Statut Gimnazjum

STATUT

GIMNAZJUM

im. SZARYCH SZEREGÓW

W CHMIELNIKU

 

DZIAŁ I

Dane o Gimnazjum

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1. Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

2. Siedziba Zespołu Szkół, w tym Gimnazjum: 36-016 Chmielnik 41.

 

3. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Chmielniku, w tym Gimnazjum im. Szarych Szeregów jest Gmina Chmielnik.

 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

5. Forma organizacyjna szkoły - jednostka budżetowa.

 

6. W Gimnazjum przestrzega się zasad zawartych w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich, Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 

7. Podstawę funkcjonowania Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku stanowi Uchwała Nr IV/25/99 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 lutego 1999 r., oraz Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 kwietnia 2011.

 

8. Podstawa prawna opracowania Statutu:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami);

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 wraz z późniejszymi zmianami);

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 532);

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (Dz. U. poz. 1113).  

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1490). 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 nr 23 poz.225);

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 nr 56 poz.506);

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007 roku. Nr 83 poz. 562, wraz z późniejszymi zmianami).

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)

11)        Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r.,  poz. 191).

12)        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.1502)

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z  2014 poz.1157).

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. 1992/36/155 z późn. zm.)

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U z 2015 r, poz. 1248)

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959.)

 

§ 2

 

Ilekroć w statucie mowa jest o:

1. Zespole – dotyczy to Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

2. Szkole – dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku.

 

3. Gimnazjum – dotyczy to Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

 

4. Dyrektorze – dotyczy to dyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

5. Wicedyrektorze - dotyczy to wicedyrektora Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

6. Nauczycielu – dotyczy to wszystkich nauczycieli  Zespołu Szkół w Chmielniku – uczących w Szkole Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy i  w Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku).

 

7. Rodzicu – dotyczy to rodziców (prawnych opiekunów) uczniów  Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

8. Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców przy Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku .

 

9. Uczniu - rozumie się przez to dziecko uczęszczające do Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

 

10. Ustawie – dotyczy to ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

 

11. Karcie Nauczyciela – dotyczy to Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97,  poz. 674 z późn. zmianami).

 

DZIAŁ II

Cel i zadania Gimnazjum

 

Rozdział 1

Cele i zadania Gimnazjum

§ 3

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem programu wychowawczego Gimnazjum i programu profilaktyki, a w szczególności:

1) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

3) realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;

5) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;

b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;

d) zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej;

6) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

7) umożliwia uczniom korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

8) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

10) otacza opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania, zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) zmniejsza różnice w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między ośrodkami miejskimi i wiejskimi;

12) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w Gimnazjum;

13) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

14) otacza opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez działania wychowawcze oraz zadania realizowane przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego, współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rodziny;

15) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się oraz skutecznego komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

16) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;

17) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;

18) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

19) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Gimnazjum;

20) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów.

21) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

22) prowadzi koła przedmiotowe i koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, terapeutyczne i inne wspierające rozwój każdego ucznia - uwzględniając ich potrzeby i możliwości szkoły;

23) zapewnia pomoc pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;

23a) zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

24) organizuje imprezy szkolne
i pozaszkolne, wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze i biwaki – zgodnie z  regulaminem wycieczek;

25) dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez:

a) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

b) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

c) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

26) promuje zdrowy styl życia poprzez organizację zajęć z tego zakresu,  udział w akcjach i kampaniach profilaktycznych, organizowanie zawodów sportowych

 

2. Program profilaktyki i program wychowawczy realizowane w Gimnazjum opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i są realizowane przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły:

1) program profilaktyki i program wychowawczy dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) program wychowawczy Gimnazjum i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań Gimnazjum

§ 4

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Gimnazjum prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego.

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Program nauczania zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

4. Nauczyciel przedmiotu może:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego,   dyplomowanego lub Zespołu Przedmiotowego.

 

6. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.

 

7. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

 

8. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

DZIAŁ III

Ocenianie klasyfikowanie

i promowanie uczniów

 

Rozdział 1

Ogólne zasady

§ 5

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3a) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania z uwzględnieniem realizacji projektu edukacyjnego; zasady realizacji projektu regulują odrębne przepisy;

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali określonej odrębnymi przepisami;

5) ustalenia warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalenie warunków i sposobu przeka­zywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o trudnościach i postępach ucznia w nauce.

 

6. Rok szkolny w Gimnazjum składa się z dwóch semestrów. Pierwszy kończy się w pierwszy piątek po 15 stycznia, chyba że termin  ferii szkolnych obejmuje daną datę, to Rada Pedagogiczna ustala inną.

 

 

ROZDZIAŁ 2

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:

§ 5 a

 

1. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo­wiązkowych i dodatkowych zajęć eduka­cyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2.) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wy­nikającym z programów nauczania. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-peda­gogicznej szkoła organizuje dla ucznia nauczanie indywidualne.

 

5. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 umieszczane są odpowiednio w zeszycie przedmiotowym i w zeszycie do kontaktów z wychowawcą. Fakt zapoznania się z informacją jest potwierdzany podpisem ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). 

 

7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem. Uczeń klasy trzeciej kończący gimnazjum otrzymuje honorowy tytuł „PRIMUS INTER PARES” jeśli spełnia następujące kryteria:

1) zachowanie wzorowe;

2) średnia ocen minimum 5,0;

3) wynik egzaminu przeprowadzanego przez OKE minimum 75 % z całości egzaminu;

4) jego imię i nazwisko umieszcza się
w „Złotej Księdze”.

 

8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii, lub na zajęcia z etyki, do średniej ocen, wlicza się oceny z tych przedmiotów.

 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

ROZDZIAŁ 3

Skala  ocen z zajęć edukacyjnych

§ 5 b

 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy pierwszej Gimnazjum, ustala się według następującej skali ocen:

1)  stopień celujący                 6    cel

2) stopień bardzo dobry         5   bdb

3) stopień dobry                     4     db

4) stopień dostateczny            3    dst

5) stopień dopuszczający        2    dop

6) stopień niedostateczny       1    ndst

Dopuszcza się stosowanie znaków „ +” lub „ –” w bieżącym ocenianiu.

 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

Rozdział 4

Wymagania na poszczególne stopnie

§ 5 c

 

1. Wymagania konieczne na stopień dopuszczający

1) uczeń wymienia (pamięta) elementarne i niezbędne pojęcia, które dają mu szansę dalszej edukacji;

2) uczeń rozpoznaje i odczytuje wyłącznie elementarne pojęcia w podanym materiale programowym;

3) uczeń potrafi częściowo wyselekcjonować pozna­ne wcześniej elementarne treści i podejmuje próby wykonania najprostszych czynności poprzez naśladowanie;

4) uczeń uczestniczy w zajęciach dodatkowych danego przedmiotu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

 

2. Wymagania podstawowe na stopień dostateczny

1) uczeń pamięta podstawowe, niezbędne i przy­stępne treści bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym;

2) uczeń potrafi analizować proste procesy, zadania dydaktyczne;

3) uczeń potrafi obserwować i opisywać typowe zja­wiska oraz porównywać wyniki obserwacji;

4) uczeń potrafi wyjaśniać treści niezbyt złożone, przystępne dla wszystkich uczniów;

5) uczeń potrafi rozwiązywać typowe zadania i stosować wiadomości w prostych
i typowych sytuacjach;

6) uczeń potrafi odtwarzać wiadomości niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

7) uczeń potrafi korzystać z podstawowych źródeł wiedzy;

8) uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadań;

9) uczeń opanował treści nauczania i umie­jętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe, o nie­wielkim stopniu złożoności.

 

3. Wymagania rozszerzające na stopień dobry:

1) uczeń pamięta i stosuje treści podstawowe i rozsze­rzające (przydatne i istotne w strukturze treści przedmiotu);

2) uczeń potrafi charakteryzować obiekty, postaci, zdarzenia;

3) uczeń potrafi hierarchizować treści wg ich przydatności, ważności;

4) uczeń potrafi wnioskować na podstawie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów, tekstów;

5)uczeń potrafi sprawnie wykonywać typowe zadania z wykorzystaniem umiejętności i wiadomości  zdobytych w trakcie kształcenia;

6) uczeń potrafi korzystać ze źródeł wiedzy wskazanych przez nauczyciela;

 

4. Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry:

1) uczeń wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu zadań problemowych;

2) uczeń radzi sobie w sytuacjach nowych;

3) uczeń ocenia sytuacje i uzasadnia swoje stanowisko;

4) uczeń interpretuje zebrane informacje;

5) uczeń wartościuje zdobyte wiadomości;

6) uczeń potrafi samodzielnie zdobywać informacje z różnych źródeł wiedzy;

7) uczeń planuje własną pracę i wyciąga wnioski;

8) uczeń opanował złożone, trudne i ważne treści - wymagające korzystania z różnych źródeł, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, umożliwiające rozwiązywanie problemów;

9) uczeń wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,

10) uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych.

 

5. Wymagania wykraczające na stopień celujący:

1) uczeń opanował treści nauczania znacznie wykraczające poza program, a wynikające z indywidualnych zainteresowań;

2) uczeń potrafi uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwią­zania problemu;

3) uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł;

4) uczeń posługuje się bardzo bogatym słownictwem;

5) uczeń potrafi wykorzystać myślenie przyczynowo - skutkowe do rozwiązywania problemów;

6) uczeń wykazuje stałą aktywność na lekcjach;

7) uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.

 

Rozdział 5

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

§ 5 d

 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

 

2. Kontrolowanie osiągnięć uczniów powinno być systematyczne (bieżące, okresowe, roczne).

 

3. Ocenie podlegają następujące płaszczyzny akty­wności ucznia:

a) zdobyte wiadomości i umiejętności;

b) aktywność;

c) kreatywność i samodzielność (praca indywidualna,  praca w grupie). W pracy w grupie oceniamy - organizację pracy, komunikację w grupie, za­angażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy;

d) twórczość własna;

e) warsztat pracy;

f) systematyczność i wkład pracy;

g)stosunek do przedmiotu;

h) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych, osiągnięcia w konkursach itp.

 

4. Formy sprawdzania osiągnięć ucznia:

1) ocenianie bieżące

a.       prace domowe,

b.      odpowiedzi ustne,

c.       kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji),

d.      sprawdziany,

e.       prace klasowe,

f.       testy różnego typu - otwarty, zamknięty wyboru, problemowy, zadaniowy,

g.      aktywność na lekcji.

2) ocenianie sumujące

a.       test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego półrocza lub roku,

b.      w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania (na początku cyklu i na jego zakończenie) wyznaczone przez dyrektora  Zespołu Szkół.

 

5. Narzędzia pomiaru dydaktycznego i częstotliwość oceniania:

1) praca domowa - ocenia się samodzielność pracy wykonanej przez ucznia. Formy pracy domowej: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat;

2) odpowiedź ustna na lekcji z trzech ostatnich tematów - ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia w czasie lekcji;

3) aktywność na lekcji - indywidualna i grupowa;

4) kartkówka – zapowiedziana lub niezapowiedziana forma odpo­wiedzi nie przekraczająca 15 min. i obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji. Wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu;

5) sprawdzian - przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, może być poprzedzony lekcją powtórzeniową (czas trwania 45 min.). Wyniki sprawdzianu nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż 2 tygodnie po jego przeprowadzeniu. Maksymalna ilość - 3 sprawdziany tygodniowo, jednego dnia maksymalnie  - 1 sprawdzian.

6) Praca klasowa - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedze­niem, poprzedzona wpisem w dzienniku. Czas trwania 1-2 godz. lekcyjne. Poprawa - nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu;

7) Testy różnego typu - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprze­dzeniem. Czas trwania do 90 min;

8) Uczniowie nieobecni na sprawdzianach, pracach klasowych z powodu dłuższej choroby (min. 1 tydzień) mają obowiązek w ciągu 14 dni od momentu przyjścia do szkoły poddać się w/w formom sprawdzania wiedzy, w przeciwnym wypadku otrzymują ocenę niedostateczną. W przypadku krótszej nieobecności uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian na najbliższej lekcji z danego przedmiotu.

 

Rozdział 6

Metody ustalania ocen bieżących

§ 5e

 

1. W każdym półroczu są przeprowadzane sprawdziany wiadomości i umiejętności w formach wymienionych w §4 ust. 5.

 

2. Zakres treści objętych sprawdzianem i kryteria jego oceniania znane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zakres treści kartkówki zapowiedzianej może być podawany na lekcji poprzedzającej.

 

3. W półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji uwzględniające formy kontroli, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt1 i 2 bez podania przyczyn. Ilość nieprzygotowań do lekcji określa nauczyciel danego przedmiotu.

 

4. Poprawione i opatrzone oceną pisemną prace przekazywane są uczniom w terminie do 14 dni, licząc od daty ich napisania.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

6. Uczeń ma prawo do ponownego sprawdzenia wiedzy i umiejętności na zasadach ustalonych z nauczycielem, nie później niż w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wyniku.

 

7. Ocena otrzymana z poprawy jest oceną ostateczną, przy czym uwzględnia się również poprzednią ocenę z danej pracy.

 

8. Ocena prac pisemnych, które zawierają zadania wykraczające poza program ustalana jest z uwzględnieniem ilości rozwiązanych zadań w skali procentowej gdzie:

1) (100÷97) % - celujący,

2) (96÷90 )% - bardzo dobry,

3) (89÷75) % - dobry,

4) (74÷51) % - dostateczny,

5) (50÷31) % - dopuszczający,

6) (30÷0) % - niedostateczny.

 

10. Ocena prac pisemnych, które nie zawierają zadań wykraczających poza program ustalana jest z uwzględnieniem ilości rozwiązanych zadań w skali procentowej gdzie:

1) (100÷91) % - bardzo dobry,

2) (90÷75) % - dobry,

3) (74÷51) % - dostateczny,

4) (50÷31) % - dopuszczający,

5)  (30÷0) % - niedostateczny.

 

11. Aktywność ucznia na lekcji oceniana jest przy pomocy znaków „+” lub przy pomocy oceny. Decyzję związaną ze sposobem oceny aktywności podejmuje nauczyciel.

 

12. Nauczyciel może wpisać do dziennika ocenę równą ilości plusów. 

 

13.  Znaki „+”, „-” lub „np.”  nauczyciel zaznacza w odpowiedniej rubryce dziennika lekcyjnego.

 

Rozdział 7

Metoda ustalania oceny śródrocznej/rocznej metodą średniej ważonej

§ 5f

 

1. W szkole przyjmuje się zasadę, że każdy uczeń w półroczu posiada, co najmniej 5 ocen, przy dwóch godzinach zajęć tygodniowo i co najmniej 3 oceny przy jednej godzinie.

 

2. Ocena śródroczna i roczna, w odniesieniu do średniej ważonej, jest ustalana według wzoru: S = 0,4 x średnia ważona I semestru + 0,6 x średnia ważona II semestru.

 

3. Nauczyciel może przyporządkować odpowiednie wagi poszczególnym formom sprawdzania wiedzy uczniów. Przykładowo:

 

 

Forma pracy P

Waga oceny W

P1

Praca kontrolna: zadanie klasowe, sprawdzian

5

 

P2

Odpowiedź ustna

4

 

P3

Kartkówka, test

3

 

P4

Prace domowe, aktywność na lekcjach

2

 

P5

Prowadzenie zeszytu

1

 

P6

Prace dodatkowe, projekty eduka­cyjne, opracowywanie referatów, prezentacje multimedialne

3

 

P7

Umiejętności praktyczne

3

 

P8

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły

5

 

P9

Finaliści konkursów przedmiotowych

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły uczeń otrzymuję ocenę bardzo dobry. 

 

5. Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę celujący.

 

6. Sposób obliczania oceny śródrocznej
 i rocznej;

 

Przeliczenie na oceny - np.:

Forma

P1

P2

P6

Waga

5

3

3

Oceny

4,5

5,3

3,3

 

Liczymy średnią ważoną według przykładu:

W – waga; O – ocena; n – ilość ocen danej wagi:

 

7. Przy przeliczaniu średniej ważonej na oceną śródroczną  przyjmuje się zasadę, że

Średnia ważona

Ocena

5,55 ­ 6,0

celujący

4,55 – 5,54

b. dobry

3,55 – 4,54

dobry

2,55 – 3,54

dostateczny

1,55 – 2,54

dopuszczający

do 1,54

Niedostateczny

 

 

 

Rozdział 8

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych

§ 5 g

 

1. W przypadku powtarzających się niepowodzeń szkolnych nauczyciel przedmiotu we współpracy z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i rodzicami ustala przyczyny i sposób ich przezwyciężania:

a) pomoc koleżeńska,

b) pomoc nauczyciela przedmiotu, konsultacje przedmiotowe,

c) współpraca z rodzicami,

d) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną lub inną. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

3.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele pro­wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

 

ROZDZIAŁ 9

Ocenianie zachowania

§ 5h

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się
w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

4. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt uwag i spostrzeżeń, do którego wpisywane są przez wychowawcę i innych nauczycieli uwagi o zachowaniu i aktywności ucznia.

 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, stosując kryteria ocen zachowania i biorąc pod uwagę opinię pracowników szkoły, innych osób mających kontakt z uczniem, opinie rówieśników, samego ucznia, pochwały i uwagi zapisane w dzienniku i zeszycie uwag.

 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

7.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 

8. O wpisach na bieżąco informowani są uczniowie, a w uzasadnionych przypadkach rodzice, co pozwala na pełną informację o ocenie  zachowania.

 

9. W przypadku, gdy uczeń otrzyma uwagi negatywne w okresie między konferencją
a zakończeniem roku szkolnego uczniowi klas I-II zalicza się je na poczet następnego roku szkolnego, a uczniowi klasy III na wniosek rady pedagogicznej może zostać obniżona ocena z zachowania.

 

10. Uczeń zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole
w terminie do 7 dni od momentu powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. Nieterminowe usprawiedliwianie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.

 

11. W szkole zabrania się korzystania
z telefonu komórkowego podczas lekcji.  Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

 

12. Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.

 

13. Uczeń nosi stosowny i schludny strój
i obuwie zmienne.  W  czasie uroczystości i imprez szkolnych obowiązuje strój odświętny (biało-czarny, biało-granatowy na uroczystościach szkolnych takich, jak: początek i koniec roku szkolnego, Dzień Patrona, Dzień Papieski, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, wigilijki klasowe, Święto Konstytucji 3-go Maja)

 

Rozdział 10

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania

§ 5i

 

1. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następujących kryteriów: 

1) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia większość kryteriów:

a) rażąco lekceważy Statut i regulaminy szkolne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, narusza dobre imię szkoły;

b) ma agresywny stosunek do innych osób, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, powoduje bójki;

c) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych, demoralizuje i prowokuje innych do niegodnych zachowań;

d) celowo dewastuje mienie klasy, szkoły, kolegów, itd., (za zniszczenie mienia prywatnego i szkolnego uczeń ponosi koszty naprawy);

e) świadomie i celowo używa wulgarnego języka;

f) kradnie, podrabia podpisy rodziców lub nauczycieli, wyłudza pieniądze, oszukuje, wagaruje, itp.;

g) pali papierosy, pije alkohol, używa lub rozprowadza środki odurzające;

h) popada w konflikt z prawem;

i) nie wykazuje chęci poprawy, a podejmowane środki wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów;

j) nie uczestniczył lub odmówił udziału
w realizacji projektu gimnazjalnego;

k) często opuszcza zajęcia szkolne, ma więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru: 

2) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) ma lekceważący stosunek do nauki
i obowiązków szkolnych;

c) nie wywiązuje się z powierzanych mu zadań;

d) utrudnia prowadzenie lekcji, nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości i wycieczek szkolnych;

e) często  niekulturalnie, nieuprzejmie zachowuje się, używa wulgarnego słownictwa, jest arogancki, kłamie, uczestniczy w bójkach, zaczepkach, stwarza sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych,  ma zły wpływ na zachowanie koleżanek i kolegów, niszczy mienie szkolne i prywatne;

f) nie wykazuje zaangażowania w pracę na rzecz szkoły;

g) wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

h) opuszcza zajęcia szkolne, ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne – nie więcej niż 35 godzin w semestrze;

3) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki ucznia zapisane
w Statucie i regulaminach szkolnych,  ale nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

b) pamięta o kulturze słowa i formach grzecznościowych, lecz zdarza mu się je łamać;

c)  nie zawsze zachowuje się właściwie
w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów;

d) pracuje w szkole nie zawsze na miarę swoich możliwości, nie wykazuje inicjatywy;

e) szanuje mienie szkolne i prywatne, stara się brać udział w akcjach na rzecz szkoły
i środowiska;

f) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, nie ulega nałogom;

g) sporadycznie zdarza mu się nie nosić stosownego stroju

h) otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania w szkole i poza nią;

i) wykazuje chęć poprawy zachowania i ocen poprzez współpracę z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem szkolnym;

j) wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając powierzane mu zadania, ale podejmował je na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

k) uczęszcza na zajęcia szkolne, ma nie więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych w semestru.

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki ucznia zapisane
w Statucie i regulaminach szkolnych, stosuje się do przepisów BHP obowiązujących w szkole;

b) jest uprzejmy, zachowuje się i wyraża
w sposób kulturalny, nie stosuje przemocy;

c) jest koleżeński w stosunku do innych uczniów, w miarę możliwości służy im pomocą;

d) stara się, w miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce;

e) troszczy się o mienie klasy i szkoły;

f) bierze udział w konkursach, turniejach,  kampaniach organizowanych w szkole oraz akcjach na rzecz szkoły i środowiska;

g) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych;

h) nosi stosowny strój i ubiór szkolny, obuwie zmienne;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania;

k) uczestniczy w zajęciach szkolnych,  może mieć maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności lub 7 nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu półrocza  (zasadność tego kryterium ocenia Wychowawca)

 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto:

a) sumiennie wypełnia obowiązki ucznia zapisane w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) prezentuje wysoką kulturę osobistą,

c) dba o kulturę słowa i reaguje na przejawy agresji;

d) wyróżnia się aktywnością na rzecz społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne;

e)  czynnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych lub udziela się w organizacjach szkolnych i  innych formach szkolnej działalności uczniowskiej;

f) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, turniejach, akcjach, kampaniach itp.;

g)  bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych;

h) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli zadań;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością;

j) uczęszcza na zajęcia lekcyjne, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,
a nieobecności są usprawiedliwiane systematycznie, dopuszczalne są 2 spóźnienia w ciągu półrocza;   

6) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą,
a ponadto:

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania  zapisane w Statucie i regulaminach szkolnych;

b) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole;

c) wyróżnia się kulturą osobistą;

d) inicjuje, planuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły,  środowiska;

e) wyróżnia się indywidualnymi osiągnięciami w konkursach, zawodach, projektach i innych przedsięwzięciach  (szkolnych i pozaszkolnych);

f)  osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;

g)  na miarę swoich możliwości pomaga innym w nauce lub w rozwiązywaniu problemów;

h) uczęszcza systematycznie na zajęcia pozalekcyjne i pracuje w organizacjach
i innych formach działalności szkolnej;

i) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się dużą samodzielnością
i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu lub pełnił funkcje lidera, wykazał się także umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

j) uczęszcza na zajęcia, nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności
i spóźnień, nieobecności usprawiedliwia terminowo;

 

ROZDZIAŁ 11

Tryb i warunki uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zajęć edukacyjnych

§ 5 j

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Gimnazjum.

 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień jeżeli oceny cząstkowe na to wskazują.

 

3. Uczeń nie może ubiegać się o podwyższenie oceny na stopień celujący, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i  prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych  niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –konsultacji indywidualnych.

 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu  dwóch dni od podania przewidywanej oceny mogą składać do wychowawcy klasy ustny lub pisemny wniosek o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana.

 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien w szczególności zawierać uzasadnienie ze wskazaniem przedmiotu i oceny, o której zmianę wnioskodawca się ubiega.

 

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu i wychowawca wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel informuje wnioskodawcę o przyczynie jej odrzucenia.

 

10. Nauczyciel nauczanego przedmiotu, którego dotyczy wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), przygotowuje w formie pisemnej informacje o zakresie kontrolowanych treści programowych zawierającą przykładowe zadania.

 

11. Warunkiem uzyskania oceny wyższej niż prze­widywana jest wykazanie się przez ucznia poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie treści programowych wskazanych przez nauczyciela na daną ocenę.

 

12. Kontrola wiedzy i umiejętności, odbywa się w formach i warunkach określonych specyfiką danego przedmiotu, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności form pisemnych, w terminie do pięciu dni od złożenia wniosku.

 

13. Sprawdzian, oceniony zgodnie
z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ 12

Egzamin klasyfikacyjny

§ 5k

 

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Gimnazjum.

 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) - po konferencji klasyfikacyjnej. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 

6. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna.

 

7. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

8. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 13

Egzamin poprawkowy

§ 5l

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena zachowania.

 

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej
o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do 3 dni po konferencji klasyfikacyjnej.

 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii info­rmacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Gimnazjum, nie później niż do końca września.

 

8. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów popra­wkowych określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 14

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§ 5 ł

 

1.Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna lub semestralna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  od dnia ustalenia oceny, nie później jak w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych .

 

2. Dyrektor  Gimnazjum  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3.      Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów sprawdzających określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 15

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania

§ 5 m

 

1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Gimnazjum, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia oceny, nie później jak w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych .

 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców

 

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów sprawdzających określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 16

Postanowienia końcowe

§ 5 n

 

1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych; obowiązkowych, dodatkowych i nauki religii lub etyki co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

2. Począwszy od klasy pierwszej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych; obowiązkowych, dodatkowych i nauki religii co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

3. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach

 

DZIAŁ IV

Organy Gimnazjum

 

Rozdział 1

Organy Gimnazjum

§6

 

Organami Gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

Rozdział 2
Dyrektor
§ 7
 

1. Pracą szkoły kieruje dyrektor Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

2. Dyrektor Zespołu Szkół jest zarówno dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku, jak i Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) ustalanie indywidualnego programu lub toku nauki;

2) zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

3) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych, ich zatrudnianie i zwalnianie;

4) zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, w oparciu o odrębne przepisy;

5) organizowanie całości pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;

6) przygotowanie i prowadzenie posiedzeń rad pedagogicznych;

7) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły;

8) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

10) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do szkoły;

11) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

12) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela;

14) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;

15) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów;

17) powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje go zasięgając opinii w tym względzie Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

6. Dyrektor po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzanie form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, na wcześniej uzgodnionych warunkach.

 

Wicedyrektor
§ 8

 

1. Wicedyrektor  sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez dzieci zamieszkujące w  obwodzie szkoły, a w szczególności kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka obowiązku:

1) zgłoszenia dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły.

 

2. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami,  a w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora, używając własnej pieczątki,

2) współdziała na bieżąco z Organem Prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,

3) kieruje pracą personelu obsługowego.

 

3.Ponadto wicedyrektor:

1) dokonuje obserwacji lekcji (zgodnie z harmonogramem), zajęć pozalekcyjnych oraz dokonuje analizy i oceny pracy nauczycieli, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia;

2) wnioskuje do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;

3) prowadzi rozliczenie realizacji godzin etatowych i zastępczych;

4) ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora;

5) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów nauczycielskich;

6) sprawuje nadzór nad działalnością organizacji uczniowskich;

7) czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych szkoły;

8) czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej  oraz właściwą realizacją jej zadań;

9) sprawuje nadzór nad pracą pedagoga szkolnego;

10) sprawdza realizację obowiązku szkolnego przez uczniów należących do obwodu Gimnazjum,

11) sporządza wykaz uczniów dojeżdżających do szkoły.  

 

Rozdział 3
Rada Pedagogiczna

§ 9

 

1. Wszyscy nauczyciele uczący w Gimnazjum wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. Rada Pedagogiczna  jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych działań szkoły.

 

2. Istnieje możliwość organizowania odrębnych obrad nauczycieli w sprawach dotyczących Gimnazjum.

 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 

5. Rada Pedagogiczna wyraża swoje stanowiska w formie opinii i uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy swoich członków.

 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;

4) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdzanie planu WDN;

6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Gimnazjum;

7) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programów wychowawczych i profilaktyki Gimnazjum;

8) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania uczniom kar.

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Gimnazjum, w tym: tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego, po zaopiniowaniu go przez Rady Rodziców;

3) propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w sprawach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) szkolny zestaw programów nauczania;

6) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do funkcji kierowniczych w Zespole Szkół;

7) propozycje kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w związku z zamiarem powierzenia im funkcji przez organ prowadzący na kolejną kadencję.

 

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora z jego funkcji.

 

9.Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

 

10. Rada Pedagogiczna pracuje na podstawie uchwalonego Regulaminu.

 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

12. Rada Pedagogiczna ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

13. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego  szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się :zajęcia z  języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie

została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz zajęć rozwijających zainteresowania
i  uzdolnienia uczniów.

 

Rozdział 4

Rada Rodziców
§ 10

 

1. Rada Rodziców Gimnazjum jest kolegialnym organem Gimnazjum.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

5. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Zespołu Szkół, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) Programu Wychowawczego Gimnazjum;

b Programu Profilaktyki Gimnazjum;

2) wystawianie opinii w sprawie:

a) projektu planu finansowego przedstawionego przez dyrektora;

b) pracy nauczyciela potrzebnej do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

c) programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.

 

8. Rada Rodziców może:

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3) delegować swojego przedstawiciela
do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Rozdział 5

Samorząd Uczniowski
§ 11
 

1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Gimnazjum.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Peda­gogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania (z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi);

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem ucznia w Gimnazjum, a możliwością rozwijania i  zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

7)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia.

 

Rozdział 6

Zasady współdziałania organów Gimnazjum i sposoby rozwiązywania sporów
§ 12
 

1. Organy Gimnazjum są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem.

 

2. Organy Gimnazjum wzajemnie informują się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez:

1) wymianę dokumentów;

2) wspólne zebrania swoich przedstawicieli.

 

3. Organy Gimnazjum podejmują działania na rzecz rozwiązywania konfliktów wewnątrz Gimnazjum.

 

4. W przypadku braku porozumienia organy Gimnazjum mogą występować do organu prowadzącego Zespół Szkół w Chmielniku o rozstrzygnięcie konfliktu.

 

5. Ogólne zasady rozwiązywania konfliktów przez dyrektora:

1) dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto;

2) może bezpośrednio współpracować z Radą Rodziców;

3) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

4) dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;

5) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w obowiązujących Statucie;

6) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

7) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w  związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły;

8) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej sprzecznych z prawem.

 

9. Zasady rozwiązywania konfliktów  z udziałem uczniów.

1) uczeń zgłasza swoje  zastrzeżenia do przewodniczącego SU osobiście, bądź za pośrednictwem przewodniczącego klasowego, albo bezpośrednio do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

2) przewodniczący SU w porozumieniu ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia oraz w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz ze Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia rozstrzyga sporne kwestie;

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który podejmuje rozstrzygające decyzje.

 

DZIAŁ V

Organizacja Gimnazjum

 

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania

§ 13

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku..

 

3. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników pedagogicznych;

2) ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący;

3)  dane dotyczące nauczycieli.

 

4. Arkusz organizacji szkoły opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną.

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Gimnazjum otrzymuje dotację celową na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

 

7. Dotacją celową do 2017 r. zostaną objęci wszyscy uczniowie.

 

8. Zasady przyznawania dotacji określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej

§ 14

 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, co regulują odrębne przepisy.

2) w oddziałach tworzonych z zachowaniem zasad, opisanych w niniejszym Statucie.

3) w grupach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z klas równoległych zajęcia z: języków obcych, wychowania fizycznego, informatyczne, techniczne dzielone są na grupy według zasad ogólnych, zapisanych w ustawie;

4) poprzez nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, czy inną poradnię specjalistyczną;

5) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) w formie zblokowanych zajęć dla grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w  cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego (2 godz.).

 

1a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

- zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

- inne zajęcia edukacyjne

 

2. Grupy międzyoddziałowe z języka nowożytnego w klasach pierwszych tworzone są na podstawie ocen końcowych na świadectwie szkoły podstawowej.

 

3. Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych we wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

4. Uczniom Gimnazjum na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia

 tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4a) Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i rady  rodziców.

 

5. Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie.

 

6. Uczeń Gimnazjum nie bierze udziału w zajęciach z zakresu wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w tych zajęciach.

 

7. Zajęcia, o których mowa w pkt. 6 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

8a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

9. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora.

 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 8, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

11. Uczeń posiadający odpowiednią dokumentację, o której mowa w ust. 8 może być nieobecny pod warunkiem gdy lekcje z wcześniej wymienionych przedmiotów są na pierwszej lub ostatniej lekcji. Warunkiem jest podanie rodziców do dyrektora, w którym składają deklarację, że przejmują pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.

 

12. Na terenie Gimnazjum organizowany jest egzamin gimnazjalny. Zasady organizacji tego egzaminu określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 3

Indywidualny program lub tok nauki

§ 15

 

1. Uczniowie mają możliwość realizowania indywidualnego programu nauki w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej  klasy, według programu dostosowanego do ich uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 

2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

3. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym po uzyskaniu zezwolenia dyrektora wydanego w oparciu o pozytywną opinię Rady Pedagogicznej oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

4. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

5. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy jednak niż na jeden rok szkolny.

 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 

7. Wniosek składany jest do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

8. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o  predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o  dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

 

9. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze  szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

 

10. Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie  może sprostać wymaganiom z  zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem nauki lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do  indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

Rozdział 4

Działalność eksperymentalna i innowacyjna

§ 16

 

1. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i  sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

 

4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez Organ Prowadzący pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

 

5. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 

6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.

 

8. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2)  pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

 

10. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;

2) opinii Rady Pedagogicznej;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.

 

Rozdział 5

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§ 17

 

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

2. W Gimnazjum wprowadza się dodatkową dokumentację w postaci zeszytu uwag, w którym w ciągu roku szkolnego odnotowywane są pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania uczniów.

 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z przydziałem obowiązków.

 

4. W dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym dokonuje się zapisów tematów lekcji, na których przeprowadzane są sprawdziany, czy zadania klasowe.

 

5. Zapisy tematów lekcji bibliotecznych dokonuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym.

 

5a. W szkole prowadzi się dziennik elektroniczny. Zasady prowadzenie dziennika regulują odrębne przepisy.

 

6. Arkusze ocen wypełnia wychowawca klasy kolorem niebieskim lub za pomocą programu e-dziennik i podpisuje się czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

7. Sposób prowadzenia pozostałej dokumentacji regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 6

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i współdziałania z poradniami
§ 18

 

1. Gimnazjum udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności

2)  niedostosowania społecznego

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) szczególnych uzdolnień

5) specyficznych trudności w uczeniu się

6) zaburzeń komunikacji językowej

7) choroby przewlekłej

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) niepowodzeń edukacyjnych

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi

3) placówkami doskonalenia nauczycieli

4) innymi szkołami i placówkami

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia

2) rodziców ucznia

3) dyrektora

4) nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej

6) pielęgniarki środowiska lub higienistki szkolnej

7) pomocy nauczyciela

8) pracownika socjalnego

9) asystenta rodziny

10) kuratora sądowego

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) klas terapeutycznych;

4) porad i konsultacji;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6) zajęć rozwijających uzdolnienia;

7) warsztatów;

8) wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

5a. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

5b. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

1) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia, może być wydana także uczniowi gimnazjum.

2) Wniosek, o którym mowa w podpunkcie 1, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 

5c. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

 

5d. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

5e. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

6. W przypadku stwierdzenia, ze uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy.

1) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich trwania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

2) Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji sporządzonej przez zespół nauczycieli.

7. Dyrektor na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą organizowane.

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) w oparciu o odrębne przepisy.

 

9a. Liczba godzin języka obcego nowożytnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: w gimnazjum ogólnodostępnym, oddziale ogólnodostępnym i oddziale integracyjnym odpowiada liczbie godzin przeznaczonych na realizację zajęć jednego z dwóch języków obcych nowożytnych; na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego w wymiarze ustalonym dla oddziału, do którego uczęszcza.

 

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

11. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział 7
Organizacja doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia
§ 19
 

1. Gimnazjum umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej poprzez:

1) organizowanie warsztatów zawodoznawczych;

2) umożliwianie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkoły;

3) rodzice (opiekunowie prawni) uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły ponadgimnazjalnej mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym, badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy oferowanej przez inne instytucje zajmujące się poradnictwem dla dzieci i młodzieży;

4) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych, przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych;

 
Rozdział 8
Organizacje i stowarzyszenia
§ 20

 

1. W Gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem jest działalność wychowawcza albo szerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

2. Podjęcie działalności w Gimnazjum przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w ust 1, wymaga zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

Rozdział 9
Organizacja zajęć dodatkowych
dla uczniów
§ 21
 

1. Na terenie Gimnazjum organizuje się konkursy, turnieje i olimpiady służące: odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, rozwijaniu ich kreatywności, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

2. Dla uczniów uzdolnionych Gimnazjum może organizować różne zajęcia dodatkowe.

 

3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów organizowane są w formach:

1) oddziałowych;

2) międzyoddziałowych

 

5. Dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi Gimnazjum organizuje:

1) konsultacje przedmiotowe;

2) zajęcia rewalidacyjne;

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

5) zajęcia socjoterapeutyczne;

6. Gimnazjum może organizować dla uczniów zajęcia na basenie.

 

Rozdział 10

Organizacja praktyk pedagogicznych
§ 22
 

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub - za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami, a  zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 
Rozdział 11
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły związany z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
§ 23
 

1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na jej terenie podczas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych tygodniowym planem nauczania, w czasie trwania zajęć dodatkowych, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Gimnazjum (jeśli uczeń jest ich uczestnikiem) od momentu przybycia na zajęcia do momentu ich ukończenia.

 

2. Szczegółowe zasady przebywania na terenie szkoły oraz postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa określają odrębne  regulaminy,  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.

 

3. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi:

1) na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych;

2) w czasie przerw międzylekcyjnych.

 

4. W czasie przerw międzylekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel dyżurujący.

 

5. Czas i miejsce dyżuru określa harmonogram dyżurów  zatwierdzony przez dyrektora.

 

6. Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżur.

 

7. W przypadku konieczności opuszczenia dyżuru, nauczyciel zgłasza ww. fakt wcześniej dyrektorowi lub jego zastępcy.

 

8. W stosunku do nauczyciela, który opuści dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara porządkowa.

 

9. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach publicznych Gimnazjum:

1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego

2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach

3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego

4) organizuje egzamin na kartę rowerową.

 

10. Nauczyciel odpowiada za skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozaszkolnych, w czasie pełnionych dyżurów oraz za nieprzestrzeganie procedur interwencyjnych.

11. Na terenie szkoły co najmniej raz w roku przeprowadza się kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

 
Rozdział 12
Formy opieki i pomoc uczniom
§ 24
 

1. Uczniom będącym w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Gimnazjum zapewnia szczególną opiekę, w tym pomoc materialną.

 

2. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budżetu gminy określają odrębne przepisy.

 

3. Uczniom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom niedostosowanym społecznie szkoła organizuje opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

 

4. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, demoralizacji, czynów karalnych popełnionych w trakcie realizacji statutowych zadań szkoły, nauczyciel stosuje się do procedur interwencyjnych przyjętych do stosowania w szkole.

 
Rozdział 13
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
§ 25
 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania oraz  kształcenia dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami programu wychowawczego i profilaktyki w Gimnazjum.

 

2. Gimnazjum organizuje zebrania dla wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) uczniów co najmniej trzy razy w roku, na których dyrektor i wychowawcy:

a) zapoznają z celami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi, z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, statutem Gimnazjum;

b) zapoznają z sytuacją dydaktyczno-wychowawczą uczniów;

c) informują i udzielają porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia.

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

1) rzetelnej informacji o realizowanych programach nauczania;

2) zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Statutem Gimnazjum;

3) informacji o postępach w nauce i trudnościach swojego dziecka;

4) informacji o planowanych dla dziecka formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5) informacji o przewidywanej dla ucznia ocenie zachowania i z zajęć dydaktycznych;

6) informacji o przyznanych dziecku nagrodach, wyróżnieniach oraz wymierzonych karach;

7) wnioskowania o indywidualny tok nauki;

8) porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci;

9) włączania się w sprawy życia klasy i szkoły;

10) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór opinii, na temat pracy Gimnazjum.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

2) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole;

3) uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oraz kontaktowania się w sytuacjach problemowych;

4) dopełnienia czynności związanych z zapisem dziecka do gimnazjum;

5) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 
Rozdział 14
Podstawowa jednostka organizacyjna
§ 26
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, określonych planem nauczania na danym etapie kształcenia i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach można dokonywać za zgodą Organu Prowadzącego.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12  do 26 uczniów.

 

Rozdział 15

Nauczanie religii
§ 27

 

1. Zasady organizowania nauczania religii lub etyki, określają odrębne przepisy.

1) w zajęciach religii i etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie pisemnego oświadczenia wyrażą takie życzenie;

2) oświadczenie, o którym mowa wyżej, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione w każdym czasie.

 

2. Gimnazjum organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danego oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

 

3. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczanych zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba uczniów w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzech.

 

4. Dla uczniów, których rodzice rezygnują z nauki religii/etyki szkoła w miarę potrzeb zapewnia opiekę lub zajęcia wychowawcze.

 
Rozdział 16
Nauczanie indywidualne
§ 28
 

1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

2. Indywidualne nauczanie dyrektor organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

3. Indywidualne nauczanie prowadzone jest nauczycieli, którym dyrektor powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora.

 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z  przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.

 

6. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 godzin.

 

7. Dyrektor szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

8. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar. 

 

Rozdział 17
Biblioteka szkolna
§ 29
 

1. W Gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią i dostępem do Internetu.

 

2.  Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum.

 

3. Czas pracy biblioteki corocznie jest dostosowywany do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

4.  Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:

1) gromadzenie księgozbioru zgodnie z potrzebami czytelników;

2) gromadzenie czasopism popularno-naukowych, pedagogicznych, pomocy audiowizualnych;

3) udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych;

4) wypożyczanie podręczników przedmiotowych według regulaminu.

5) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa;

6) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;

7) przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa;

8) prowadzenie zajęć bibliotecznych, a w szczególności promowanie czytelnictwa wśród młodzieży.

9) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniającego wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych;

10) systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed zbyt szybkim zużyciem;

11) selekcja materiałów zniszczonych prowadzona za pomocą odpowiedniej dokumentacji;

12) prowadzenie dokumentacji pracy;

13) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

DZIAŁ VI

Pracownicy

 

Rozdział 1

Pracownicy

§ 30

 

1. W Zespole Szkół w Chmielniku zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi wykonujących swoje zadania zawodowe w Gimnazjum.

 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.

 

3. W Gimnazjum mogą działać związki zawodowe, których zasady działania określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 2
Zadania nauczycieli
§ 31
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

2. Nauczyciel w szczególności:

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i grupach osiągając w stopniu optymalnym cele i zadania ustalone w programach i planach pracy Gimnazjum;

2) na podstawie przeprowadzonej diagnozy opracowuje plan dydaktyczny nauczanego przedmiotu

3) dba o pomoce i sprzęt szkolny;

4) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności i zainteresowania;

5) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;

6) ocenia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

7) informuje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów;

8) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

9) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania;

10) działa na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły;

11) dba zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

12) motywuje uczniów do aktywnego udziału w lekcji;

13) kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

3. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie wyboru podręcznika, programu nauczania lub opracowania własnego programu nauczania;

2) doboru metod, form pracy i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów.

 

4.Nauczyciel odpowiada za:

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu,

2) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych.

 

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

Rozdział 3
Nauczyciel wychowawca
§ 32
 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały etap edukacyjny w Gimnazjum.

 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych oraz wynikać z programu wychowawczego Gimnazjum, a w szczególności powinny:

1) tworzyć warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirować i wspomagać działania zespołowe uczniów;

3) podejmować działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi):

a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami innych przedmiotów  uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych i tych z trudnościami dydaktycznymi);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, w celu:

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ich dzieci;

b) współdziałania z rodzicami (pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci i  współpraca przy rozwiązywaniu problemów w szkole).

5) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym formy udzielenia tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których formy te będą realizowane.

 

5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących powierzonej mu klasy.

 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Rady Rodziców, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w zakresie przydziału wychowawstw w  trakcie roku szkolnego.

 

7. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni i jego decyzja o zmianie wychowawcy jest ostateczna.

 
Rozdział 4
Nauczyciel wspomagający
§ 33
 
1.    W szkole pracuje nauczyciel wspomagający.
2.    Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:
1) podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego/ niepełnosprawności do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.
2) kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, słabszych
3) prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności
4)  tworzenie indywidualnych programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami,
5) współpraca z nauczycielem prowadzącym. Na bieżąco informuje wychowawcę klasy o trudnościach i osiągnięciach dzieci oraz utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów
6) współtworzy ocenę opisową ucznia w razie decyzji o jej sporządzeniu ( także z inicjatywy własnej, wychowawcy klasy lub na życzenie rodziców)
7) współpraca ze pedagogiem szkolnym
8) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka
9) pedagogizacja rodziców, prawnych opiekunów
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki w stosunku do uczniów przy udziale opiekunów prawnych i nauczycieli.
11) sporządzanie niezbędnej dokumentacji.
3. W zakresie wykonywanych zadań nauczyciel wspomagający współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi. 
 
Rozdział 5
Pedagog szkolny
§ 34
 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a  także wspieranie mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych ;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

9)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów

10)  wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

4. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

1) dziennik, według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami;

2) teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację prowadzonych zajęć;

 
Rozdział 6
Zespoły nauczycielskie
§ 35
 

1. Nauczyciele uczący w Gimnazjum tworzą zespoły, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danej grupy przedmiotów, jego modyfikowanie w miarę potrzeb, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

2. Nauczyciele uczący w Gimnazjum tworzą zespoły:

1) przedmiotowe;

2) wychowawcze;

3) problemowo-zadaniowe;

 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany spośród nauczycieli na wniosek zespołu.

 

4. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów.

 

5. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

1) przedmiotów humanistycznych

2) przedmiotów matematyczno –przyrodniczych

3) języków obcych

4) przedmiotów artystycznych

 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji;

2) opracowanie kryteriów oceniania i ich ewaluacja;

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczących spraw dydaktycznych;

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6) opracowanie i ewaluacja próbnych testów gimnazjalnych, opracowanie wyników egzaminów zewnętrznych;

7) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki.

 

4. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog szkolny.

 

5. Zadaniem zespołów wychowawczych  jest:

1) współdziałanie w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

2) opracowanie kryteriów oceniania zachowania i ich ewaluacja;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczącego spraw wychowawczych;

4) współdziałanie z pedagogiem, dyrekcją, rodzicami;

5) podejmowanie działań zaradczych w stosunku do uczniów sprawiających trudności wychowawcze;

6) opracowanie planu pracy na każdy rok szkolny;

7) podsumowanie realizacji planu pracy za rok szkolny.

 

6. Zespoły problemowo-zadaniowe powołuje dyrektor i przydziela im zadania dotyczące bieżącej działalności szkoły, (np. zespół do spraw statutowych, oceniania, mierzenia jakości, spraw socjalnych, bezpieczeństwa, spraw regulaminowych i innych).

 

7. Zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołuje się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

8. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.

 

9. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

 

Rozdział 7
Pracownicy obsługi
§ 36
 

1. Zadania konserwatora:

1) systematyczne lokalizowanie i usuwanie usterek występujących w Gimnazjum poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno - kanalizacyjnych, grzewczych i energetycznych;

3) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania;

4) dbanie o powierzony sprzęt;

5) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

6) udział w szkoleniach bhp i p/poż;

7) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i regulaminów bhp i p/poż;

8) wykonywanie poleceń dyrektora;

 

2. Obowiązki sprzątaczki:

1) przestrzeganie ustalonego Regulaminu pracy;

2) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

3) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a) wycieranie na wilgotno kurzy,

b) wietrzenie pomieszczeń,

c) zmywanie podłóg,

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e) uzupełnianie ręczników i mydła w pojemnikach,

f) mycie i odkażanie sanitariatów,

g) przecieranie drzwi, a w razie potrzeby mycie szyb.

4) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, drzwi;

5) wydawanie posiłków uczniom oraz uprzątnięcie stołówki po zakończonym posiłku

6) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie parkietów, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.;

7) właściwe zabezpieczenie i dbałość o powierzone mienie szkolne;

8) dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy;

9) dokonywanie systematycznego przeglądu pomieszczeń szkolnych;

10) zgłaszanie i usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku i jego obejściu;

11) wydawanie posiłków dla uczniów, pomoc w wydawaniu posiłków dla dzieci oddziałów przedszkolnych

12) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę

13) udział w szkoleniach bhp i p/poż;

14) wykonywanie poleceń dyrektora.

 

Rozdział 8

Obowiązki sekretarki

§ 36 a

 

1. Sekretarka jest pracownikiem, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy dyrektorem a pracownikami Zespołu. Wykonuje czynności, które zapewniają sprawną pracę sekretariatu oraz organizuje przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz szkoły.

 

2. W zakres obowiązków sekretarki szkolnej wchodzą:

a) Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

b) Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły.

c) Przyjmowanie interesantów, udzielanie im ogólnych informacji.

d) Przyjmowanie telefonów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.

e) Przepisywanie pism służbowych, obsługa ksero, komputera.

f) Prowadzenie księgi ewidencji uczniów i księgi obowiązku szkolnego.

g) Zaopatrywanie uczniów w legitymacje szkolne, przedłużanie ważności legitymacji szkolnych.

h) Wydawanie zaświadczeń uczniom lub ich rodzicom.

i) Przyjmowanie wpłat oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia uczniów.

j) Zaopatrywanie pracowników w legitymacje służbowe.

k) Przechowywanie akt i dokumentów, prowadzenie archiwum szkolnego.

l) Kompletowanie aktów prawnych.

m) Zaopatrywanie szkoły w druki szkolne.

n) Sporządzanie zestawień rachunków z wydatków bieżących szkoły.

o) Przygotowanie i opracowanie sprawozdań i informacji statystycznych.

p) Inne prace wynikające z potrzeb szkoły, zlecone przez dyrekcję.

 

DZIAŁ VII

Uczniowie Gimnazjum

 

Rozdział 1

Uczniowie Gimnazjum

§ 37

 

Uczniem Gimnazjum jest każde dziecko w wieku obowiązku szkolnego, które skończyło szkołę podstawową i jest wpisane do księgi uczniów Zespołu Szkół w Chmielniku.

 

Rozdział 2

Obowiązek nauki i obowiązek szkolny
§ 38
 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Gimnazjum po ukończeniu 18 roku życia uchwałą Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do Gimnazjum.

 

4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów, dyrektor może zezwolić na indywidualny tok nauki.

 

5. W Gimnazjum pobiera naukę młodzież w wieku ustawowego obowiązku od 13 do 16 roku życia (nie dłużej niż do 18 roku życia).

 

6. Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w gimnazjum ogólnodostępnym jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 roku życia.

 

Rozdział 3
Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum
§ 39
 

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:

1) uchylony

1a) nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w terminie  od 18 marca 2014 r. do 15  kwietnia 2014r.

1b) Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły, posiadającą świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz na podstawie wniosku/zgłoszenia rodziców celem zapisu dziecka do szkoły.

2) uchylony

2a) Jeżeli szkoła, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym przeprowadza dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

2b)  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły   kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, uczniów  przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

- laureat lub finalista konkursów organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 25 pkt.;

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu (zaświadczenie lub wpis na świadectwie) – 12 pkt.

- ocena zachowania jest wyższa od nagannej –  12 pkt.;

- jest absolwentem Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chmielniku – 3 pkt.

 

3. Dla kandydatów, którzy uczęszczali do szkoły poza granicami kraju stosuje się odrębne przepisy.

 

3a Warunki i kryteria rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor rokrocznie określa w  drodze   zarządzenia.

 

4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w gimnazjum publicznym lub gimnazjum niepublicznym o  uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum, z którego uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku przyjmowania ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, do której uczeń  przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

6. Jeżeli u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Gimnazjum do klasy drugiej lub trzeciej stwierdza się, na podstawie przedłożonych dokumentów - różnice programowe, to obowiązany on jest je zaliczyć poprzez egzamin klasyfikacyjny.

 

7. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia z klasą  lub grupą  w tym samym Gimnazjum, uczeń może:

1) uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego uczył się w poprzednim gimnazjum;

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innym gimnazjum.

 

8. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych) jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

9. uchylony.

10. uchylony

Rozdział 4
Prawa ucznia
§ 40
 

1. Uczeń ma prawo:

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) do korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –wychowawczym;

5) do swobodnego wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Gimnazjum;

6) do rozwijania zainteresowań, zdolności i zainteresowań;

7) do wolności od poniżającego traktowania i karania;

8) dochodzenia należnych praw;

9) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

10) do pomocy w przypadku trudności w nauce;

11) do korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

12) do korzystania z pomieszczeń Gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13) do wpływania na życie Gimnazjum przez działalność samorządową;

14) do wybierania i bycia wybranym do organizacji działających w Gimnazjum;

15) do informacji o terminach pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności z każdych zajęć edukacyjnych;

16) do informacji o każdej ocenie wystawianej przez nauczyciela;

17) do poznania zasad klasyfikowania i promowania;

18) do poznania zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających, gimnazjalnych;

19) do wyboru Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli uczących w Gimnazjum.

 

2. Do uprawnień i obowiązków Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia należą:

1) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących uczniów:

a) przyjmowanie i załatwianie spraw związanych z naruszeniem praw ucznia oraz podejmowanie działań z własnej inicjatywy;

b) korzystanie z najbardziej pożądanych wychowawczo sposobów rozwiązywania problemów ucznia np. wysłuchanie skargi, konsultowanie sprawy z nauczycielami, wychowawcą, a w razie potrzeby zasięgnięcie opinii pedagoga, i uczniów;

c) w sytuacjach konfliktowych podejmowanie działań mediacyjnych w kierunku rozwiązywania problemu i zbliżenia stron do współdziałania,

2) informowanie dyrektora o potrzebie zmian w obowiązującym prawie szkolnym w zakresie praw ucznia;

3) uczestniczenie w szkoleniach dotyczących jego funkcji;

4) Rzecznik przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.

 

Rozdział 5

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
§ 41
 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

 

2. Skargi dotyczące naruszenia praw ucznia rozpatruje w pierwszej kolejności wychowawca klasy.

3. Jeżeli skarga dotyczy naruszania praw uczniów z różnych oddziałów skargę rozpatrują wspólnie wychowawcy tych uczniów.

 

4. Skargi ucznia i jego rodziców rozpatrywane są w obecności Rzecznika Praw Ucznia po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

5. W przypadku naruszania praw ucznia przez nauczyciela skargę rozpatruje dyrektor.

 

6. Skargi wnoszone są w formie ustnej lub pisemnej bezpośrednio po naruszeniu praw nie później niż do 3 dni – skarga wniesiona przez ucznia i 7 dni - skarga wniesiona przez rodzica.

 

7. O rozpatrzeniu skargi uczeń i jego rodzice są informowani odpowiednio przez wychowawcę klasy lub dyrektora w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia skargi.

 

8. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej do Organu Prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Rozdział 6

Obowiązki ucznia
§ 42
 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie.

2. Do obowiązków ucznia w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich należy:

1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły;

2) zapoznanie się z regulaminem kla­syfikowania oceniania promowania i wymagań na poszczególne stopnie z przedmiotów oraz zasad ustalania oceny zachowania;

3) odrabianie zadań, noszenie przyborów szkolnych, oraz zgłaszanie o ich braku przed zajęciami edukacyjnymi;

4) prowadzenie zeszytów przedmiotowych zgodnie z obowiązującymi zasadami;

5) czytanie lektur szkolnych;

6) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

7) dbanie o ład i estetykę swojego miejsca pracy;

8) podporządkowywanie się poleceniom nauczyciela;

9) rzetelna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

10) niezakłócanie toku zajęć.

 

3. Obowiązki ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;

1) prowadzenie zeszytu usprawiedliwień w formie obowiązującej w Gimnazjum;

2) dbałość o aktualność wpisów przez rodzica w zeszycie usprawiedliwień;

3) usprawiedliwianie nieobecności na pierwszej godzinie z wychowawcą, występującej po zakończeniu nieobecności;

4. Obowiązki ucznia w zakresie wyglądu oraz zasad ubierania się:

1) na terenie Gimnazjum młodzież obowiązuje schludny, skromny wygląd;

2) obowiązkiem ucznia jest utrzymanie stroju w czystości;

3) w dniach objętych Kalendarzem Imprez, ucznia obowiązuje strój odświętny; w kolorach: biało/granatowy lub biało/czarny;

4) utrzymanie we właściwym stanie bhp i sprawności technicznej przydzielonej szafki uczniowskiej;

5) stosowanie obuwia zmiennego podczas przebywania w szkole;

6) noszenie stroju do zajęć z wychowania fizycznego zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela normami.

 

5. Obowiązki w zakresie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:

1)W szkole zabrania się korzystania  z telefonu komórkowego podczas lekcji.  Telefon powinien być wówczas wyłączony lub wyciszony. W razie niezastosowania się do w/w  zakazu, uczeń przekazuje telefon  w depozyt dyrektorowi szkoły. Po odbiór telefonu musi zgłosić się rodzic/opiekun prawny ucznia, powiadomiony o zaistniałej sytuacji przez wychowawcę klasy.

2) Bez zgody nauczyciela w szkole zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych.

6. Obowiązki ucznia w zakresie zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół w Chmielniku oraz pozostałych uczniów:

1) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się wobec kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół w Chmielniku;

2) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w salach lekcyjnych, na korytarzu i terenie szkoły;

3) pełnienie dyżuru w klasie;

4) szanowanie symboli narodowych, religijnych;

5) godne zachowywanie się w szkole i poza nią.

 

Rozdział 7

Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów
§ 43

 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce;

2) wzorową frekwencję w roku szkolnym;

3) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

4) pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska;

5) wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.

 

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie:

1) pochwała przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę w obecności klasy;

2) pochwała przez dyrektora w obecności klasy;

3) pochwała przez dyrektora przy całej społeczności szkolnej;

4) pochwała przez wychowawcę klasy na zebraniu klasowym rodziców;

5) pochwała przez dyrektora na zebraniu rodziców;

6) dyplom od nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, dyrektora;

7) nagroda rzeczowa (książka, upominek) ze środków Rady Rodziców;

8) wpis do kroniki szkoły.

 

3. Wychowawca klasy lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

 

4. Nagrody dla uczniów przyznawane są na wniosek:

1) uczniów;

2) nauczycieli;

3) dyrektora;

4) rodziców;

5) innych wnioskodawców.

 

5. Wychowawca  informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przyznanej nagrodzie.

 

6. Za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia przyznawane są, wg odrębnych przepisów, stypendia naukowe.

 

Rozdział 8
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów
§ 44
 

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu, a w szczególności za:

1) lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych;

2) opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym z wybranych zajęć edukacyjnych oraz unikania sprawdzianów;

3) naruszanie porządku w szkole;

4) lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

5) przyjmowanie niedozwolonych używek, picie alkoholu, palenie papierosów;

6) korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego;

7) niewłaściwe zachowanie w szkole i poza nią;

 

2. Kara może być udzielona w następującej formie:

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela w  indywidualnej rozmowie z uczniem;

2) uwaga wpisana do zeszytu uwag lub zeszytu przedmiotowego do wiadomości rodziców ucznia;

3) pozbawienie pełnionych funkcji w klasie/ szkole;

4) upomnienie dyrektora w indywidualnej rozmowie w obecności wychowawcy;

5) upomnienie udzielone przez wychowawcę na forum klasy;

6) upomnienie dyrektora na forum szkoły – udzielane jest w przypadku czynu o dużej szkodliwości lub w przypadku, gdy upomnienie udzielane przez wychowawcę klasy jest nieskuteczne. Dyrektor przy obecności wszystkich uczniów i pracowników szkoły zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia, upomina go i dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie uwag. Upomnienie to ma znaczny wpływ na ocenę  zachowania na koniec semestru.

7) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych (dyskoteki, zawody sportowe),

8) zawieszenie w prawach ucznia,

9) przeniesienie do innej szkoły wyłącznie za zgodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

3 Uczeń może być ukarany tylko jedną karą  za jedno przewinienie.

 

4. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.

 

5. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku rażącego i powtarzającego się naruszenia postanowień Statutu.

 

6. O zastosowanej wobec ucznia karze wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

 

Rozdział 9
Tryb odwoływania się od kary
§ 45
 

1. Tryb odwoływania się ucznia (rodziców lub opiekunów prawnych) od kary zastosowanej wobec ucznia:

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się (na piśmie) do dyrektora w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania kary;

2) o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia w Gimnazjum;

3) dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania;

4) rodzicom dziecka przysługuje prawo do odwołania się za pośrednictwem dyrektora do Organu Prowadzącego, nadzorującego szkołę, Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty. 

 
Rozdział 10
Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum
§ 46

 

1. W przypadku wielokrotnego rażącego naruszania przez ucznia ustaleń niniejszego Statutu, a w szczególności:

1) przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

2) systematyczne bójki z uczniami;

3) wielokrotne kradzieże na terenie szkoły;

4) palenie papierosów i odurzanie się;

5) trwałe i lekceważące niewypełnianie obowiązków ucznia;

6) demoralizacja i wielokrotne naruszanie godności uczniów i nauczycieli.

 

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem do Kuratora Oświaty dyrektor zasięga opinii Rady Peda­gogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz informuje rodziców (opiekunów prawnych) o zamiarze przeniesienia ucznia do innego gimnazjum.

 

DZIAŁ VIII

Ceremoniał szkolny

 

Rozdział 1

Zadania ceremoniału

§ 47

 

1. Ceremoniał służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

Rozdział 2

Zasady ceremoniału

§ 48

 

1. Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń.

2. Ceremoniał stanowi integralną część tradycji i pracy szkoły.

 

3. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie strojem galowym uroczystości objętych ceremoniałem: chłopcy - białe koszule i ciemne spodnie, natomiast dziewczynki - białe bluzki i ciemne spódnice.

 

4. W uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego uczestniczy poczet sztandarowy.

 

5. Z historią szkoły i jej tradycjami uczniowie klas pierwszych zapoznawani są we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Rozdział 3

Uroczystości szkolne tworzące ceremoniał szkolny

§ 49

 

1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał należą:

1) rozpoczęcie roku szkolnego;

2) Święto Patrona połączone z rocznicą wybuchu II wojny światowej;

3) Uroczystość ku czci Św. Jana Pawła II

4) Dzień Edukacji Narodowej;

5) ślubowanie uczniów klas pierwszych;

6) Święto Odzyskania Niepodległości;

7)  Rocznica Konstytucji 3 Maja;

8) zakończenie roku szkolnego;

 

2. Uroczystości szkolne wymienione w ust. 1 prowadzi dyrektor.

 

3. Uroczystości szkolne może prowadzić inna osoba wskazana przez Dyrektora szkoły.

 

Rozdział 4

Symbole narodowe

§ 50

 

1. Symbole narodowe:

1) Godło;

2) Flaga;

3) Hymn.

 

2. Godło i flaga jako symbole narodowe, mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

3. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł).

 

4. Używanie godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie, powinny być utrzymywane w czystości, nie mogą być zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe itp. Przechowywać je należy w czystym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

5. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek białego, jednogłowego orła w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej.

 

6. Poza wzorem ustawowym godła można stosować wizerunek godła artystycznie przetworzonego.

 

7. Godło umieszcza się w miejscach zapewniających mu należytą cześć i szacunek.

 

8. Pozycja godła w pomieszczeniach szkolnych:

1) godło zajmuje miejsce uprzywilejowane;

2) godło umieszcza się w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia na ścianie na wprost wejścia, albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia;

3) na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie umieszcza się kalendarzy, zdjęć, itp.,

 

9. Na fladze nie umieszcza się żadnego znaku, litery, słowa liczby czy jakiegokolwiek rysunku.

 

10. Flaga państwowa powinna być tak eksponowana by zajmowała miejsce uprzywilejowane i nie dotykała podłoża.

 

11. Budynek szkolny dekorowany jest flagą państwową podczas:

1) świąt państwowych;

2) wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych;

3) uroczystości, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt. 1- 3, 5, 6, 9 - 11;

4) żałoby narodowej (z kirem)

 

12. Podczas uroczystości ku czci Św. Jana Pawła II szkoła dekorowana jest flagami: Papieską i Maryjną

 

13. Podczas uroczystości szkolnych wymienionych w § 48 ust. 1 pkt. 1-2, 6, 9-11, śpiewany jest hymn państwowy.

 

14. Hymn państwowy powinien być śpiewany przez wszystkich uczestników uroczystości.

 

Rozdział 5

Zasady precedencji stanowisk

§ 51

 

1. Zasada ogólna: władza świecka przed duchowną, ustawodawcza przed wykonawczą w obrębie danego szczebla, szef zawsze przed zastępcą, ale wiceszef wyższego szczebla terytorialnego (np. województwa) lub organizacyjnego (np. Sejmu) przed szefem szczebla niższego.

 

2. Dyrektor szkoły wita osobiście przybywające osoby zajmujące stanowiska umocowane konstytucyjnie i wysokie - kierownicze państwowe, podobnie postępuje przy pożegnaniu.

3. Dyrektor (w miarę możliwości) towa­rzyszy gościowi podczas wizyty i zapewnia traktowanie stosowne do zajmowanego przez tę osobę stanowiska.

 

4. Osobom delegowanym w imieniu zaproszonych gości nie przysługuje korzystanie z zasady precedencji stanowisk.

 

Rozdział 6

Precedencja stanowisk

§ 52

 

1. Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie, kierowniczych

- państwowych i kościelnych

- Prezydent RP

- marszałek Sejmu,

- marszałek Senatu,

- prezes Rady Ministrów,

- kardynał

- prezes Trybunału Konstytucyjnego,

 - prezes Sądu Najwyższego,

 - ministrowie,

 - arcybiskup,

 - prezes NBP, NSA, NIK,

 - rzecznik praw obywatelskich,

 - prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

- biskup,

 - posłowie i senatorowie,

 - szef Kancelarii; Prezydenta, Sejmu i Senatu,

-  szef Kancelarii Premiera,

-  szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

- sekretarz stanu,

-  wikariusze generalni i biskupi,

 - kierownik urzędu centralnego.

 

2. Precedencja stanowisk administracji rządowej, samorządowej i kościelnych na szczeblu województwa

-  wojewoda,

 - marszałek województwa,

 - infułat,

- przewodniczący Sejmiku Województwa,

- wicewojewoda,

 - kurator oświaty,

- prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,

przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

- wiceprzewodniczący Zarządu województwa,

- wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,

-  prałat,

- wizytator kuratorium oświaty,

-  członek Zarządu Województwa,

-  radny województwa,

 

3. Precedencja stanowisk na szczeblu powiatu

- starosta,

 - dziekan,

 - przewodniczący Rady Powiatu,

wicestarosta,

 - dyrektor wydziału oświaty,

 - wiceprzewodniczący Rady Powiatu,

- inspektor wydziału oświaty,

- członek Zarządu Powiatu,

- radny powiatu.

- sekretarz powiatu,

 - skarbnik powiatu,

 

4. Precedencja stanowisk w gminie:

- Wójt

- Proboszcz

 - przewodniczący Rady Gminy

 - zastępca wójta,

 - radny,

 - wikariusze parafialni

- sekretarz gminy,

- skarbnik gminy,

- sołtys,

- inni zaproszeni goście.

 

Rozdział 7

Przebieg uroczystości szkolnej
 z udziałem symboli narodowych

§ 53

 

1. Uroczystości szkolne wymienione w § 48 ust. 1 pkt. 1-2, 4-6, 9-11 odbywają się z udziałem symboli państwowych oraz sztandaru szkoły.

 

2. Przebieg uroczystości szkolnej wymienionej w ust 1:

1) Rozpoczęcie apelu:

a) odśpiewanie hymnu państwowego. Prowadzący podaje komendy;

Baczność! Do hymnu! Spocznij! lub Po hymnie!,

b) powitanie zaproszonych gości, zgodnie z zasadami precedencji stanowisk,

Formuła powitania:

Na dzisiejszym apelu przygotowanym z okazji (nazwa imprezy wymienionej w § 48 ust. 1 pkt. 1-2, 4-6, 9-11) miło jest nam powitać zaproszonych gości w osobach:

Pani/Pan (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, pełniona funkcja),

Ksiądz (imię i nazwisko, stanowisko w hierarchii kościelnej),

 obecnych nauczycieli,

rodziców,

 uczniów.

Część oficjalna

a) Przemówienie dyrektora szkoły i zaproszonych gości.

Część artystyczna

a) Prowadzący zaprasza do obejrzenia części artystycznej,

Formuła zaproszenia: np.

Szanowni Państwo w imieniu własnym nauczycieli i uczniów zapraszam do obejrzenia programu artystycznego z udziałem uczniów klas. Zapraszam.

Zakończenie apelu

2) Podziękowanie osobom, które przygotowały apel i gościom za przybycie.

Formuła pożegnania:

W imieniu własnym, nauczycieli, uczniów i rodziców dziękuję za przybycie i udział w uroczystości.

Goście według precedencji stanowisk

a) Pani/Panu za przygotowanie części artystycznej,

b) Na tym zakończyliśmy uroczystość szkolną.

 

3. Po zakończeniu uroczystości uczniowie pozostają na sali gimnastycznej na swoich miejscach do momentu opuszczenia pomieszczenia przez dyrektora i zaproszonych gości.

 

4. Nad opuszczaniem sali przez uczniów czuwają nauczyciele.

 

5. Kolejność opuszczania sali przez uczniów: klasy I, klasy II i klasy III.

 

Rozdział 8

Rozpoczęcie roku szkolnego

§ 54

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedza Msza Św. w Sanktuarium w Chmielniku

2. Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.

3. Przebieg uroczystości:

1) odśpiewanie hymnu państwowego;

2) powitanie zaproszonych gości;

3) okolicznościowe przemówienia;

4) prezentacja nauczycieli;

5)  powitanie uczniów klas pierwszych;

6) spotkanie z wychowawcą w klasie.

 

Rozdział 9

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

§ 55

 

1. Uroczystość szkolną poprzedzają „Otrzęsiny żaka”, które są realizowane w formie zabaw i ćwiczeń sprawnościowo-wytrzymałościowych; nie mogą one jednak naruszać swoimi treściami i formą zasad dobrego wychowania.

 

2. Podczas uroczystości z okazji pasowania, uczniowie klas pierwszych składają przyrzeczenie stoją na baczność w szyku dwójkowym, trzymając prawa rękę na sercu.

 

3.Treść przyrzeczenia uczniów kl. I:

Jako pełnoprawni uczniowie Gimnazjum uroczyście przyrzekamy:

- godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu /przyrzekamy/

- w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności /przyrzekamy/

- dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet /przyrzekamy/

- okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły /przyrzekamy/

- troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły /przyrzekamy/

- dbać o piękno mowy ojczystej /przyrzekamy/

- szanować poglądy i przekonania innych /przyrzekamy/

- przeciwstawiać się wszelkim przejawom złego zachowania, wulgarności i brutalności  /przyrzekamy/

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Rozdział 10

Zakończenie roku szkolnego

§ 56

 

1. Każdy rok szkolny kończy się Mszą św. w Sanktuarium i uroczystym apelem odbywającym się w sali gimnastycznej.

 

2. Przebieg uroczystości:

1) część oficjalna;

- odśpiewanie hymnu państwowego,

- powitanie zaproszonych gości,

2)okolicznościowe przemówienie;

3) część artystyczna przygotowana przez uczniów

4) wręczenie przez dyrektora szkoły uczniom świadectw z wyróżnieniem (pozostałe świadectwa wręczane są uczniom przez wychowawców podczas spotkań w klasach);

5) wręczenie przez dyrektora szkoły absolwentom świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem, dyplomów Primus Inter Pares, oraz nagród książkowych;

6) wręczenie przez dyrektora rodzicom uczniów listów gratulacyjnych,

7)ślubowanie absolwentów; podczas ślubowania zgromadzeni przyjmują postawę zasadniczą. Absolwenci trzymają prawą rękę na sercu i powtarzają za dyrektorem słowa przyrzeczenia.

8) część końcowa.

 

3.Nad porządkiem opuszczania przez uczniów sali gimnastycznej czuwają nauczyciele.

 

Rozdział 11

Rota ślubowania absolwentów

§ 57

 

Opuszczając Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku, dziękujemy nauczycielom i wszystkim wychowawcom za trud włożony w nasze wychowanie i wykształcenie.

- Ślubujemy godnie reprezentować imię naszej szkoły,   /ślubujemy/

- Ślubujemy pracować nad doskonaleniem naszego charakteru,   /ślubujemy/

- Ślubujemy dążyć do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności,   /ślubujemy/

- Ślubujemy w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze dobro ogółu. /ślubujemy/

- Przyrzekamy, że nauka, której podstawy zdobyliśmy w tej szkole, będzie służyła dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak nam dopomóż Bóg!

 

Rozdział 12

Tradycja szkolna

§ 58

 

1. Do tradycji szkolnej należą:

1) Dzień Otwartych Drzwi;

2) Dzień Dziecka;

3) Pierwszy Dzień Wiosny;

4) Dzień Sportu;

5) „Szczęśliwy numerek”, którego zasady określone są w odrębnym regulaminie;

6)  udział w akcji „Sprzątanie Świata” i w konkursach ekologicznych;

7) organizowanie rajdów pieszych, wycieczek  krajoznawczo – turystycznych, w tym wyjazdu integracyjnego (pielgrzymki) młodzieży klas pierwszych

8) organizowanie „mikołajek klasowych”, klasowego „Dnia Chłopaka” i „Dnia Kobiet”;

9) składanie życzeń i roznoszenie kart okolicznościowych oraz stroików z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych - instytucjom oraz sponsorom szkoły;

10) odwiedzanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej z okazji Dnia Babci i Dziadka, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych;

11) podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej poprzez  poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki  swojego regionu oraz udział w uroczystościach  regionalnych  i gminnych;

12) organizowanie różnorodnych imprez, spotkań  i uroczystości dla środowiska, np. wieczoru poezji, jasełek, wieczoru kolęd i innych.

DZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1

Postanowienia końcowe

§ 59

 

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Tablice i pieczęcie Gimnazjum zawierają pełną nazwę szkoły: Zespół Szkół w Chmielniku Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku.

 

3. Gimnazjum prowadzi i przechowuje doku­mentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4. Zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Chmielniku, a w tym Gimnazjum określają odrębne przepisy.

 

5. Dyrektor powołuje zespół ds. statutowych, który przeprowadza okresową ewaluację funkcjonowania Statutu Gimnazjum.

 

6. Zmiany w statucie formułuje zespół ds. statutowych, przedstawia do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.

 

7. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

8. Usunięto

9. Załącznikiem nr 1 do Statutu jest Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.

 

Statut przyjęto do stosowania Uchwałą NR ………….. Rady Pedagogicznej  Zespołu Szkół  w Chmielniku z dnia 31 sierpnia 2016 r.

s