w busie w sposób nie grożący kontuzją (twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu, przemieszczać się w czasie jazdy),

c)  nie wolno mu  dopuścić do wysiadania uczniów z busa przed dojazdem do przystanku,

d) przekazuje uczniów z busa pod opiekę osób wyznaczonych przez dyrektora szkoły do szkoły,

e) po zatrzymaniu się busa na przystanku opiekun jest zobowiązany sprawdzić, czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę jezdni, opiekun przeprowadza ich,

f) w przypadku awarii busa lub opóźnienia powyżej 15 minut, spowodowanego innym zdarzeniem losowym, opiekun informuje o tym fakcie szkołę,

g) w przypadku awarii busa opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego, którym jedzie z nimi w dalszą trasę,

h) opiekun na bieżąco informuje dyrektora placówki lub wychowawcę klasy o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem,

3. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu do autobusu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły.

4. Kierowca busa zobowiązany jest podejmować, wspólnie z opiekunem, działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

5.  Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do busa do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia busa przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

6. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest przewoźnik.

§ 6

Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin zostanie przedstawiony wszystkim uczniom dowożonym oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego (w roku szkolnym 2013/2014 do 10 lutego).

 -    Ponadto Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.zschmielnik.ostnet.pl oraz u dyrektora szkoły.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują:

-   podczas trwania dowozów – opiekun wraz z kierowcą,

-   w innym czasie -  organizator dowozów.

3. Zmiany zapisów niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2014 r.

 

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu  dowozu i odwozu dzieci i uczniów

Zespołu Szkół w Chmielniku

 

 

ZOBOWIĄZANIE

 

Niniejszym akceptuję  i zobowiązuję się , a tym samym  zobowiązuję    syna /córkę *

..........................................................................................................................

ucznia/uczennicę* klasy ................. ,  korzystającego z dowozu szkolnego organizowanego przez Zespół Szkół w Chmielniku  w roku szkolnym …..........................do przestrzegania Regulaminu dowozu i odwozu dzieci uczniów Zespołu Szkół w Chmielniku  począwszy od dnia 10.02.2014r.

 

- Podpisy - rodzice/opiekunowie prawni/* ................................................

 

-  Podpis uczeń/uczennica*             ................................................

 ………………………………………………..

                                                                 miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu  dowozu i odwozu dzieci i uczniów

Zespołu Szkół w Chmielniku

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że moje dziecko ................................................................................... ucz. klasy .........  nie jest zapisane do świetlicy szkolnej zgodnie z moją decyzją i w związku z tym ponoszę za nie pełną odpowiedzialność od momentu zakończenia lekcji do odjazdu autobusu szkolnego.

 

 

 

...................................................                                    ...................................................

miejscowość i data                                                                

…………………………………….

 

  Czytelny podpis rodziców