REKRUTACJA

 

 

Regulamin rekrutacji

do oddziałów przedszkolnych

w Zespole Szkół w Chmielniku–

Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

na rok szkolny 2014/2015

 

Na podstawie rozdziału 2a ustawy  z dnia 7 września 1991r (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).; w związku z  art. 6 ust.1-3 oraz art.16 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw ( DZ.U. z 2014r. poz. 7)

w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Chmielnik zarządzam co  następuje:

 

§1

1. Do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Chmielnik

 

§2

1. Rodzice dzieci, które kolejny rok kontynuują uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, składają dyrektorowi szkoły deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji - załącznik nr 1.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka  do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku składają do dyrektora szkoły wniosek - załącznik nr 2.

3. Wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.

 

§3

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik i składających wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku przewyższa liczbę wolnych miejsc, jakimi dysponuje szkoła, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

 • kandydat -  oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
 • wielodzietności rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
 • samotne wychowywanie dziecka - które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Zespół Szkół w Chmielniku - Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

Dzieci urodzone w II półroczu 2008r lub w 2009r. i zamieszkujące w obwodzie szkoły prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata

25p

Dzieci urodzone w II półroczu 2008r. lub w 2009r.

20p

Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

15p

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie w placówce prowadzącej oddziały

10p

 

2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce oddziału przedszkolnego na liście preferencji kandydata.

§4

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Chmielnik

 1. Dzieci zamieszkałe na terenie poza Gminą Chmielnik mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła ta nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Chmielnik ubiegających się o przyjęcie do  oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

§5

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Zespół Szkół w Chmielniku - Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

 

 

 

§6

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego oraz 2 członków komisji.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 4. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 5. przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego  wniosku przez rodzica kandydata;
  1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

§7

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie zgadza się z decyzją dyrektora szkoły, może złożyć skargę  do sądu administracyjnego.

 

§8

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty:
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -  załącznik nr 3;
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik nr 4;
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866);
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu  w systemie dziennym;
  1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  3. Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej szkoły www.zschmielnik.ostnet.pl  lub w siedzibie szkoły.

§9

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2014/15

Lp.

Postępowanie rekrutacyjne

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składnie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

10-24 marca 2014r.

12-19 maja 2014r

2.

Podanie do publicznej wiadomości w formie listy  kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych

31 marca 2014r.

do godz. 15.00

26  maja 2014r.

do godz. 15.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Chmielniku – Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy  w Chmielniku oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej

2-11 kwietnia 2014r.

do  godz. 15.00

27-30 maja 2014r

do  godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

14 – 22  kwietnia 2014r.

2 czerwca 2014r.

 


 

                                                                              Załącznik nr 1

                     

                                                                                                           

 

 

                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                                 ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU

 

        

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół w Chmielniku –

w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

w roku szkolnym 2014/2015

 

1. Dane dziecka:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data i miejsce urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres zameldowania

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

 

3.  Deklaracja:

 1. Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna*  w oddziale przedszkolnym w  Zespole Szkół w Chmielniku – Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku -  w  roku szkolnym 2014/2015.
 2. Godziny pobytu dziecka w placówce: ( godziny od 8.00 do 13.00 to godziny bezpłatne)

Od godz. ………….     do  godz. …………………   ilość godzin ………………..

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe

Odległość z domu do przedszkola (w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich) wynosi  ……………km

 

 1. Oświadczam, że 
 2. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe;
 3. niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły  o zmianie danych zawartych w deklaracji;
 4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);

 

 

 

 

Chmielnik, dnia ............................                                   ...........................................................

 

 

                                                                                          …………………………………………

                       (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły

 

 

 

              ...........................................................

                                (podpis dyrektora szkoły)

 


 

                                                                              Załącznik nr 2

                     

 

                                              

WNIOSEK DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów. Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe.

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Data  urodzenia

 

PESEL dziecka

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/

OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki

 

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

     

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna

 

Adres miejsca zamieszkania

 

 

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych

 

 

 

 


KRYTERIA PRZYJĘĆ

(w przypadku spełniania danego kryterium proszę postawić znak „X” w kolumnie po prawej stronie)

I.  Kryteria obowiązkowe

(art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,  poz. 2572 ze zm.)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata- oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

10 pkt.

 

 

 

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica - oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

10 pkt.

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie

z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.). w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, dokument może być również złożony w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica;

10 pkt

 

 

 

II. Kryteria dodatkowe

(ustalone przez dyrektora i uzgodnione z wójtem gminy, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw)

1.

Dzieci urodzone w II półroczu 2008r. lub w 2009r. i zamieszkujące w obwodzie szkoły, prowadzącej oddziały przedszkolne, która będzie w przyszłości szkołą obwodową dla tego kandydata.

 

25 pkt

 

2.

Dzieci urodzone w II półroczu 2008r. lub w 2009r.

20 pkt.

 

3.

Dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

załącznik: oświadczenie o zatrudnieniu lub o studiowaniu w  systemie dziennym- oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

15 pkt.

 

4.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęciew placówce prowadzącej oddział/punkt.

 

Załącznik: oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata do oddziału/punktu  - oświadczenie zawiera  klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";

10 pkt.

 

 

 

 

 

 

Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym (godziny od 8.00 do 13.00 to godziny bezpłatne)

 

Od godz.…………….do godz.……………………… ilość godzin…………….

 

Odległość z domu do przedszkola (w przypadku dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)……………km

 

Nazwa szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka   ……..……….…………………………

 

 

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do innych oddziałów/punktów przedszkolnych  – nie więcej niż 3 – należy określić kolejność wybranych  przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych(1 – oznacza placówkę najbardziej preferowaną; 3 – oznacza placówkę najmniej preferowaną)

 

Nazwa i adres placówki 1)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczenia:

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

 

1)Nazwy i adresy publicznych  oddziałów/punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik:

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 316.
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Chmielniku; 36-016 Chmielnik  316.
 • Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Chmielniku - Szkole Podstawowej Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku; 36-016 Chmielnik 41.
 • Oddziały  Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku : z siedzibą w Chmielniku, z siedzibą w Błędowej Tyczyńskiej; 36-016 Chmielnik 169a.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47.
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kard.  Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej; 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 139.

 

 

 


 

Załącznik nr 3

 

 

Chmielnik, dnia …………………………..

……………………………………………………………………

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

                                   adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE

 

o wielodzietności rodziny

 

 

Oświadczam, iż dziecko  …………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                                               imię i nazwisko dziecka

kandydujące do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Chmielniku – Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy  w Chmielniku  jest członkiem rodziny wielodzietnej 1.

Liczba członków rodziny: …………………… w tym dzieci: ……………………………….

 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

1zgodnie z art.20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) – wielodzietność    rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 4

 

 

Chmielnik, dnia …………………………..

……………………………………………………………………

          imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………………………………………

                                   adres zamieszkania

…………………………………………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

o samotnym wychowywaniu dziecka

 

 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

kandydujące do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Chmielniku – Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy  w Chmielniku oraz nie wychowuję dziecka wspólnie z jego rodzicem1.

 

Jestem świadoma/y  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…………………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

1zgodnie z art.20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) – samotne    wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji    orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem.

 


Zasady

rekrutacji do klasy pierwszej

Zespołu Szkół w Chmielniku –

Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku

w roku szkolnym 2014/2015

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

b) Statutu Szkoły;

II. Termin rekrutacji

1.        Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w terminie  od 3 marca 2014 r. do 15  kwietnia 2014r.

2.  Informacje o zasadach naboru można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.zschmielnik.ostnet.pl

III. Obowiązek szkolny

1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

2.     W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci, które do 30 czerwca 2014 roku ukończą 6 lat, a w roku szkolnym 2013/2014 były objęte wychowaniem przedszkolnym. Dzieci,  które kończą 6 lat  w okresie od 1 lipca do 31 grudnia  2014 roku, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, mogą rozpocząć naukę w klasie I.

3.     Wymogu, o którym mowa w pkt. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada negatywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 

IV. Zasady rekrutacji

1.    Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka – załącznik nr 1.

2.   Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – załącznik nr 1.

3.      Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

4.   W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców / prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

25

2.

Dziecko spełniało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej szkole

20

3.

Miejsce pracy rodziców lub jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Chmielnik (załącznik: zaświadczenie z miejsca pracy)

10

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (załącznik: oświadczenie rodziców)

15

 

Termin przyjmowania zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:  od 03.03.2014 r.       do 17.03.2014 r.

W przypadku wolnych miejsc: termin przyjmowania wniosków rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:  18.03. 2014 r. – 21.03.2014 r.

Podanie rodzicom informacji o decyzji komisji rekrutacyjnej:  do 15.04.2014 r.

Termin postępowania uzupełniającego:  od 25.08. 2014 r.  do 29.08.2014 r.

4. W sprawie przydziału do klas dzieci przyjętych do szkoły decyzję  podejmuje dyrektor.

V. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dwóch członków.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

    1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

    2)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

    3) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń -  wykazu kandydatów
         przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwiska;

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych, na podstawie dokumentów wystawionych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, czy inne poradnie specjalistyczne, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły - dotyczy dziecka zamieszkałego wyłącznie
w obwodzie tej szkoły.

VIII. Zapisy

1.    Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej – załącznik nr 1.

2.   Zgłoszenie polega na wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu dokumentu do dyrektora szkoły - załącznik nr 1 (możliwość pobrania go ze strony internetowej szkoły lub w szkole).

IX. Przepisy końcowe

W przypadku braku wolnych miejsc do klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń.

 


 

                                                                            Załącznik nr 1                                                   

 

WNIOSEK/ZGŁOSZENIE

DO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

CZĘŚĆ I

 INFORMACJE O DZIECKU  (należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym)

 1. Nazwisko ……………………………………………………………………………….
 2. Pierwsze imię ……………………………. Drugie imię………………………………..
 3. PESEL   ………………………………….. Data urodzenia……………………………
 4. Miejsce urodzenia …………………………… woj…………………………………….
 5. Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 1. Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)…………………………..

……………………………………………………………………………………………

      INFORMACJE O RODZICACH/ PRAWNYCH OPIEKUNACH

 1. Dane dotyczące matki/prawnej opiekunki

Nazwisko ………………………………………   imię    ……………………………………….

      Adres zamieszkania  …………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

      Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)…………………………………..

       …………..………………………………………………………………………………………

      Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….

      E-mail  ……………………………………………………………………………………………

 1. Dane dotyczące ojca/prawnego opiekuna

      Nazwisko ………………………………………   imię    ……………………………………….

      Adres zamieszkania  …………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

      Adres zameldowania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)…………………………………..

       …………..………………………………………………………………………………………

      Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………….

      E-mail  ……………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ II

DODATKOWE  INFORMACJE O DZIECKU

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego ………………………………………………………

                                                                                                                                                                                              Proszę podać szkołę/przedszkole

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Dziecko będzie/nie będzie* korzystać ze świetlicy szkolnej?           

Odległość z domu do szkoły  (w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie  tej szkoły) wynosi  ……………km 

Inne szczególne potrzeby dziecka ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe

III CZĘŚĆ

DLA DZIECI SPOZA OBWODU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU – SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. POR. JANA BAŁDY W CHMIELNIKU

Adres szkoły obwodowej w przypadku dzieci spoza obwodu  Zespołu Szkół w Chmielniku – Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

……………………………………………………………………………………………………………

…………..………..………………………………………………………………………………………

KRYTERIA

TAK/NIE

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

 

Dziecko spełniało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w tej szkole

 

Miejsce pracy rodziców lub jednego z rodziców znajduje się na terenie gminy Chmielnik (załącznik: zaświadczenie z miejsca pracy)

 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (załącznik: oświadczenie rodziców)

 

 

Oświadczenia:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji.

…………………………………

………………………………..

…………………………………

                                  data

         podpis matki/opiekunki prawnej

        podpis ojca/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku/zgodzie do celów związanych z rekrutacją do szkoły podstawowej oraz organizacją pracy i jej funkcjonowaniem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

…………………………………………….                  ………………………………………..

             czytelny podpis matki /prawnego opiekuna/                                                        czytelny podpis ojca  /prawnego opiekuna/

 

 

                              

Data …………………….