REKRUTACJA

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZK. 2018/2019


ZARZĄDZENIE NR 10/2018

Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 19lutego 2018 roku

w sprawie: określenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów
            przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
na terenie Gminy Chmielnik

 

            Na podstawie art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 152 w związku z art. 131 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielnik zarządza co następuje:

 

§1

Dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chmielnik ustala się wzór wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, stanowiący załącznik nr 1.

 

§2

Dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik ustala się wzory dokumentów:

1.      Zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 2.

2.      Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 3.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Chmielnik

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik nr 1

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………………………………………………

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Data urodzenia

 

 

PESEL dziecka, a w przypadku braku PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki/ opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                             i numery telefonów kontaktowych

 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                              i numery telefonów kontaktowych

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X”
w kolumnie po prawej stronie)

I.                   Kryteria obowiązkowe

(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm. )

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

10 pkt.

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

Załącznik:orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik:orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Załącznik:orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Załącznik:prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica - oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

10 pkt.

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Załącznik: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

 

II.                Kryteria dodatkowe

1.

Dzieci urodzone w 2015 r. , w 2014 r., w 2013 r. lub w 2012 i zamieszkałe w obwodzie szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkoła obwodową

 

25 pkt.

 

2.

Dzieci urodzone w 2015 r., w 2014 r., w 2013 r. lub 2012 r.

 

20 pkt.

 

3.

Dzieci obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, studiujących lub uczących się w systemie dziennym

 

Załącznik:oświadczenie o zatrudnieniu lub o studiowaniu w systemie dziennym – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

15 pkt.

 

4.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w placówce prowadzącej oddziały, przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie

 

Załącznik:oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata do oddziału/punktu – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

10 pkt.

 

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do innych oddziałów–nie więcej niż 3 – należy określić kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną).

Nazwa i adres placówki1)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Pouczenie:

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz. 59).

2.       Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku są dyrektorzy szkół podstawowych, wskazani w niniejszym wniosku.

Oświadczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………                 ………………………….                    ………………………………

            data                                         podpis matki-opiekunki prawnej                                                 podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do oddziałów przedszkolnym/ punktu przedszkolnego oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

………………….                    ………………………….                    ……………………………

            data                                         podpis matki-opiekunki prawnej                                                 podpis ojca/opiekuna prawnego

 

1)Nazwa i adres publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik:

·         Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 41.

·         Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca w. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 316.

·         Oddziały Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku: z siedzibą w Chmielniku, z siedzibą w Błędowej Tyczyńskiej; 36-016 Chmielnik 169a

·         Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47,

·         Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139.

 

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE DO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ………………………………………………………………………

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zgłoszenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
Zgłoszenie  o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami .

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Data urodzenia

 

 

PESEL dziecka, a w przypadku braku PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW KANDYDATÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki/ opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                             i numery telefonów kontaktowych

 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                              i numery telefonów kontaktowych

 

Pouczenie:

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrze związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. , poz. 59).

2.       Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor szkoły podstawowej do której zgłoszenie zostało złożone.

Oświadczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………                 ………………………….                    ………………………………

            data                                       podpis matki-opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu o przyjęcie kandydata  do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922)

………………….                               ………………………….                               ……………………………

data                                       podpis matki-opiekunki prawnej                    podpis ojca/opiekuna prawnego

 

 

Załącznik nr 3

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………………………………………………

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wniosek dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Data urodzenia

 

 

PESEL dziecka, a w przypadku braku PESEL- seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW KANDYDATÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko matki/ opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                             i numery telefonów kontaktowych

 

Imię i nazwisko ojca/ opiekuna

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej                              i numery telefonów kontaktowych

 

 

Informacje o spełnianiu kryteriów określonych przez organ prowadzący

Kryteria

1.

Zamieszkanie na terenie Gminy Chmielnik

 

Załącznik: Oświadczenie o miejscu zamieszkania jeżeli jest inne niż miejsce zameldowania – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

25

 

2.

Spełnianie obowiązku szkolnego w placówce przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do tej placówki

 

Załącznik:Oświadczenie o spełnianie obowiązku szkolnego w placówce przez rodzeństwo kandydata do placówki – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

25

 

3.

Kandydat spełniał obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej szkole

 

 

20

 

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

 

Załącznik: Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu należytej opieki  - oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

15

 

5.

Miejsce pracy rodziców lub jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Chmielnik

 

Załącznik: Oświadczenie o miejscu zatrudnieniu  - oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

10

 

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

5

 

 

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do innych szkół –nie więcej niż 3 – należy określić kolejność wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną).

Nazwa i adres placówki1)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Pouczenie

1.       Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrze związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. , poz. 59).

2.      Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku są dyrektorzy szkół podstawowych do których wniosek został złożony.

Oświadczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………                 ………………………….                    ………………………………

            data                                       podpis matki-opiekunki prawnej                      podpis ojca/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie kandydata  do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 922).

 

………………….                               ………………………….                               ……………………………

data                                       podpis matki-opiekunki prawnej                    podpis ojca/opiekuna prawnego

 

1)Nazwa i adres publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik:

·         Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Por. Jana Bałdy w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 41

·         Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 316.

·         Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 169a

·         Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47,

·         Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139.