Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Data: 05.12.2016 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczące zamówień powyżej 12 000 euro i poniżej 30 000 euro

Nazwa zamówienia:dożywiania dzieci w Zespołu Szkół w Chmielniku

1.      Zamawiający:

Zespół Szkół w Chmielniku

 

2.   Określenie trybu zamówienia i kryteriów wyboru:

Zapytanie ofertowe,

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

a. Cena – 60

b. Doświadczenie – 20

c. Lokalizacja – 20

3.   Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji:

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Barbara Mucha  tel. 17/229-66-49

4.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (zupa lub drugie danie) dla dzieciZespołuSzkół w Chmielniku.

5.  Termin wykonania zamówienia: –

Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r.  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – o godzinie 09:30 do 10.00. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji pracy szkoły, dostawa posiłku odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.  Warunki udziału:

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

7.  Okres gwarancji

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu 2 tygodni,

·         w tygodniu musi być dostarczone, co najmniej 2 razy drugie danie mięsne (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego, lub rybne (zwyłączeniem ryby panga) wraz z surówką (drobno krojoną), i 2 raz danie jarskie z uwzględnieniem dań mącznych tj. pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy itp.

·         potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

·         w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

·         do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

·         zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,

ważna jest estetyka potraw i posiłków

 

8.  Warunki odbioru i płatności

 Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie posiłku/obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, termosy zapewnia Wykonawca. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

 

9.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci Zespołu Szkół w Chmielniku do dnia 12.12.2016 r.do godz. 10:00 w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać pocztą  na ww. adres Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2016 r.o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Chmielniku.

 

11. Inne informacje

       ………………………………………………………………………………………………

 

            ……………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego)                                                        


Chmielnik, dnia 05.12.2016 r.

ZEAS-SP2.261.5.2016                                                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:                       Zespół Szkół w Chmielniku

Miejscowość:              Chmielnik 41

Kod, miejscowość:     36-016 Chmielnik

Tel:                              17/22-96-649

Fax:                            17/22-96-649

NIP:                            813-36-61-704

REGON:                    001132034

e-mail                          zschmiel@intertele.pl

godziny pracy:            pn. - pt. od 8:00 do 15:00

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku

zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na usługę cateringową w zakresie dożywiania dzieci w Zespole Szkół w Chmielniku

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (zupa lub drugie danie) dla dzieci Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

 1. Zamawiający planuje, że:

Ø  dziennie należy dostarczyć średnio 30 posiłków,

Ø  w roku szkolnym 2016/2017 przewiduje się dostarczyć około 3 210 posiłków, tj. 30 posiłków x 107 dni nauki.

 

 1. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 8:15 danego dnia.

 

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.

 

 1. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r.  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – o godzinie 09:30 do 10.00. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

 1. Wykonawca będzie dostarczał jadłospis przygotowany na 10 dni (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem), z podaniem składników wagowych (gramatury) i alergenów potraw – do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) i rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia.

 

 1. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość odżywczą zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, wielkość posiłków oraz normy produktów dla dzieci w wieku 6-16 lat (szkoła podstawowa i gimnazjum) Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food.

 

 1. Posiłek/obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

Posiłek jednodaniowy: w tygodniu Wykonawca będzie przygotowywał: 1 x zupę i 4 x drugie danie,

·         zupa: gramatura – ok. 300-350 ml i pieczywo – 50 g

·         drugie danie: gramatura nie mniej niż 400 g,:

- sztuka mięsa / drób / ryby – 100 g/ kotlet mielony, pulpet, klops – 100 g

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 150 g

- surówka (drobno krojona) / warzywa gotowane – 150 g

- pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy itp. - 400 g

·         owoc, kompot ewentualnie woda

 

 

 

 1. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu 2 tygodni,

·         w tygodniu musi być dostarczone, co najmniej 2 razy drugie danie mięsne (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego, lub rybne (z wyłączeniem ryby panga) wraz z surówką (drobno krojoną), i 2 raz danie jarskie z uwzględnieniem dań mącznych tj. pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy itp.

·         potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

·         w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

·         do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

·         zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,

·         ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 

 

 1. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, i na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

 

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g,                               z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbko pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).

 

 1. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, termosy zapewnia Wykonawca.

 

 1. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

 

 1. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, kubki, sztućce).

 

 1. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

 

 1. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.

 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

20.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2017 roku do 23.06.2017 roku, tj. w roku szkolnym 2016/2017, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego.

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji pracy szkoły, dostawa posiłku odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

21.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci Zespołu Szkół w Chmielniku do dnia 12.12.2016 r. do godz. 10:00   w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać pocztą  na ww. adres Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą zakwalifikowane do postępowania ofertowego.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie ZEAS w Chmielniku.

22.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny jednostkowej posiłku brutto wyliczonej jako średnia cen jednostkowych brutto za zupę i za drugie danie.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana oferta spełniająca wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

 

23. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

a. Cena – 60

b. Doświadczenie – 20

c. Lokalizacja – 20

 

24. SPOSÓB OCENY OFERT

Oferty będą oceniane według przyjętych kryteriów w skali od 0 do 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

a. W przypadku kryterium ”Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

 

(najniższa oferowana łączna cena brutto) x 60 pkt

-------------------------------------------------------------------- = ilość pkt (do dwóch miejsc po przecinku)

Łączna cena brutto badanej oferty

 

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 60 pkt

b. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie”. UWAGA: Zamawiający premiuje w tym kryterium tylko i wyłącznie usługi przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla przedszkoli i/lub szkół podstawowych i/lub gimnazjów. Ocena dokonywana jest na podstawie informacji o wykonanych/wykonywanych usługach i dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do oceny są uwzględniane usługi prawidłowo wykonane lub wykonywane polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków (usługa cateringowa) przez okres co najmniej 24 miesięcy i o wartości 50 000 zł brutto każda dla przedszkoli i/lub szkół podstawowych i/lub gimnazjów.

W przypadku kryterium „Doświadczenie” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

 

Bx20pkt

-----------= ilość pkt (do dwóch miejsc po przecinku)

A

Objaśnienia:

A- Ilość zamówień spełniających powyższe wymagania w najkorzystniejszej ofercie w tym kryterium

B- Ilość zamówień spełniających powyższe wymagania w ofercie badanej

 

c. Maksymalna liczba punktów „lokalizacja” oferta otrzyma dodatkowe punkty za wykazaną odległość (mierzoną w km) od miejsca, gdzie przygotowywane będą posiłki do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższymi założeniami:

Lp.

odległość

Ilość punktów

1

od 0 km do 30 km

20

2

od 30,1km do 60km

10

3

powyżej 60 km

0

 

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 20 pkt

UWAGA:

Zamawiający obliczy najkrótszą odległość po drogach publicznych na podstawie aplikacji gogle map.

 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

d. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, wówczas Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

e. W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych

kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę

punktów.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie – załącznik nr 2

3.      Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 3

4.      Wzór umowy – załącznik nr 4 (parafowany przez Wykonawcę)

Tylko oferta kompletna, zawierająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, zostanie dopuszczona do oceny.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Barbara Mucha  tel. 17/229-66-49.

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                             mgr Barbara  Mucha

 

Załącznik nr 1

….........................................                                    

     pieczęć Wykonawcy                                                                   

FORMULARZ  OFERTOWY

na wykonanie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci  w Zespole Szkół  w Chmielniku

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

Zespół Szkół w Chmielniku

Chmielnik 41, 36-016 Chmielnik

Pełna nazwa Wykonawcy: ….................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Dokładny adres: ….................................................................................................................................

Telefon: …........................................

Faks: ….............................................

NIP …...............................................

e-mail: …..........................................

REGON …........................................

Adres miejsca przygotowywania posiłku …………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz tel. osoby do kontaktu: …....................................................................................

 • Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym znak: …...................... z dnia ….............. w terminie od ….......................  do ….............................
 • Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę obliczoną na podstawie indywidualnej kalkulacji, według poniższych cen jednostkowych:

           

L.p.

Rodzaj posiłku

Cena jednostkowa posiłku /brutto/

1

Zupa + pieczywo + owoc …

…........................... zł / za 1 posiłek

2

Drugie danie + owoc …

…........................... zł / za 1 posiłek

Cena oferowana – średnia cena posiłku (wynikająca z pkt 1 i pkt 2)

…........................... zł / za 1 posiłek

 

Ø  Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy  z Zamawiającym na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Ø  Oświadczam, że zdobyłem(-am) konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

 

…................................., dn. ….....................                               ….......................................................

                                                                                                             (pieczęć i podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

........................................................................................................

........................................................................................................

Adres: .............................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

 

          W związku z ubieganiem się o wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24.11.2016 r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na usługę „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół w Chmielniku”, oświadczam, że:

 1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam dostęp do potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

 

 

 

 

…......................................., dnia …....................                  .…..........................................................

                                                                                                                (czytelny podpis)

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

........................................................................................................

........................................................................................................

Adres: .............................................................................................

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

 

          W okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zostały wykonane następujące zamówienia w załączeniu referencje:

Lp.

Nazwa zamówienia

Przedmiotowy zakres usług

Wartość (brutto)

Data wykonania (rozpoczęcia                i zakończenia)

Zamawiający                (nazwa i adres)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…......................................., dnia …....................                  .…..........................................................

                                                                                                                (czytelny podpis)

 

 

Załącznik nr 4

                                                                                              PROJEKT  UMOWY                       

                                                                           UMOWA NR ….............................                                                                                                                                             zawarta w dniu 02.01.2017  roku pomiędzy

Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813-330-15-03

Zespół Szkół w Chmielniku, Chmielnik 41, 36-016 Chmielnik 

 

reprezentowanym  przez :

mgr Barbara Mucha  –  Dyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku zwaną dalej ,,Zamawiającym" z jednej strony

a

…..........................................................................................................................................

NIP: ….........................................................................

reprezentowanym przez:

…..........................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

 

została   zawarta   umowa   w   sprawie   dożywiania  uczniów w Zespole Szkół w Chmielniku o następującej treści:

§ 1

1.      Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dożywiania dzieci
w Zespole Szkół w Chmielniku, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2.      Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych (zupa lub drugie danie) dla dzieci Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

 1. Zamawiający planuje, że:

·         dziennie należy dostarczyć średnio 30 posiłków,

·         w roku szkolnym 2016/2017 należy dostarczyć około 3 210 posiłków, tj.30 posiłków x 107 dni.

 

 1. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków . Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 8:15 danego dnia.

 

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane dzieciom zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.

 

 1. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r.  od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – o godzinie 09:30 do 10.00. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

 1. Wykonawca będzie dostarczał jadłospis przygotowany na 10 dni (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem), z podaniem składników wagowych (gramatury) i alergenów potraw – do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości posiłków zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) i rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia.

 

 1. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość odżywczą zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, wielkość posiłków oraz normy produktów dla uczniów w wieku 6-15 lat. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonych potraw.

 

 1. Posiłek musi spełniać następujące warunki ilościowe:

Posiłek jednodaniowy: w tygodniu Wykonawca będzie przygotowywał: 1 x zupę i 4 x drugie danie,

·         zupa: gramatura – ok. 300-350 ml i pieczywo – 50 g

·         drugie danie: gramatura nie mniej niż 400 g,:

- sztuka mięsa / drób / ryby – 100 g/ kotlet mielony, pulpet, klops – 100 g

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 150 g

- surówka (drobno krojona) / warzywa gotowane – 150 g

- pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy itp. - 400 g

·         owoc, kompot ewentualnie woda

 

 

 

 1. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: jadłospis musi być urozmaicony, nie dopuszcza się powtarzania rodzajowo tych samych potraw w ciągu 2 tygodni,

·         w tygodniu musi być dostarczone, co najmniej 2 razy drugie danie mięsne (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego, lub rybne (z wyłączeniem ryby panga) wraz z surówką (drobno krojoną), i 2 raz danie jarskie z uwzględnieniem dań mącznych tj. pierogi, naleśniki, krokiety, racuchy itp.

·         potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

·         w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

·         do przygotowania posiłków zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

·         zupy muszą być przygotowane na wywarze warzywno-mięsnym,

·         ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 

 

 1. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

 

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków każdego dnia, przez okres 72 godzin w ilości 150 g,                                z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbko pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług (np. do sprawdzania wagi posiłku).

 

 1. Transport posiłków musi odbywać się w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury i jakości przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane tj. przy dostawie obiadu pełne wymieniane na puste), środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, termosy zapewnia Wykonawca.

 

 1. Dostarczanie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

 

 1. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, kubki, sztućce).

 

 1. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

 

 1. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny posiłku.

§ 3

1.              Cena posiłku nie może przekroczyć ceny jednostkowej posiłku określonej w § 4 ust. 1 umowy.

2.              Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego świadczyć usługi gastronomicznej na rzecz osób trzecich.

     § 4

1.      Strony uzgadniają jednostkową cenę posiłku, w wysokości …............... zł brutto  (słownie: …....................................................................................................................................).

2.Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

      § 5

1.      Strony ustalają, że rozliczanie usług, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

2.             Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dla usług stanowi iloczyn liczby wydanych posiłków w danym miesiącu i zaoferowanej ceny jednostkowej określonej w § 4 ust. 1.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przygotowywanych posiłków, w stosunku do szacunkowej liczby, o której mowa w zapytaniu ofertowym , z zastrzeżeniem, że liczba                    ta w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie – zmniejszeniu lub zwiększeniu.

4.      Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu jadłospisu posiłków .

5.Wykonawca będzie ustalał jadłospis w oparciu o założenia zawarte w zapytaniu ofertowym.

§ 6

1.      Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na jednostkę organizacyjną Zamawiającego:  Zespół Szkół w Chmielniku 36- 016 Chmielnik 41    NIP: 813-36-61-704.

 

2.      Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury.

 

§ 7

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli   i   badań   sprawdzających   jakość przygotowywanych   posiłków,   pod   względem kaloryczności, gramatury, temperatury, zgodności z ustalonym jadłospisem, itp.

2.      Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o terminie kontroli.

3.  Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, który Zamawiający udostępni Wykonawcy na jego prośbę.

§ 8

1.              Umowę zawarto na czas określony tj. od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

2.       Strony ustalają miesięczny okres wypowiedzenia niniejszej umowy.

3.              Umowa niniejsza może ulec rozwiązaniu bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 w następujących wypadkach:

·         zasadnych co najmniej dwóch skarg osób korzystających z usług Wykonawcy, które zostaną uznane przez Zamawiającego za zasadne,

·         naruszenia przez Wykonawcę zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym,

·         uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli,

·         stwierdzenie przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonuje rzetelnie swoich obowiązków,  a w szczególności stwierdzenia, że Wykonawca przygotowuje posiłki niezgodnie   z ustalonym jadłospisem, posiłki mają za małą gramaturę, itp.

§ 9

1.              W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2.              W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: