Nasze działania

Jest super!

Egzamin. Chyba nikt nie lubi tego słowa. Jednak w gimnazjalnej codzienności pojawia się ono od lat. Trzy lata ciężkiej pracy, uczenia się, bardzo często tego, jak naprawdę należy się uczyć, by wiedzy w głowie przybywało. Trzy lata poszukiwania w szkolnym świecie siebie, swoich zainteresowań, swojego miejsca. Trzy lata... uczenia się patrzenia w przyszłość -  zakończone… egzaminami gimnazjalnymi.

A potem przychodzi moment konfrontacji – pojawiają się wyniki… Jedni bardzo się cieszą, inni troszkę mniej, ale, tak naprawdę, cała społeczność szkolna ma wtedy powody do radości. Tak jest co roku w naszym chmielnickim gimnazjum, ponieważ, na co po raz kolejny wskazują rezultaty egzaminu, uczniowie kończący klasę trzecią Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku napisali go wspaniale! Wyniki z każdej części egzaminu, a obejmuje on część humanistyczną – język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie oraz część matematyczno – przyrodniczą – tj. matematykę, fizykę, chemię, geografię i biologię – były wyższe od średnich wyników w kraju – można to łatwo sprawdzić, wystarczy wejść na stronę OKE Kraków.

Ale jest coś, co jest  ważniejsze od surowego wyniku egzaminu. Tym czymś jest EWD -  Edukacyjna Wartość  Dodana, czyli metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu modeli statystycznych do szacowania postępów poczynionych przez uczniów podczas nauki na danym etapie edukacyjnym. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że szkoła, do której uczęszczali, nauczała efektywnie. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała mniej efektywnie. Zastosowanie metody EWD wymaga wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki na danym etapie edukacyjnym i na jego zakończeniu ( w naszym systemie oświatowym bierze się pod uwagę wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego). EWD jest bardziej wartościową metodą oceny efektywności nauczania niż sam wynik egzaminu, bowiem uwzględnienie wyników uczniów na początku rozpoczęcia nauki  pozwala  potem  ocenić, jak wiele, podczas kolejnego etapu – czyli nauki w gimnazjum – uczniowie w nowej szkole zyskali.

Analizę EWD przeprowadzamy w Gimnazjum im. Szarych Szeregów od wielu lat. Przychodzą do naszego gimnazjum różni uczniowie, a my z tej różnorodności sklejamy całość, z której – po trzech latach nauki  - jesteśmy dumni! Edukacyjna Wartość Dodana Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku zawsze jest wartością dodatnią, a to z kolei oznacza, że  trzecioklasiści opuszczający szkołę otrzymują w naszym gimnazjum to, co powinni -  wiedzę konieczną i niezbędną do dalszej, efektywnej nauki.

 

Na sukces w szkole pracuje się latami, on nie pojawia się „z niczego”, nie jest też jednorazowym osiągnięciem, dlatego -  jeśli już się na niego zasłuży, przede wszystkim ciężką, mozolną nauczycielską pracą, cierpliwością w pokonywaniu problemów i nauczeniem się samemu  rozumienia współczesnej młodzieży – to poziom danej szkoły nie zmieni się, a będzie rósł jeszcze bardziej, bez względu na to, jak będą toczyły się losy polskiej oświaty. Szkoła, która umie uczyć i wychowywać nadal będzie to umiała i będzie mogła efektywniej wykorzystywać swoje doświadczenia, podczas gdy inne będą musiały się tego dopiero nauczyć. 

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016

Potencjał edukacyjny

Potencjał edukacyjny uczniów „na wejściu” określamy na podstawie wyników egzaminu z poprzedniego etapu kształcenia. Potencjał niski - wyniki poniżej 88,75 na skali 100/15; potencjał wysoki - wyniki powyżej 111,25 na skali 100/15. Potencjał średni – wyniki w przedziale od 88,75 do 111,25 na standardowej skali 100/15. Wykres skumulowany kolumnowy pozwala określić procentowy udział uczniów o określonym potencjale edukacyjnym w analizowanej grupie uczniowskiej.

W roczniku 2016 największy procent uczniów (67,5%) miał średnie uprzednie osiągnięcia (potencjał edukacyjny), uczniów o niskim potencjale było 25%, a o wysokim potencjale 7,5%.

Wyniki przewidywane

Rozkład wyników wyrażonych na skali 100/15 pozwala ocenić, w jaki sposób wyniki uczniów różnią się od rozkładu normalnego. W przypadku wyników egzaminu gimnazjalnego dodatkowo wyrysowywany jest rozkład wyników przewidywanych. Różnica średniej w rozkładzie wyników rzeczywistych i średniej w rozkładzie wyników przewidywanych jest równa wskaźnikowi EWD dla rozpatrywanej grupy uczniów.

Średni wynik z obydwu części egzaminu gimnazjalnego dla rocznika 2016 był wyższy od wyniku przewidywanego dla całości rocznika. Wyniki wyższe od przewidywanych osiągnęli uczniowie ze średnim i wysokim potencjałem edukacyjnym.

Wskaźnik EWD

Podstawowy wykres wykorzystywany przy analizach z wykorzystaniem wskaźników EWD. EWD dla danej grupy uczniów jest komunikowane wraz z przedziałem ufności, który obrazuje niepewność pomiarową. Dla oddziałów klasowych stosuje się 90% przedziały ufności, dla szkół – 95%. Zastosowanie przedziałów ufności pozwala na statystycznie poprawne porównywanie EWD dla grup uczniowskich: dwie grupy istotnie różnią się ze względu na wskaźniki EWD, jeśli przedziały ufności są rozłączne.

EWD dla egzaminu zarówno w części humanistycznej jak i w części matematyczno – przyrodniczej było dodatnie dla obydwu klas.

Wykres rozrzutu

Na wykresie rozrzutu wyników przedstawiona jest łączna informacja o wyniku na sprawdzianie oraz na egzaminie gimnazjalnym. Punkt obrazuje pojedynczego ucznia. Na wykresie pokazana jest również linia przewidywanego wyniku dla danego roku (dla chłopców bez dysleksji). Odległość punktu (wyniku ucznia) od linii przewidywanego wyniku nazywamy resztą. EWD jest średnią reszt wszystkich uczniów w grupie.

EWD gimnazjalne – wskaźniki trzyletnie

Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia: I ćwiartka układu – szkoły sukcesu, II ćwiartka układu – szkoły wspierające, III ćwiartka układu – szkoły wymagające pomocy, IV ćwiartka układu – szkoły niewykorzystanych możliwości.

Wskaźnik trzyletni dla naszego gimnazjum obejmujący egzaminy gimnazjalne w latach 2014 – 2016 umieszcza szkołę w grupie szkół wspierających zarówno z części humanistycznej (niebieska elipsa) jak i matematyczno – przyrodniczej (zielona elipsa). Szkoła dobrze pracuje z uczniami o średnim i wysokim potencjale edukacyjnym (dodatnie EWD).


UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MAJĄ SZANSĘ UCZESTNICZYĆ W WIELU PRZEDSIĘWZIĘCIACH, UCZĄC SIĘ I ROZWIJAJĄC PRZY TYM SWOJE PASJE

W bieżącym roku szkolnym brali udział w takich działaniach jak:

Wyjazdy:

- wyjazd do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego " Mój Arsenał" ( uczniowie spotkali się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim),

- wycieczka edukacyjna do Strzyżowa ( m.in. ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Łętowni),

- wyjazd do Krosna na Festiwal Nauki EDUSCIENCE,

- wyjazdy do kina Zorza, Helios i Multikina w Rzeszowie na filmy:  " Miasto 44", " Bogowie" oraz spektakl muzyczny " Sknerus",

- wyjście na musical " Podwórko"wystawiany w Domu Ludowym w Chmielniku - dwie uczennice z naszej szkoły występowały w tym przedstawieniu,

- integracyjny rajd pierwszych klas na Wzgórze św. Marii Magdaleny,

- wyjazdy na lodowisko,

 - wyjazdy na narty do Puław.

 

Lekcje " inaczej":

- lekcje filmowe w kinie Zorza,

- lekcje muzealne w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie,

- lekcje europejskie prowadzone przez pracowników Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct

- oglądanie bezpośrednich transmisji ze Spitsbergenu oraz lekcji prowadzonych przez wykładowców z Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu EDUSCIENCE,

 

Warsztaty:

- warsztaty dla uczniów kl. Ia pt. „Bioróżnorodność Podkarpacia” rozwijających zainteresowanie biologiczne,

- warsztaty muzyczne przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły Pro Musica,

- warsztaty pod hasłem " Zjawisko przemocy i zachowań agresywnych",

- zajęcia warsztatowe z ekologii w ramach projektu " Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia",

- pokazy naukowe z fizyki i przyrody przeprowadzone przez uczniów kl. IIIa,

 

Konkursy organizowane przez szkołę:

 - Konkurs Dobrego Czytania,

- konkurs dla klas pierwszych gimnazjum: „Szare Szeregi – patron naszej szkoły”,

- całoroczny konkurs ortograficzny " Mistrz Ortografii",

- IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego ( tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: " Literacka podróż z Panem Samochodzikiem"),

 

Akcje i kampanie:

- udział szkoły w kampanii „Trzeźwy umysł”,

- udział w akcjach charytatywnych ( Mikołaj dla Hospicjum, Światełko dla Łyczakowa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy",

 

Projekty:

- projekt EDUSCIENCE,

- zakwalifikowanie się szkoły do projektu edukacji ekologicznej " Misja Przyroda - Zielone Szkoly w Parkach Narodowych",

 

Inne działania wspierające rozwój i rozwijające zainteresowania uczniów:

 

- działania pod hasłem " Szkolna Podróż z Rynkiem Pracy",

- udział w zawodach sportowych w Chmielniku, Kamieniu i Kolbuszowej,

- kółka przedmiotowe, kółko plastyczne i kulinarne,

- pełnienie honorowej warty przez  harcerzy z naszej szkoły przy mogile żołnierzy AK na miejscowym cmentarzu podczas dnia Wszystkich Świętych,

- porządkowanie opuszczonych grobów przez uczniów kl. I-ych i II-ich,

- biwak harcerski,

- biwak dla uczniów kl. IIIa,

- zajęcia SKS-u ( piłka nożna, siatkówka, tenis).